چهارشنبه ١٢ آذر ١٣٩٩ - 
1 2
 
منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 14753
 بازدید امروز : 73
 کل بازدید : 354023
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
بروزرسانی
تاریخ آخرین بروز رسانی:1399/07/01
 
صفحه اصلي > طرح های تحقیقاتی 
 
 

 

طرح های تحقیقاتی
ردیف عنوان مجری

سال

1

بررسی اثربالینی مت فورمین در بروز اسیدوز لاکتیک بدنبال آنژیو گرافی عروق کرونر در بیماران دیابتی با عملکرد نرمال کلیه در بیمارستان شهیدمدرس از سال 1391تا1392

 دکتر محمد حسن نمازی- دکتر فاطمه سادات عابدی

 1392-1391

2

بررسیMASE  داخل بیمارستانی و عوامل همراه آن(با تاکید بر سطح سرمی ترپونین پایه) در مبتلایان به انفارکتوس قلبی مراجعه کننده به بیمارستان شهید مدرس تهران

دکتر مرتضی صافی- دکتر عباسعلی قضاوی

1392-1391

3

بررسی عوامل خطر بیماریاترواسکلروتیک قلبی در  افرادکمتر از 50 سال مبتلابه   CADمراجعه کننده به بخش آنژیوگرافی بیمارستان مدرس ازدی90 الی دی91

دکتر مرتضی  صافی-دکتر سیده زهرا ابطحیان

1392-1391

4 تعیین ریسک در بیماران  NSTEMI

دکتر حسین وکیلی- دکتر طوبی اکبری

1392-1391

5

بررسی همبستگی سطح خونیd-dimerبا شدت درگیری عروق کرونر در بیمارانNSTEMI/UAکه تحت آنژیوگرافی کرونر قرار می گیرند

دکر حبیب اله سعادت- دکتر مهدی بهلولی

 1392-1391

6

بررسی همبستگی بین سطح سرمیPro-BNPN-TERMINAL با شدت یافته‌های آنژیو گرافیک در بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد مراجعه‌کننده به بیمارستان شهید مدرس

دکتر محمد حسن نمازی- دکتر مهسا چرخکار

1392-1391

7

بررسی فراوانیST-Segment Resolutionپس از انجامPPCI  در بیماران مبتلا بهSTEMI  مراجعه کننده به بیمارستان شهید مدرس در سال1391

دکتر عبدالحمید باقری- دکتر ایمان حیدری پور

1392-1391

8

ارزیابی اثرOPCABGبر روی عملکرد بطن راست با استفاده از 2D Strain , Strain rate

دکتر محمد خانی- دکتر مهسا حسین تاش

1392-1391

9

بررسی پیش اگهی بیماران مبتلا به آنفارکتوس حاد  میوکاردبا صعودقطعهSTکه تحتPRIMARY ANGIOPLASTY قرارگرفته اندوعوامل همراه آن (باتاکیدبرTIMI FRAME COUNT)در بیمارستان شهیدمدرس از سال 1388تا 1390

دکتر حسین وکیلی- دکتر پریسا رضاپور

1392-1391

10

بررسی وضعیت آموزش حفاظت از اشعه وعوامل همراه  آن در دستیاران تخصصی وفوق تخصصی قلب و رادیولوژی دانشگاههای علوم پزشکی ایران

دکتر حبیب اله سعادت- دکتر حسین اعراب شیبانی

 1392-1391

11

بررسی ارتباط بین سطح اکسی استرول پلاسما واترواسکلروزیس و وابستگی با شدت تنگی عروق کرونروبررسی اثرداروهای آنتی هیپرلیپیدمیک بر روی کاهش سطح اکسی استرول پلاسما دربیماران با تنگی عروق کرونر

دکتر محمد اسدپور پیرانفر- دکتر فاطمه زواره ای

1392-1391

12

دوز اشعه به کار برده شده در بیماران تحت انجام آنژیوگرافی عروق کرونر در بخش کت لب بیمارستان مدرس

دکتر حبیب اله سعادت- دکتر نعمت اله پور ابراهیم

1392-1391

13

بررسی تاثیر دیابت برheart rate recovery  در افرادمبتلابه بیماری شرایین کرونری قلب مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم در سال 1392 – 1391

دکتر رکسانا صادقی  -   دکتر لیلا نجم افشار

1393-1392
14

مقایسه تاثیر دو روش آموزش( فردی و گروهی) بر آگاهی و نحوه گرفتن نبض رادیال در بیماران قلبی عروقی بستری در بیمارستان مدرس  در سال 1391

دکتر حبیب اله سعادت -  دکتر مریم جنتی پور 1393-1392
15 بررسی اثرات کوتاه مدت ال – سیترولین روی عملکرد اندوتلیال عروق در افراد میتلا به بیماری های ایسکمیک قلبی

دکتر مرتضی صافی  -  دکتر سعید ناطقی

1393-1392
16

بررسی پیا مد شش ماهه بیماران مبتلا بهNSTEMI

دکتر حسین وکیلی، دکتر رکسانا صادقی، دکتر ندا طوفاني نژاد

1393-1392
17

بررسی همخوانی نتایج اسکن پرفیوژن قلب به روشSPECT و یافته هایFractional Flow Reserve  درتشخیص ایسکمی با اهمیت

دکتر مرتضی صافی -   دکتر محمد رضا کریم لو

1393-1392
18

بررسی پیامدکوتاه مدتRESCUE PCI در مبتلایان بهSTEMI

دکتر حسین وکیلی ،  دکتر رکساناصادقی،  دکتر سلماز برجیان

1393-1392
19

بررسی نقطه برش وکارایی سیستاتینc در تشخیص بیماریهای عروق کرونر در بیماران بستری جهت آنژیوگرافی الکتیو عروق کرونر در بیمارستان مدرس در سال 92

دکتر حسین وکیلی -  دکتر عبدالله محمدیان

 1393-1392
20

بررسی رابطه تاريخچه بيماریهای آترواسکلروتيک در فاميل درجه   دوم با بيماريهای ايسکميک قلبی

 دکتر سعيد عليپور پارسا-  دکتر فرزام صائمی فرد

1393-1392
21

بررسی  تاثیر"  Cardiac Resynchronization Therapy"  بر  روی عملکرد  بطن راست  در بیماران مبتلا  به  نارسایی  قلبی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماریهای قلب و عروق. بیمارستان شهید مدرس  1390-91-92

دکتر فریبا بیات- دکتر لیلا فتحی 1393-1392
22 بررسی اپیدمیولوژی مرگ ناگهانی قلبی در شهر تهران(1387-1391) دکتر بهزاد حاجی مرادی، دکتر عبدالحمید باقری،   دکترشهروز کاظمی 1393-1392
23 بررسی رابطه زمان ترخیص باعوارض انژیوگرافی دربیماران بستری دربیمارستان مدرس طی سالهای 92-91 دکترمحمدحسن نمازی -  دکترمهدی احمدپور 1393-1392
24

بررسی تاثیر اتورواستاتین برHB A1C در بیماران غیر دیابتی

دکثر رکسانا صادقی -   دکتر فرناز غفار پور 1393-1392
25

تعيين همبستگي و  توانايي سطح حاصل از بسته شدن ناقص دریچه آئورت دراكوكارديوگرافي ترانس ازوفاژيال در مقايسه با ساير  انديكس‌هاي تعيين شدتAI مرسوم در تشخيص شدت نارسايي دريچه آئورت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید مدرس تهران در سال  1392

دکتر فریبا بیات-  دکترعرفان نقشبندی

1393-1392
26

بررسی اثرPCI بر عملکرد دهلیز چپ با روشissue doppler(strain, and strain rate

 

دکتر فریبا بیات- دکتر مهدی نظم ده

1393-1392
27

بررسی پیامد اقتصادی استفاده از شاخصfractional flow reserve (FFR) در بیماران با ضایعات متوسط در سه رگ اصلی کرونر

دکتر مرتضی صافی  -   دکتر محمد علی محرابی

1393-1392
28

بررسی وقوع آسینکرونی بطن چپ توسط اکوکاردیوگرافی داپلر بافتی در بیماران دیابتی (نوع 2) بدون شواهد بیماری قلبی

دکتر فریبا بیات - دکتر تکتم علیرضایی

1394-1393
29

بررسی همبستگی طول ضایعه کرونری با میزانfractional flow reserve در تنگی¬های متوسط کرونری

دکتر مرتضی صافی - دکتر مهدی بهشتیان

1394-1393
30

بررسی تاثیر دارویstimol براندکس مچی بازویی در بیماران مبتلابه بیماری عروق کرونرقلب

دکتر سعید علیپورپارسا - دکتر فرشید حیدپورکیایی

1394-1393
31

تعیین فراوانی فوت و عوامل همراه آن  در بیماران کاردیوژنیک شوک در مراجعین با کاردیوژنیک شوک بیمارستان مدرس از شهریور 1392لغایت خرداد1393

دکتر رکسانا صادقی - دکتر فیروزه رفاه

1394-1393
32

همبستگی بین سطحBNP و تغییر عملکرد قلبی بر اساس یافته های اکوکاردیوگرافی بعد از کامیشروتومی میترال

دکتر مرتضی صافی - دکتر زهرا احمدی

1394-1393
33

صحت تشخیص اولیه بالینیUnstable anginaبر اساس بررسی های تهاجمی و غیرتهاجمی

 

دکتر محمدحسن نمازی - دکتر فاطمه امیدی

1394-1393
34

بررسی همبستگی بین وTIMI FRAME COUNT   TIMI FLOW GRADE کرونر درگیر بادر بیمارانSYMPTOM ONSET TO  BALLOON Acute STEMI که  در سال 94-1393تحت پرایمریPCI قرار گرفته اند

 

دکتر حبیب لله سعادت - دکتر لیلا انوری

1394-1393
35

بررسی سطح سرمی ویتامینD و عوامل همراه آن (با تکیه بر لیپید های سرم) در بیماران مراجعه کننده به مرکز پزشکی شهید مدرس

دکتر رکسانا صادقی - دکتر محمدرضا عیدی

1394-1393
36

بررسی تواناییspeckleاکوکاردیوگرافی دو بعدی در مقایسه با آنژیوگرافی کرونری در تشخیص تنگی واضح عروق کرونر

دکتر سعید علیپور پارسا - دکتر عیسی خواهشی بناب

1394-1393
37

بررسیMACE و عوامل همراه آن با تکیه بر مصرف سیگار در بیماران  STEMI تحت   primary PCI بیمارستان شهید مدرس در سالهای 1388-1392

 

دکتر حسین وکیلی - دکتر هانیه صفری

 1394-1393
38

بررسی رابطه هیپراوریسمی با نفروپاتی ناشی از کنتراست در بیماران تحت آنژیویلاستی قرار گرفته در بیمارستان مدرس 1392 تا 1393

دکتر حسین وکیلی - دکتر سارا چقازردی

1394-1393
39 بررسی حساسیت و ارزش اخبری مثبت اسکن هسته ای قلب در مقایسه با آنژیوگرافی در تشخیص بیماریهای عروف کرونر در مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان مدرس دکتر محمدحسن نمازی- دکتر امید آمالی

 

1394-1393

40

بررسی سطح پلاسمایی پنتراکس -3و عوامل همراه آن در بیماران Primary PTCAدر بیمارستان شهید مدرس در سال 1393

دکتر سعید علیپورپارسا-دکتر مهدی معماریان

 

1394-1393

41

بررسی شیوع اختلال مصرف مواد در بیماران کاندید آنژیوگرافی مراجعه کننده به بیمارستان مدرس در سال 94-93

دکتر حبیب اله سعادت-دکتر سیدعلیرضا حسینی

 

1394-1393

42

بررسی رابطه پهنای QRSو فاصله از موج Pبرروی ونتریکولوفازیک سینوسی آریتمی در بیماران با پیس میکر مراجعه کننده به درمانگاه آریتمی بیمارستان مدرس در سال 94-93

دکتر محمدعلی اکبرزاده-دکتر سوده بیات

 

1394-1393

43

بررسی رابطه بین نسبت پلاکت به لنفرسیتی و TIMI Frome countدر بیماران با انفارکتوس میوکارد حاد که تحت آنژیوپلاستی اورژانس قرار می گیرند

دکتر حسین وکیلی-دکترمهین شیرازی

 

1394-1393

44

تعیین پدیکترهای موثر بر EFبیماران Primary PTCAدر بیمارستان شهید مدرس

دکتر مریم طاهرخانی-دکترابوالفضل زیدآبادی

1394-1393

45 مقایسه اثر آسپرین و پلاویکس در پیشگیری ترمبوز وریدی اندام فوقانی به دنبال تعبیه پیس میکر و ICDدر مراجعه کنندگان به بیمارستان قلب مدرس در سال 94-93  دکتر مرتضی صافی-دکتر آزاده اذین فر

 

1394-1393

46

بررسی اثر Imaging PCIدر مقایسه با ارزش استاندارد عملکرد RV

دکتر فریبا بیات-دکتر مریم نوراله زاده

 

1394-1393

47 بررسی اثر داروی Herceptinبر عملکرد بطن چپ توسط Lv EF  و strain & strain Rate Imagingدر بیماران کانسر برست دکتر فریبا بیات-دکتر هدیه محقق

 

1394-1393

48 تاثیر تمرینات بازتوانی بر وضعیت آنتی اکسیدانتی بیماران انفارکتوس قلبی دکتر سعید علیپور پارسا-دکتر بهزاد ساکی

 

1394-1393

49

بررسی همبستگی QT INTERVALبا QRS DURATIONحین RV PACINGدر ELECTRO PHYSIOLOGY STUDY

دکتر محمد علی اکبرزاده ، دکتر علیمرادزاده

 

1395-1394

50

تعیین شیوع آنوریسم آئورت شکمی در مردان بالای 50 سال مراجعه کننده به بیمارستان مدرس تهران (در سال 1394)

دکتر حبیب اله سعادت، دکتر میرزا محمدی

1395-1394

51 بررسی تطابق اندیکاسیون های درمان با آنتی کواگولان بر حسب تصمیم پزشک با درمان بر اساس نمرات HAS-BLEDو  CHA2DS2-VASCدر بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی

دکتر سعید علیپور پارسا، دکتر مرضیه بلاغی

1395-1394

52

همبستگی ضخامت بافت چربی اپی کارد اندازه گیری شده به روش اکوکاردیوگرافی با شدت تنگی عروق کرونر

دکتر فریبا بیات، دکتر بهرام نژاد

1395-1394

53

بررسی پایبندی به داروهای ضد پلاکت در بیماران آنژیوپلاستی شده در بیمارستان مدرس در سال های 1394 و 1395

 

دکتر حبیب اله سعادت، دکتر دوستی

1395-1394

54

بررسی شیوع تنگی شریان کاروتید در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر مراجعه کننده به بیمارستان شهید مدرس در سال 1394

 

دکترمحمدحسن نمازی، دکتر شاهزمانیان

1395-1394

55

بررسی رابطه ی کمبود ویتامین Dبا سیبریلاسیون دهلیزی در مراجعین به بیمارستان شهید مدرس در سال 1395

 

دکتر مریم طاهرخانی ، دکتر نیک خوی

1395-1394

56

فراوانی PWAVE INDEXغیر طبیعی در بیماران مبتلا به سارکوئیدوز مراجعه کننده به بیمارستان شهید مدرس در سال 1395

 

 

دکتر مرتضی صافی، دکتر صفری راد

1395-1394

57 بررسی آناتومی سینوسی کرونری در آنژیوگرام بیماران کاندیدای تعبیه دستگاه درمان همگام سازی قلبی (CRTD) مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی شهید مدرس تهران در سالهای 94 الی 96 دکتر مرتضی صافی و دکتر علیرضا بخشی 1396-1395
58

مقایسه اثر آدنوزین داخل کرونری 120و 100 میکروگرم بر noreflow phenomenonو  ST resolutionدر بیماران مبتلا به STEMIتحت درمان با Primary PCI

 

دکتر محمد حسن نمازی و دکتر فاتحی

 

1396-1395

59

 بررسی پیش آگهی مبتلایان به نارسایی کلیه و عوامل همراه آن که با انفارکتوس حاد میوکارد بین سالهای 94-84 در بیمارستان شهید مدرس تحت PPCIقرار گرفته اند

 

 دکتر رکسانا صادقی و  دکتر علیرضا کاوه 1396-1395
60

بررسی همبستگی سطح سرمی آلدسترون با شدت PHTNدر مبتلایان به COPD

 

 دکتر مریم طاهرخانی و دکتر فاضل مهدوی 1396-1395
61

بررسی فراوانی استفاده از تکنیک بستن گوشک دهلیز چپدر مبتلایان به فیبریلاسیون دهلیزی غیر دریچه ای مراجعه کننده به بیمارستان مدرس در سالهای 1396-1395

 

 

 دکتر محمد حسن نمازی و دکتر الهام برخورداری 1396-1395
62

بررسی رابطه Sphericity Indexبا بروزICD Shockدر افراد مبتلا به نارسایی قلبی دارای ICD “

 

دکتر محمد علی اکبرزاده و  دکتر شیده انوری 1396-1395
63

بررسی فراوانی کبد چرب و عوامل همراه در بیماران غیر الکلی و غیر دیابتی که با تشخیص CADتحت آنژیوگرافی در بیمارستان شهید مدرس تهران و بیمارستان اهواز در سال 1395 قرار گرفته است

 

دکتر سعید علیپور پارسا و دکتر محمد مهجوریان 1396-1395
64

بررسی فراوانی انسداد شریان رادیال با استفاده از Barbeave testو عوامل همراه آن متعاقب آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی در بیمارسان شهید مدرس دیماه 94 تا خرداد ماه 96

 

 دکتر مرتضی صافی و دکتر شاداب جعفرزاده 1396-1395
65

بررسی فراوانی درگیری ساب کلینیکال قلبی و عوامل همراه آن بوسیله 2D speakle rrackagدر مبتلایان به سارکوییداوز دارای عملکرد و سیستولیک طبیعی در بیمارستان شهید مدرس از سال 1394 تا 1396

 

دکتر فریبا بیات و آسیه فهیمی 1396-1395
66

بررسی حضور مهارت درد قفسه سینه و عوامل همراه آن در بیماران acute STEMIتحت PPCIاز سال 1394 الی 1396

 

دکتر حبیب اله سعادت و دکتر آزاده صدرزاده 1396-1395
67

بررسی سطح HBA1Cو نسبت ALBبه crاداراری و عوامل همراه آن در مبتلایان به ACSبیمارستان شهید مدرس تهران در سال 96-94

 

دکتر حسین وکیلی و دکتر طحان 1396-1395
68 بررسی حساسیت و اختصاصیت پالس اکسیمتری در مقایسه با ABI در  تشخیص  PAD در بیماران دیابتی دکتر حسین وکیلی و دکتر مهرنوش اسماعیلی

 

1396-1395

69 بررسی اثر پیوند کلیه بر عملکرد بطن راست در بیماران به روش اکوکاردیوگرافی اسپیکل (speckle traking echocardiography,STE) دکتر محمد خانی و دکتر عبدالحمید باقری

 

1396-1395

70 بررسی توانایی contrast fractional flow reserveدر مقایسه با adenosine fractional flow reserveدر تشخیص اهمیت تنگی عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماری ایسکمی عروق کرونر 

 

دکتر سعیدعلیپور پارسا و دکتر فرهاد شایگان  

 

 

1397-1396

71 بررسی اثر  primary PCI  بر شاخص های Strainمیوکارد در مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد. بیمارستان شهید مدرس، 1396 دکتر اسلامی و بهاره اسدزاده

 

1397-1396

72 بررسی شاخص خطر ده سالۀ بیماری قلبی-عروقی در افراد فاقد بیماری قلبی-عروقی، مراجعه کننده به بیمارستان مدرس در سال 1396   " دکتر مریم طاهرخانی و دکتر محمد قاسمی

 

1397-1396

73  بررسی تاثیر آنژوپلاستی عروق کروناری(PCI) بر شاخص حجم دهلیز چپ(LAV) و عملکرد دیاستولی در اکوکاردیوگرافی بیماران فاقد سابقۀ فشار خون بالا دکتر عبدالحمید باقری و دکتر سمانه تونی

 

1397-1396

74  بررسی پیش گویی کننده هایant tachycardia pacing موفقیت آمیز در بیماران دارایICD در سال 1396" دکتر محمد علی اکبرزاده و  دکتر شیوا طبقی

 

1397-1396

75

بررسی همبستگی اندکس های پلاکتی با TIMI FRAME COUNT در بیماران بستری شده با STEMI در بیمارستان مدرس از تاریخ اسفند 1395 تا اسفند 1397

دکتر عیسی خواهشی و دکتر ایوب صالحی

 

1397-1396

76 بررسی توانایی الکتروکاردیوگرافی در مقایسه با اکوکاردیوگرافی در تشخیص بزرگی بطن راست دکتر مرتضی صافی و دکتر افشین احمدپور

 

1397-1396

77 بررسی همبستگی وضعیت کلسیفیکاسیون آنولوس دریچه میترال با حجم و عملکرد مکانیکی دهلیز چپ در مراجعین بالای 50 سال به بخش اکوکاردیوگرافی بیمارستان مدرس در سال 1397   دکتر فریبا بیات و دکتر مهدی گلوی

 

1397-1396

78 بررسی اثر بازتوانی قلبی بر ارتوستاتیک هیپوتانسیون در بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان مدرس در سالهای ٩٦-٩٧ دکتر حبیب اله سعادت و دکتر شکوه مطیعیان

 

1397-1396

79 بررسی همبستگی STEMI FRAME COUNT  با تغییرات ضربان قلب (HRV) در افراد تحت آتژیوپلاستی اورژانسی در بیماران بستری شده با STEMIدر بیمارستان مدرس دکتر حسین وکیلی و دکتر آمنه مشتاقی

 

1397-1396

80 بررسی همبستگی عملکرد دیاستولیک و فشار دهلیز چپ با ظرفیت عملکردی در مبتلایان به نارسایی قلبی باEF پایین در بیمارستان مدرس دکتر فریبا بیات و دکتر سمیرا صادق زاده

 

1397-1396

81 بررسی ارتباط بین آلودگی هوا و مراجعات اورژانس به علت سندرم حادکرونری ، مطالعه چند مرکزی مورد متقاطع دکتر محمدعلی اکبرزاده و دکتر محمد حاجی آقاجانی و دکتر مرتضی صافی و دکتر عیسی خواهشی و...

 

1397-1396

82

بررسی فراوانی   D-Dimer و عوامل همراه آن متعاقب مطالعه الکتروفیزیولوژی با یا بدون RF Ablation  در بیمارستان شهید مدرس در سال 97-98

دکتر عیسی خواهشی، دکتر فاطمه حسینی 1398-1397
83

تعیین شیوع ترومبوسیتوپنی و عوامل همراه آن در بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری تحت درمان با اینتگریلین در مرکز تحقیقات بیمارستان شهید مدرس سال 1397

دکتر وحید اسلامی، دکتر هدی شاه حسینی 1398-1397
84

بررسی یافته های معاینه شبکیه در افراد با آنژیوگرافی منفی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات قلب بیمارستان مدرس 1398-1397

دکتر مرتضی صافی، دکتر سیمیندخت مجاهدین 1398-1397
85

تعیین ارتباط میان سطح اوریک اسید و وقوع پدیده ی no-reflowدر بیماران تحت PPCIدر بیمارستان های شهیدمدرس و مرکز قلب تهران

دکتر محمدحسن نمازی، دکتر الهام محمودی 1398-1397
86

بررسی فراوانی اختلالات الکتروکاردیوگرافی به دنبال عمل جراحی لاپاراسکوپی در سال 1398-1397 در بیمارستان مدرس تهران

دکتر محمدعلی اکبرزاده، دکتر مهشید امیرزرگر 1398-1397
87

بررسی همبستگی QT Dispersionبا پرفیوژن میوکارد در بیماران سکته قلبی ST Elevation    درمان شده با روش مداخله اولیه کرونری زیرجلدی (pPCI)در مرکز آموزشی درمانی شهید مدرس از آذرماه 1397 لغایت آذرماه 1398

دکتر حسین وکیلی، دکتر شیوا باقری مسنن 1398-1397
88

مقایسه روش متداول با روش استفاده از applicationدر تنظیم INRبیماران تحت درمان با وارفارین

دکتر حبیب اله سعادت، دکتر مهدیه حسینی نژاد 1398-1397
89 بررسی اثر رزوواستاتین با دوز کامل بر پروفایل چربی مبتلایان به سندرم کرونری حاد در افراد با سن  بزرگتر مساوی 75 سال دکتر مریم طاهرخانی، دکتر زینب خنیفر 1398-1397
90

بررسی کمپلیانس و فراوانی خونریزی در مبتلایان به  فیبریلاسیون دهلیزی همراه با بیماری کرونری در یافت کننده ی درمان سه دارویی با آسپرین ،پلاویکس و ریواروکسابان درچهار مرکز شهدا ، لقمان، مدرس ولبافی نژاد,در سال 97-98

دکتر مهدی پیشگاهی، دکتر مرجان رشیدی 1398-1397
91

بررسی رابطه کنترل دیابت با دیسفانکشن ساب کلینیکالLVتوسط

2D speckle tracking echocardiographyدر  بیماران دیابتی بدون بیماری ایسکمیک قلبی مراجعه کننده به درمانگاههای مرکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 98

دکتر فریبا بیات، دکتر گلشن مقصودی 1398-1397
92 بررسی مقدارHRV در مبتلایان به سنکوپ با تست تیلت مثبت و منفی دکتر مرتضی صافی و دکترمرجان هادیان 1399-1398
93

بررسی اثر جراحیSleeve بر عملکرد بطن چپ به وسیله

اندازه گیریGlobal Longitudinal Strain

دکتر فریبا بیات  و دکتر مهتاب حاتمی 1399-1398
94

تعیین همبستگی بینTIMI Score

و تعداد عروق درگیر در بیمارانNSTEMI وUnstable Angina، کاندید آنژیوگرافی

دکتر محمد حسن نمازی و دکتر سلیمه مظلومی 1399-1398
95 بررسی رابطه دریافت کلوپیدوگرل قبلی با خطر خونریزی در مبتلایان بهACS دریافت کننده تیکاگرلور در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید مدرس آقای دکتر سعید علیپورپارسا و دکترمهتاب میرزایی 1399-1398
96 همبستگی مقدار کسرجهشی گزارش شده با روش هایMAPSE وSIMPSON در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مدرس تهران در سال 98-1397 دکتر عبدالحمید باقری و دکترامين يارمحمدپوربنه خلخال 1399-1398
97 بررسی ارتباط الودگی هوا با اریتمی های بطنی در بیماران دارای ICD آقای دکتر عیسی خواهشی و دکترزهرا فروغی نیا 1399-1398
98 بررسی اثر نیتروگلیسرین و وراپامیل داخل کرنری بر سرعت جریان خون کرنر در بیماران Coronary Artery Slow Flow دکتر مهدی شیبانی و دکترشهاب چمن 1399-1398
99 بررسی تاثیر آهن تزریقی بر کیفیت زندگی در مبتلایان به نارسایی قلب دارای آنمی فقرآهن دکتر حبیب اله سعادت و دکترفاطمه متقی زاده 1399-1398
100 بررسی فراوانیPOTS در بیماران با و بدونHRV غیر نرمال با سابقه سنکوپ دکتر محمدعلی اکبرزاده و محمد امین کمالی 1399-1398
101 بررسی ارتباط الودگی هوا با اریتمی های دهلیزی در بیماران دارایICD         دکتر محمدعلی اکبرزاده و دکترسمیرا علیپور 1399-1398
102 اثر ملاتونین بر پرفیوژن کرونری پس از پرایمری PCI دکتر وحید اسلامی و دکتر زهرا علیپور 1399-1398
103 تعیین شیوع ترومبوسیتوپنی و عوامل همراه آن در بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری تحت درمان با اینتگریلین در مرکز تحقیقات بیمارستان شهید مدرس سال 1397 دکتر وحید اسلامی و هدی شاه حسینی 1399-1398
104 بررسی همبستگی سطح ویتامین دی سرم با سطح مارکرهای التهابی شامل نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و پلاکت به لنفوسیت در بیماران با تشخیص سندرم حاد کرونری بستری شده در سی سی یو بیمارستان شهدای تجریش در سال 1398 تا1399 دکتر تکتم علیرضایی و حدیث دارابی 1399-1398
105 بررسی همبستگی مارکرهای التهابی و وسعت ترومبوز در بیماران با ترومبوآمبولی وریدی در بیمارستان شهدای تجریش در سالهای 98 تا 99 دکتر تکتم علیرضایی و حامدزاغی 1399-1398
106 بررسی ارتباط ناتریورتیک پپتید تیپB ، اسکورCHADS2 وCHA2DS2-VASC با بروز فیبریلاسیون دهلیزی جدید بعد ازجراحی بای پس عروق کرونرانتخابی دربیماران بستری در بیمارستان مدرس در سالهای 1398 و 1399 دکتر تکتم علیرضایی و فاطمه آژیده 1399-1398
107 ارزیابی ارتباط بین مارکرهای التهابی و وسعت ترومبوز در بیماران با ترومبوآمبولی وریدی در بیمارستان شهدای تجریش در سالهای 98 تا 99 دکتر تکتم علیرضایی 1399-1398
108 تعیین فراوانیnon dipper hypertension و عوامل همراه ان در افراد کاندیدای هولتر فشار خون مراجعه کننده به بیمارستان شهید مدرس تهران .. در سال 1398 -99 دکتر سعید علیپورپارسا ودکتر سپهرصدیقی 1399-1398
109 کارآزمایی بالینی مقایسه اثر دو داروی ریواروکسابان و آپیکسابان بر بروز سکته مغزی ایسکمیک و خون ریزی بالینی ماژر در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی
 
 
دکتر محمدحسن نمازی و دکتر الهام محمودی
1399-1398
110 بررسی سطح آهن سرم ، فریتین ، ویتامین B12، هموسیستئین و عوامل همراه آن در مبتلایان به STEMIبیمارستان مدرس در سال 1399 دکتر محمد حسن نمازی، دکتر نیلوفر محمدی زیارانی 1400-1399
111 بررسی وضعیت پرسشنامه Arrhythmia specific questionnaire in tachycardia and arrhythmia(ASTA) و عوامل همراه آن در مبتلایان به فیبریلاسیون دهلیزی در مراجعین به مرکز شهید مدرس در سال 1399 دکتر مرتضی صافی،دکتر مژگان حاجی زاده 1400-1399
112 بررسی همبستگی Qanadli indexبا بالین و پاراکلینیک بیماران مبتلا به ترومبوآمبولیسم ریوی دکترمریم طاهرخانی، دکتر ترانه تاجری 1400-1399
113 بررسی رابطه عملکرد دهلیز چپ با Stroke Cryptogenicاز طریق 2D speackle tracking دکترفریبا بیات،دکتر نرگس صالحی 1400-1399
114 تعیین حساسیت و اختصاصیت global longitudinal strainزمان استراحت در مقایسه با یافته های آنژیوگرافی کرونر در تشخیص بیماری کرونری قلب به وسیله Speckle Tracking دکترمحمد خانی، دکتر سحر احمدی 1400-1399
115 بررسی شدت نارسایی دریچه میترال و عوامل همراه در مبتلایان به پرولاپس دریچه میترال بیمارستان شهید مدرس 1399 دکترعبدالحمید باقری-دکتر حسین اصلانی گاوگانی 1400-1399
116  بررسی هم بستگی اندکس های خونیPLR,NLRبا کلسیم اسکور و شدت بیماری عروق کرونر با استفاده از سی تی آنژیو گرافی چند مقطعی بیمارستان مدرس سال1399 - 1398 دکتروحید اسلامی، دکتر شیما دقیقی 1400-1399
117 بررسی همبستگی کاروتید پلاک اسکور و ضخامت اینتیمای کاروتید با SYNTAX scoreدر بیماران با significant CADبستری شده در بیمارستان مدرس سال 1399-1398 دکترحسین وکیلی، دکتر محمدرضا عزتی 1400-1399
118 هم بستگی شدت درگیری عروق کرونر با سطح بالانس آنتی اکسیدان پرواکسیدان( PAB) دکتر سعید علیپورپارسا،دکتر  سیده زهرا عسگریانی 1400-1399
119  بررسی وضعیت پرسشنامه اختصاصی آریتمی و tachycardiaو عوامل همراه آن در مبتلایان به انقباض بطنی زودرس در مراجعین به مرکز شهید مدرس در سال 1399 دکتر مرتضی صافی، دکتر طلا سرمست زاده 1400-1399
120 بررسی فراوانی عوارض قلبی عروقی در مبتلایان به COVID-19در پیگیری شش ماهه در بیماران بستری در بیمارستان مدرس دکتر محمد حسن نمازی،دکتر محمد خاني، دکتر سميه فرخ نژاد 1400-1399

 

 

 

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
مرکز تحقیقات قلب و عروق
آدرس : تهران - انتهای سعادت اباد- بیمارستان شهید مدرس- مرکز تحقیقات قلب و عروق

تلفن : 22083106 - 021
پست الکترونیک:         cardiord@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.