دوشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٩ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > برنامه استراتژیک  

سياست ها و چکیده برنامه استراتژیک

 سياست های راهبردی  پژوهشي دانشگاه:
عناوين هشت گانه اي كه در زير آمده اند،سياست های راهبردی دانشگاه در امر پژوهش می باشند .
اين راهبردها به هنگام برنامه ريزي معاونت پژوهشي و مراكز تحقيقاتي،به عنوان خطوط راهنماي (Guideline) برنامه ريزان به كار مي آيند.


 توسعه پژوهش هاي كاربردي و بنيادي  نظام سلامت  با تاکید بر تحقیقات بالینی ، راهبردی ومشارکتی مبتنی بر جامعه متناسب با اولويت های تحقيقاتی کشور (RP1)
 گسترش ارتباطات ملي و بين المللي در حوزه پژوهش(RP 2)
 ايجاد بستر مناسب برای تولید علم با بهره گيري از فناوري هاي مورد نياز پژوهش به ويژه فناوري های نوين(RP 3)
 حمايت همه جانبه از پژوهشگران (RP 4)
 بهبود كارآيي و اثربخشي پژوهش(RP 5)
 جذب و توسعه منابع ( انساني، مالي و کالبدی )( RP 6)
 توسعه كمي ،كيفي و تجاری سازی محصولات پژوهشي (RP 7)
 بسترسازی به منظور نهادینه کردن پژوهش در نظام ارائه خدمات ، آموزش ، و پژوهش دانشگاه (RP 8)

چشم انداز معاونت پژوهشي دانشگاه:
اين معاونت در نظر دارد با تلاش مداوم ، اهتمام و همياری پژوهشگران در راستای چشم انداز کلان دانشگاه به نحوی گام بر دارد تا اين دانشگاه به عنوان دانشگاهي مرجع، پيشرو و  نوآور درگستره پژوهش هاي مرتبط با
 سلامت ، آموزش پزشكي و همچنين پيشگام در عرصه تولید و اشاعه علم و فنآوري هاي نوين علوم پزشكي در سطح کشور و منطقه شناخته شود.

بيانيه رسالت :
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، در راستای چشم انداز دانشگاه که خود متأثر از چشم انداز بيست ساله جمهوری اسلامی ايران می باشد، مأموريت هاي زير را در حيطه پژوهش بر عهده دارد:
 پژوهش هاي بنيادي، كاربردي و توسعه اي مرتبط با سلامت و زيست فناوري
 تربيت و پرورش نيروی انسانی بخش پژوهش و ارتقاي توانمندي هاي آنها

اهدافي كه ما با انجام اين مأموريت ها دنبال مي كنيم عبارتند از:
 توليد و گسترش دانش و فن آوري علوم مرتبط با سلامت 
 مشارکت در حل مسايل بهداشتي، درماني، آموزشي، فرهنگي و مديريتي نظام سلامت
 بهبود كارايي و اثربخشي خدمات بهداشتي و درماني ، آموزشی و پژوهشی 
 ارتقاي كمي و كيفي گنجينه نيروي انساني پژوهشگر
 ارتقای سطح و جايگاه پژوهشی دانشگاه در عرصه ملی و بين المللی
 مشارکت در جنبش نرم افزاری و دستیابی به نقشه جامع تحقیقاتی

موارد ذيل، اصول ارزشي هستندكه ما درامرپژوهش به آنها پايبنديم:
 پايبندي به اصول اخلاق در پژوهش
رعايت حق مالكيت معنوي
 تكريم پژوهش و پژوهشگران

استراتژیهای معاونت پژوهشی  :
1) ایجاد نظام جامع تربیت پژوهشگر و توانمند سازی محققين دانشگاه
2) توسعه سطح ارتباطات علمي تحقيقاتي با مجامع معتبر ملی، منطقه و بين المللی 
3) توسعه تحقيقات کاربردی و استفاده از نتايج تحقيقات در عرصه سلامت
4) تجاری سازی پژوهش و توسعه منابع مورد نياز تحقيقات
5) بهبود انگيزه در اعضای هيأت علمی، پژوهشگران غیر هیأت علمی، دستیاران  و دانشجويان به منظور افزايش فعاليتهای علمی و تحقيقاتی
6) سازماندهی مناسب نظام اطلاعاتی ( بانک اطلاعاتی طرحهای تحقیقاتی ، مقالات و محققین)
7) بهينه سازی نظام  منابع مالی در عرصه تحقيقات
8) جهت دهی تحقيقات در راستای تولید علم، ارتباط با صنعت و پاسخگویی به نیاز جامعه براساس اولويت های پژوهشی  دانشگاه
9) تقويت شوراي پژوهشي به منظورسياست گذاري در عرصه تحقيقات
10) توسعه تحقيقات مبتنی بر سفارش و ارتباط با صنایع مرتبط
11) توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) در دانشگاه
12) ارتقاء سطح علمی و مهارتي کارکنان بخش پژوهش 
13) بستر سازي جهت  دسترسي مناسب به تجربيات محققين، مولفین و مترجمین
14) توسعه نظام تحقيقات گروهی کارآمد
15) توسعه تحقيقات بالينی
16) زمينه سازي  جهت بهره برداري از تحقيقات كاربردي
17) توسعه تکنولوژی نوين در عرصه تحقيقات
18) بهبود وضعيت ساختار تشکيلاتی و فرآیندها
19) توسعه کمی و کيفی توليدات علمی
20) بستر سازی جهت ارتباط ارگانیک نظام پژوهشی در سیستم آموزشی
21) توسعه تحقیقات دانشجویی در مقاطع مختلف شامل مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، دستیاری تخصصی و فوق تخصصی
22) توسعه نظام اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه
23) ایجاد  کلینیک ویژه پژوهشی برای کمک به پژوهشگران
24) توسعه کمی و کیفی مراکز تحقیقاتی
25)  ایجاد و توسعه قطب¬های علمی
26) ایجاد پژوهشکده متناسب با فیلد های تحقیقاتی
27) توسعه پایگاه¬های تحقیقاتی در مراکز استان¬های محروم با همکاری دانشگاه¬های بومی
28) بستر سازی مناسب جهت افزایش طرح¬های چند مرکزی داخلی و خارجی
29) توسعه تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه در پایگاه تحقیقات جمعیتی دانشگاه
30) ایجاد شبکه بین واحدهای تحقیقاتی
31) ساماندهی نظام آماری دانشگاه
32) تقویت و ایجاد رشته¬های جدید میان بخشی
33) تقویت زیر ساخت های پژوهشی
 

استراتژي ها و اهداف عيني معاونت پژوهشی دانشگاه :
توسعه  تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات دانشگاه در راستای (RP 3)
 ارتقاء پهناي باند اينترنت دانشگاه  از 4 مگابات به10  مگابایت در ثانیه در سال 1386
 دسترسي كامل كتابخانه ها به منابع الكترونيكي موجود در سايت تا سال 1387
 دسترسي آسان اعضاء هیات علمي دانشگاه به پست الكترونيكي دانشگاه تا پايان سال 1386
 استقرار سیستم ERP در واحد هاي مختلف معاونت پژوهشي تا پايان سال 1387
 توسعه شبکه Back bone  دانشگاه تا پایان سال 1386

جهت دهی تحقيقات در راستای تولید علم، ارتباط با صنعت و پاسخگویی به نیاز جامعه براساس اولويت های پژوهشی  دانشگاه در راستای (RP 1, RP 5) 
 تعيين اولويت هاي جامع تحقيقاتي در گروه های آموزشي دانشگاه در سال 1386
 تعيين اولويت هاي جامع تحقيقاتي (HSR) درحوزه معاونت ها  در سال1386
 ارزیابی فعالیت¬های مراکز براساس اولویت¬های پژوهشی دانشگاه بطور سالانه


توسعه سطح ارتباطات علمي تحقيقاتي با مجامع معتبر بين المللي در راستای (RP 2)
 ارتباط با  حداقل يك دانشگاه معتبر بين المللي بطور سالانه از سال 1386
 ارتقاء سطح نشریات دانشگاه در حد استانداردهای متعارف بین المللی
 ارتباط با حداقل 2 مركز تحقيقاتي  معتبر بين المللي بطور سالانه از سال 1386
 ارتباط با مراکز و موسسات علمی بین المللی اعطاء کننده گرانت بطور مستمر از سال 1386
 دستیابی به پروژه های مشترک تحقیقاتی با مراکز معتبر بین المللی حداقل سالانه دو پروژه

 

ایجاد نظام جامع تربیت پژوهشگر و توانمند سازی محققین  دانشگاه(RP 3 و RP 6)
 تدوين بسته آموزش در پژوهش برای اعضاء هیات علمی و کارشناسان  دانشگاه تا پایان سال 1386
 اجرا آزمایشی بسته های آموزشی برای 10درصد  محققین و پژوهشگران از نیمه دوم سال 1387
 اصلاح و تکمیل طرح تا پایان سال 88
 تحت پوشش قرار دادن 20 درصد محققین و 10% کل دانشجویان دانشگاه در نظام تربیت پژوهشگر از سال 87 بطور سالانه تا پایان برنامه

توسعه تحقيقات مبنی بر سفارش و ارتباط با صنایع مرتبط در راستای.( RP 7و RP 1)
 افزايش طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه با صنایع مرتبط سالانه 25% نسبت به وضع موجود تا پایان برنامه 
 شناسايی صنایع  مرتبط با عرصه¬های مختلف فعالیت دانشگاه تا شهریور ماه 1386
 اطلاع رسانی  نتايج طرحهاي تحقيقاتي مرتبط با صنایع از ابتداي سال 1386
 طراحي پايگاه اطلاعاتي نتايج تحقيقات مرتبط با صنایع بصورت الكترونيكي  تا پايان سال 1387
 جلب  مشاركت  بخش خصوصي در زمينه تحقيقات دانشگاهي به ميزان 20 درصد تا پايان سال 1387
 تقویت دفتر همکاری¬های علمی و تکنولوژیکی
 شناسايي پتانسيل هاي موجود در دانشگاه جهت ارتباط باصاحبان صنايع دولتي و خصوصي تا پایان سال 1386
 شناسايي پتانسيل هاي موجود درعرصه صنعت مرتبط با نياز هاي  تحقيقاتي دانشگاه  تا نیمه اول 1386
 ارائه نتايج طرح هاي تحقيقاتي مرتبط با صنعت به واحد هاي صنعتي مربوطه هر شش ماه يكبار از سال 1386
 برقراري  ارتباط  متقابل بین مركز تحقيقاتي با واحد هاي صنعتي مرتبط در هر سال از سال 1386

توسعه نظام اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه در راستای (RP 5, RP 3)
 مطالعه نياز سنجي جامعه استفاده كنندگان كتابخانه مركزي دانشگاه تا شهريور 1386
 مطالعه نياز سنجي جامعه استفاده كنندگان كتابخانه هاي واحد هاي تابعه دانشگاه تاپايان 1386
 مطالعه نياز ارزي مربوط به منابع اطلاعاتي اعم از مجله و كتاب در پايان تيرماه هر سال از سال1386
 انجام  فرايند سفارش ، خريد و توزيع منابع چاپي و الكترونيكي كتابخانه هاي واحد هاي تابعه تا پايان
آبان هر سال 
 اصلاح فرايند  توزيع منابع چاپي و الكترونيكي كتابخانه مركزي و واحد هاي تابعه تا پايان 1386
 افزایش میزان ارائه خدمات مرجع الکترونیکی به گروه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه به میزان 80 درصد تا پایان سال 1386
 افزایش میزان اشاعه اطلاعات و خدمات آگاهی رسانی جاری به اعضاء هیات علمی پژوهشگر و پژوهشگران برگزیده دانشگاه به میزان 60 درصد تا پایان سال 1386
 دسترسی به پایگاه اطلاعاتی نمایه نامه مقالات اعضاء هیات علمی دانشگاه به میزان 50 درصد تا پایان سال 1386
 دسترسی پایگاه اطلاعاتی نمایه نامه سایر تولیدات علمی دانشگاه به میزان 50 درصد تا پایان سال 1386
 افزایش برنامه های آموزشی متنوع جهت توسعه نظام اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه به میزان 50 درصد تا پایان سال 1386
 دسترسی کتابخانه دیجیتال جامع دانشگاه به میزان 80 درصد منابع مورد نیاز تا پایان سال 1387

 دستیابی به کتابخانه دیجیتالی مرکزی تا پایان سال 1388


بهينه سازي نظام منابع مالي در عرصه تحقيقات در راستای (RP 6)
 اصلاح، فرآیند مالی حوزه معاونت پژوهشی تا نیمه اول سال 1386
 شناسايي منابع مالي موجود در عرصه ملی و بین المللی مربوط به علوم پزشکی تا پايان شهريور سال 1386
 تدوين آيين نامه هاي مورد نياز براي جذب منابع خارجي در اجراي طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه تا پايان سال 1386
 
توسعه تحقیقات مشاوره¬ای و استفاده از نتایج تحقیقات آنها در راستای (RP 1)
 شناسايي ذينفعان طرح هاي تحقيقاتي مصوب دو ساله گذشته دانشگاه تا نیمه اول سال 1386
 ارائه نتايج طرحهاي تحقيقاتي به ذينفعان تا ميزان 25% از ابتداي سال 1386
 اخذ سفارش براي همکاری¬های آزمایشگاهی، تکنولوژیکی، آموزشی، پژوهشی و مشاوره¬ای  حداقل 10 مورد در سال از سال 1386
 ارائه مستمر نتايج طرحها در رشته هاي تخصصي مختلف به گروه مربوطه از تير ماه سال 1386
 

سازماندهی مناسب نظام اطلاعاتی  بانک اطلاعاتی طرحهای تحقیقاتی ، مقالات و محققین تا پایان سال 1386 (RP 6, RP 5 )
 دسترسی به بانک اطلاعاتی محقق تا پایان سال 1386
 دسترسی به بانک اطلاعاتی مقالات داخلی و خارجی تا پایان سال 1387
 دسترسی به بانك اطلاعاتي  طرح هاي تحقيقاتي در سايت دانشگاه از شهريور ماه سال 1386
  افزایش دسترسی جامعه مخاطبان به بانک اطلاعاتی پایان نامه های کتابخانه به میزان 50 درصد تا پایان سال 1386
 افزایش دسترسی جامعه مخاطبان به بانک اطلاعاتی طرح های تحقیقاتی کتابخانه به میزان 100 درصد تا پایان سال 1386
 افزایش دسترسی جامعه مخاطبان به بانک اطلاعاتی نشریات لاتین و فارسی کتابخانه به میزان 70 درصد تا پایان سال 1386
 افزایش دسترسی جامعه مخاطبان به بانک اطلاعاتی کتب لاتین و فارسی کتابخانه به میزان 100 درصد تا پایان سال 1386
 افزایش دسترسی جامعه مخاطبان به بانک اطلاعاتی لوح های فشرده  لاتین و فارسی کتابخانه به میزان 80 درصد  تا پایان سال 1386
 دستیابی به نرم افزار جامع سازماندهی اطلاعات پارس آذرخش جهت کلیه کتابخانه های تابعه دانشگاه به میزان 100 در صد  تا پایان سال 1386
 ایجاد فهرست مشترک پیوسته منابع کتابخانه های دانشگاه  به میزان 70 درصد تا پایان سال 1386

 افزایش میزان بهره گیری از تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و ارتباطی جهت بهینه سازی خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به میزان 50 درصد تا پایان سال 1387
 افزایش میزان بهره گیری از تحولات نوین علوم کتابداری و اطلاع رسانی در بهبود وظایف کتابخانه مرکزی و کتابخانه های دانشگاه به میزان 70 درصد تا پایان سال 1387
 افزایش میزان تبدیل منابع چاپی به الکترونیکی کتابخانه به میزان 100 درصد تا پایان سال 1387

بهبود انگيزه در هيات علمي، پژوهشگران غیر هیات علمی، دانشجویان و دستیاران و محققين به منظور افزايش فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي

 
• اصلاح  آئين نامه و مقررات مربوطه به نظام تشويق محققین تا پایان سال 1386
• افزايش سرانه بودجه پژوهش براي محققين به ميزان 20% تا پايان سال 1386
• تسريع گردش كار تصويب  طرح هاي تحقيقاتي تا پايان 1386
• تسريع  پرداخت هاي مربوط به فعاليت هاي پژوهشي تا پايان 1386
• افزايش سهم فعاليت هاي پژوهشي در ارزيابي عملكرد اعضاء هيات علمي به ميزان 20% تا پايان سال 1386 
• اتخاذ سیاست ها و تدوین آئین نامه های اجرایی مالکیت فکری و معنوی تحقیقات تا پایان سال 1386
• ترغیب دانشجویان و دستیاران جهت ارائه طرحهای تحقیقاتی بطور مستمر تا پایان برنامه
• فراهم ساختن زمینه استفاده از اينترنت با هزینه کم برای کلیه محققین از سال1386بطور مستمر تا پایان برنامه (سال90)

• فراهم ساختن زمینه ارزشيابي فعاليت¬هاي تحقيقاتي براي ارتقاء مرتبه اعضاء هيأت علمي بطور مستمر
• ایجاد اولویتهای خاص پژوهشی در به کارگیری نیروهای طرحی در دانشگاه و مراکز تابعه
• دخیل کردن سهم پژوهشی و فعالیتهای پژوهشگران در انتخاب دانش جویان برتر جهت امکان امتحان در مقاطع بالاتر ( به صورت مستقیم ) 
• افزایش بودجه بخش دانشجویی به میزان 20% رشد سالیانه تا پایان سال 86
• تسریع در پرداخت های مربوط به فعالیت های پژوهشی دانشجوئی به میزان 50% وضع فعلی تا پایان سال 86
• برگزاری سمینارهای تحقیقاتی متناسب با وضعیت فعلی و افزایش مشارکت 20% دانشجویان در آن .

 

بستر سازي جهت  دسترسي مناسب به تجربيات محققين، مولفین و مترجمین در راستای (RP2 ,RP4, RP6)

 افزايش گنگره هاي بين المللي به ميزان 50% وضع موجود از سال 1386
 افزايش گنگره هاي داخلي به ميزان 30% وضع موجود  از سال 1386

 افزايش كارگاه هاي مقاله نويسي  به ميزان 20% بطور سالانه از سال 1386
 افزايش كارگاه هاي تكنولوژي پيشرفته پژوهش به ميزان 20% بطور مستمر از سال 86
 افزايش اعزام محققين براي شركت در گنگره هاي خارج از كشور 20 % بطور سالانه از سال 1386
 افزايش اعزام محققين براي استفاده از فرصت هاي مطالعاتي به ميزان 20% از سال 1386 

 افرایش بازدید های دوره ای محققین دانشگاه از صنایع و بالعکس حداقل 3 بازدید گروهی در سال

ساماندهی  نظام آماري  در دانشگاه در راستای (RP 5, RP 7)

 شناسايي فرايند هاي آماري در حوزه هاي مختلف دانشگاه تا پايان شهريور سال 1386
 تدوين و تكميل فرم هاي آماري حوزه معاونت پژوهشي   تا پايان سال 1386
 تدوين و تكميل فرم هاي آماري حوزه معاونت هاي مختلف  تا پايان سال 1386
 اعمال نظام ثبتي آماري حداقل در حوزه معاونت تا پايان سال 1386
 ارائه فعاليت هاي آماري حوزه معاونت در قالب بانك الكترونيكي تا پايان سال 1386 
 تولید نشریات الکترونیکی آماری در Home Page دانشگاه تا پایان سال 1386

ارتقاء سطح علمی و مهارتی کارکنان بخش پژوهش در راستای (RP 6, RP 4)
 تهیه شناسنامه آموزشی و کسب مهارت نیروی انسانی در حوزه معاونت تا نیمه اول سال 1386
 ارتقاء سطح مهارتي نيروي انساني بخش پژوهش به میزان 20% رشد سالانه 
 آموزش حداقل 20 درصد از كاركنان حوزه هاي مختلف بخش پژوهش بطور سالانه از سال 1386
 ارتقاء سطح آگاهی به مدیران نسبت به مدیریت دانش بطو مستمر از سال 1386

استقرار کلوپ  ویژه تحقیقانی  برای کمک به پژوهشگران درسال 1386 ( در راستای RP 5  RP 7, RP 4)
 راه اندازي کلوپ  ویژه تحقیقانی در دانشگاه در نیمه اول سال 1386
 بستر سازی برای مشاوره و راهنمايي اعضاي هيأت علمي، دستياران و دانشجويان جهت طراحي پروژ ه هاي پژوهشي و اجراي آنها  بطور مستمر تا پایان برنامه(90)
 بستر سازی برای مشاوره و راهنمايي اعضاي هيأت علمي، دستياران و دانشجويان جهت نگارش مقالات علمي بطور مستمر تا پایان برنامه(سال90)

 راه اندازی مرکز مشاوره مرتبط با تحقیقات صنایع تا  مهر ماه 1386

تقويت شوراي پژوهشي به منظورسياست گذاري در عرصه تحقيقات (RP 1و RP 3و RP 7)
 دستیابی به گروه های کارشناسی برای انجام کارشناسی مسائل پژوهشی 
 ایجاد تسهیلات لازم در زمینه کاهش فعالیت های جنبی شورا در طول برنامه

توسعه نظام تحقيقات گروهی کارآمد (RP 5)
توسعه تحقيقات بالينی (RP 1و RP 8)
زمينه سازي  جهت بهره برداري از تحقيقات كاربردي(RP 7)
توسعه تکنولوژی نوين در عرصه تحقيقات (RP 3)


 دستیابی به فناوری جدید در عرصه تحقیقات  تا پایان برنامه(90)
 بکارگیری حداقل دو روش جدید در عملیات پژوهشی در مراکز تحقیقاتی بطور سالانه
 راه اندازی یک شبکه تحقیقات دانشجوئی در زمنیه فناوریهای نوین با هماهنگی سازمانهای زیربط تا پایان سال 88.
 ایجاد 4 شبکه تحقیقات دانشجوئی در زمینه فناوریهای نوین با هماهنگی سازمانهای زیربط تا پایان برنامه(90)
 برگزاری حداقل یک کارگاه آشنایی با تکنولوژیهای نوین در سطح دانشجوئی بطور سالانه 
 راه اندازی بخش تحقیقات دانشجوئی در دو شبکه مبتنی بر تکنولوژیهای نوین تا پایان سال 86
 

 افزایش میزان بهره گیری از تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و ارتباطی جهت انجام پژوهش در امور مربوط به اطلاع رسانی پزشکی  به میزان 50 درصد تا پایان سال 1386

بهبود وضعيت ساختار تشکيلاتی و فرآیندها(RP 5 )
 اصلاح فرایندهای فعالیت های دانشجوئی تا پایان شهریور 86
 اصلاح ساختار حوزه معاونت دانشگاه تا پایان آبانماه 86
 اصلاح ساختار مراکز تحقیقانی دانشگاه تا پایان سال 86
 اصلاح فرایندهای فعالیت های دانشجوئی تا پایان شهریور 86
 تثبیت ساختار تشکیلاتی کمیته تحقیقات دانشجوئی ( مرکز توسعه تحقیقات دانشجوئی ) در هیأت امنا تا پایان سال 86

توسعه کمی و کيفی توليدات علمی (RP 3و RP 5و RP 7)
 افزایش 30% طرح های تحقیقاتی در دانشگاه بطور سالانه از  سال 1385 تا پایان برنامه (سال90)
 افزایش 20% مقاله های داخلی در دانشگاه بطور سالانه از  سال 1385 تا پایان برنامه(سال90)
 افزایش 30% مقاله های خارجی در دانشگاه بطور سالانه از  سال 1385 تا پایان برنامه(سال90)
 افزایش 25% طرح های چند مرکزی بطور سالانه از  سال 1385 تا پایان برنامه (سال90)
 افزایش 20% طرح های مداخله ای دانشگاه بطور سالانه از  سال 1385 تا پایان برنامه(سال90)
 افزایش 20% طرح های تحقیقاتی دانشجویی در هر سال از ابتدای برنامه

 افزایش 10% مقاله های داخلی و خارجی دانشجوئی درهر سال از ابتدای برنامه
 افزایش 10% طرح های چند دانشکده ای دانشجویی در هرسال از ابتدای برنامه
 افزایش 10% طرح های مداخله ای دانشکده ها در هرسال از ابتدای برنامه

بستر سازی جهت ارتباط ارگانیک نظام پژوهشی در سیستم آموزشی(RP 8)
 ترویج فرهنگ پژوهش در سطوح مختلف به میزان 50% افزایش نسبت به وضعیت فعلی
 برگزاری در نشست علمی یک روزه بین مدیران علمی گروهها و معاونت پژوهش و آموزشی در سال 85 در خصوص موضوع مربوط
 تهیه و تنظیم درسنامه پژوهشی و ارائه آن به معاونت آموزشی در سال 86
 انجام مطالعات میدانی و تطبیقی در خصوص نظامهای مشابه دردنیا در سال 86
 برگزاری جلسات مشابه علمی ، EDC ( در هر فصل یک جلسه ) در سال 86

توسعه تحقیقات دانشجویی در مقاطع مختلف شامل مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، دستیاری تخصصی و فوق تخصصی (RP 4 و RP 8)
 راه اندازی دو دفتر تحقیقات دانشجویی در هر سال در مراکز تحقیقاتی تا سال90
 راه اندازی یک دفتر تحقیقات دانشجوئی در هر سال در مراکز خوابگاهها تا سال90
 افزایش 20% کارگاههای روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته در هر سال 
 افزایش 20% گروههای علمی دانشجوئی درهر سال
 افزایش 20% کانونهای تحقیقاتی دانشجوئی در هر سال 
 افزایش 20% حضور مقالات دانشجویان در کنگره سراسرای دانشجویان بطور سالانه

توسعه کمی و کیفی مراکز تحقیقاتی(RP 3)
 دستیابی به ده مرکز متناسب با نیاز های جامعه تا پایان برنامه سال (1390):
 دستیابی به جایگاه برتر نسبت به کیفیت تولیدات علمی تا پایان برنامه

ایجاد قطب  های علمی (RP 7  و RP 8)
 دستبابی به سه قطب تحقیقاتی  در سال 1387

ایجاد پژوهشکده (RP 3  و RP 4)
 شناسایی مراکز تحقیقات مشابه با موضوعهای هم راستا  برای  ایجاد پژوهشکده 
 دستیابی به دو پژوهشکده تا سال 88
 دستیابی به یک پژوهشگاه  تا پایان برنامه(سال1390)

توسعه پایگاه های تحقیقاتی در مراکز استان های محروم با همکاری دانشگاه های بومی(RP 1 و RP 2)
 دستیابی به سه پایگاه تحقیقاتی مشترک با سه استان کم برخوردار تا پایان برنامه (سال 1390)

بستر سازی مناسب جهت افزایش طرح¬های چند مرکزی داخلی و خارجی(RP 6 و RP 7)
 دستیابی به طرح های مشترک بین مراکز تحقیقاتی دانشگاه به میزان سالانه6 طرح تا پایان برنامه(1390)
 دستیابی به طرح های مشترک بین مراکز تحقیقاتی دانشگاه با مراکز مشابه  به میزان سالانه6 طرح تا پایان برنامه(1390)

توسعه تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه از طریق پایگاه تحقیقات جمعیتی(RP 1 )
 شناسایی طرح های مورد نیاز منطقه تا پایان سال 1386
 جلب مشارکت خیرین به میزان 50 درصد نسبت به وضع موجود بطور سالانه تا پایان برنامه(1390)
 جلب مشارکت و همیاری NGO  ها به طور مستمر تا پایان برنامه(1390)

ایجاد شبکه بین مراکز تحقیقاتی (RP 3)
 امکان سنجی بسط شبکه بین مراکز تحقیقاتی تا پایان سال 1386
 دستیابی به شبکه های تحقیقاتی مشترک تا پایان سال 1389
 دستیابی به شبکه های تحقیقاتی مشترک با مراکز تحقیقاتی منطقه EMRO تا پایان برنامه

تقویت و ایجاد رشته¬های جدید میان بخشی(RP 7)
 شناسایی و امکان سنجی توسعه رشته های جدید تا پایان سال 1386
 شناسایی و امکان سنجی رشته های ایجادرشته های میان بخشی تا پایان سال 1386
 دستیابی به حداقل 10 رشته جدید در مقاطع MS  و Ph.D   تا پایان برنامه (1390)
 دستیابی به حداقل 8 رشته میان بخشی در مقاطع MS  و Ph.D   تا پایان برنامه(1390)

 
 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.