دوشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٩ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > لینک های مفید 
 
 

 

سازمانها وارگانهاي داخلي مرتبط با توانبخشي

 

   
بانك اطلاعات توانبخشي ايران http://rehab.uswr.ac.ir/
سازمان بهزيستي كل كشور www.behzisty.ir
دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران www.rehab.iums.ac.ir
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي www.uswr.ac.ir
دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران rehab.tums.ac.ir
انجمن  علمي كاردرماني ايران www.irota.ir
   
دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری nahad.sbmu.ac.ir
بسیج جامعه پزشکی http://sbmu.ac.ir/index.jsp?siteid=385
   

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir