پنج شنبه ٠٢ اسفند ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > توانمندی ها  

 

مقدمه

توسعه پايدار کشور نيازمند ارتباطات مستحکم بين دانشگاه بعنوان مرکز توليد علم و فناوری و ارگانـهای دولتـی و خصـوصی عـلی الخصـوص صنـايع به عنوان استفاده کننـدگان علم و فناوری است .
از سوی ديگر تغييرات شتابنده محيط های علمی و فناوری و بازارهای جهانی ، تولـيدکننـدگان و مصرف کنندگان را ناچار می سازد که همواره خود را با اين تغييرات هماهنگ و همراه نمايند .
دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهـشتی که با همـت مسـئولين دانشگاه ، بخصوص معاونت محترم پژوهشی از اوايل سال 1385 فعاليت خود را آغاز نموده است می رود تا با بهره گيري از توان علمی و تخصصی دانشگاهيان گامهای موثرتری را در زمينه ارتباطات علمی و فناوری بردارد .
بمنظور هدايت و راهبری ارتباطات ، سعی شده تا با نظام مند نمودن و هدايت فعاليتها به سوی اهداف تعيين شده افق روشن تری ، برای همگان آشکار شود .
در اين رابطه ، تـلاش شد تا توانمـنديهـای دانشـگاه در قـالب خـدمات مشاوره ای ، آموزشی ، تکنولوژيکی ،آزمايشگاهی و پژوهشی پس از گرد آوری از دانشکده ها و مراکز تحقيقاتی دانشـگاه ، تدوين و به صورت مناسب در اختيار صاحبان صنايع و ارگانهای خارج از دانشگاه قرار گيرد .
همانطور که ذکر گرديد با توجه به تغييرات و پيشرفت ها ، اين ليست نيازمند بازنگری و تکميل توانمنديهای ارائه شده می باشد که اميدواريم در مجموعه های بعدی و همچنين سايت دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و مجله الکترونيکی دانشگاه و صنعت مورد توجه قرار گيرد .

 

الف)  خدمات آزمايشگاهی

1- اندازه گيري ازن هواي محيط به شيوه فعال توسط دستگاه HPLC
2- آزمايشات پاتولوژي چشم
3- كشت سلولي و موارد مربوطه، برش نسج سخت و نرم، آزمايشگاه كشت هيـستوپاتولوژيكي، تست هاي مختلف خواص مكانيكي مواد
4- SSCP، DNA Sequencing  DNA & RNA Extract ، Pyrosequence ،  PCR Real time  PCR,  ، 
5- انجام آزمايشهای PCR  ، ELISA در آزمايشگاههای وابسته
6- انجام آزمايشات آب و فاضلاب
7-  انجام آزمايشات آلودگي هواي محيط كار
8 - انجام آزمايشات فيزيكي محيط آزاد (Ambient) شامل صدا، ارتعاش، شرايط جوي، نور، تشعشعات 
9- انجام آزمايشات سيالات ( هيدروليك و استاتيك )
10- اجراي كليه آزمونهاي راديوگرافي ديجيتال
11- اجراي آزمونهاي دزيمتري پرتوهاي يونيزان  
12- كنترل كيفي داروهاي گياهي
13-آناليز و استاندارد كردن عصاره هاي گياهي
14-آناليز و استاندار كردن داروهاي گياهي فرموله شده
15-قابليـت اندازه گيـري سـطـوح دارويي مختلف و Drug TheraPeutic Monitoring DTM
16 - Stem cell therapy ، Recombinant Virus Product ، Si RNA
17- انواع روشهاي PCR  شامل PCR  ، RT-PCR ، RFLP– PCR كلونينگ و تهيه و تخليص پروتئين نو تركيب
18-  انواع روشهاي الكتروفورز شامل PACE ، SDS PAGE ، CSGE – تهيه انواع پروبهاي RNA وDNA 
19-  انـواع روشـهـاي Blotting شـامـل . Western BL  ، . Southern BL ، .  Northern BL Dot BL .،
20-  انواع روشهاي كروماتوگرافي شامل Affinity Chromatography ، Gel Filteration ، Exchange Ion ، تكينك الايزا – كشت سلول- مايكرومنيپولاسيون سلولي ـ‌ الكترون مايكروسكوپي
21-  لاپاروسکوپی و هيستروسکوپی ( جهت تشخيص و درمان )
22 - تهيه برشهای هيستولوژيک با استفاده از دستگاه ميکروتوم
23 - کنترل کيفيت فرآورده های صنعتی در زمينه غذا
24 - اندازه گيري کمی و کيفی ريز مغذی ها
25- آناليز کمی و کيفی داروها
26- اندازه گيري داروها در مايعات بيولوژيک
27 - آناليز اندازه ذره ای مواد       
28- اندازه گيري فلزات سنگين
29- اندازه گيري کمی و کيفی سموم ومواد کنترل شده
30- آناليز کمی و کيفی اسانس ها
31-  اندازه گيري ويتامين ها
32 - انجام غربالگری های مواد مورد استفاده در دوپينگ
33- تهيه رنگ آميزي IHC  با استفاده از دستگاه ماکروويو
34- نگهداری سلولها در 190- درجه سانتيگراد با استفاده از تانک ازت
35- راديو گرافی ديجيتالی با استفاده از RVG
36- استريل کردن هوا با استفاده از هود لامينار
37- توليد گرما با استفاده از انکوباتور CO2
 Eliza Reader   با Eliza خواندن آزمايشها ی 38-
39-  اندازه گيري ريزسختی
40- اندازه گيري استحکام مواد با استفاده از دستگاه :
 Microtensile tester و machine Zuick Universal testing
41- برش نمونه ها با استفاده از  دستگاه Thin sectioning 
Apex Finder 42- سنجش طول ريشه با
PRGF با  جدا کردن فاکتورهای رشد خون از بيمار و استفاده از آن در همان بيمار  43 -
44-  تهيه تصاوير سه بعدی دندان
45- تشخيص پوسيدگی با استفاده از دستگاه Diagnodent 
46- بررسي و تشخيص انواع  عفونتهاي انگلي، باكتريايي و .....
47- ارزيابی شنوايي بزرگسالان ، کودکان و شير خواران
48- ارزيابی الکتروفيزيولوژي شنوايي و تعادل
49- ارزيابی و برآورد قابليتهای کاری افراد در بدو استخدام در مشاغل مختلف ( خصوصيات آنتروپومتريک ، توان جسمی و روانی و ...) با تجهيزات پيشرفته
50- Need le & Surface Electromyography 
51- تشخيص موتاسيونهای ناشناس در بيماران ايرانی ، روشهای Universal Detection System 
52-  تشخيص عمده ميکروارگانيسمها : باکتريها _ ويروسها
53-  استفاده از روشهای نوين تشخيص مولکولی _ بيولوژی
54-  اندازه گيري عناصر کمياب
55- انجام تستهای پروتئين آزمايشگاهی جهت معاينات دوره ای صنايع
56 - جدا سازی برخی از مواد بيولوژيکی
57 -  تستهای آنزيمی
58- تستهای اختصاصی بيوشيمی برای کارگران در معرض مواد سمی
59- انجام انواع آزمايشات ايمونو فلورسانسی
60- انجام آزمايشات کشت سلولی و تشخيص ملکولی بيماريها
61- انجام آزمايشـات با تجـهيزات Turbidometre ، Microfuse ، Cell culture ، pectophotometre 6 S  و...
62- آزمايشات و مطالعات بافتی و روند ترميم زخم با ميکروسکوپ نوری
63- آزمايشات رفتاری
64- آزمايشات رديابی عصبی
65- آزمايشات با تکنيک ثبت الکتروفيزيولوژيک
66- آزمايشات فيزيولوژيک در زمينه مخابرات بويژه تأثير امواج الکترومغناطيس

 

ب ) خدمات آموزشي

1- آموزشهای مربوط به بيماريهای  چشم
2- آموزش بيماريهاي ريوي، شغلي و مرتبط با دخانيات (سيگار و...)
3- تدريس در زمينه هاي مختلف علوم پزشکی و بهداشت
4- آموزش كليات برخورد با مسموميت ها و انواع مسموميت هاي دارويي و شيميايي و گياهي و غذايي به شكل برگزاري كلاسهاي آموزشي و كارگاههاي آموزشي و سمينار براي پزشكان عمومي و عموم
5- برگزاري سمينارهاي آموزشي، برگزاري سيمنارهاي بين المللي،‌ برگزاري كارگاههاي آموزشي درزمينه علوم پزشکی و بهداشت
6- تهيه فيلم ويدئو و CD هاي آموزشي، تهيه كتب آموزشي در زمينه بيماريهاي عفوني
7- برگزاري كارگاههاي آموزشي، مشورتي  و برنامه ريزي جهت كليه سطوح دانشگاهي در زمينه بهداشت و محيط زيست
 8 - اجراي دوره هاي بازآموزي بهداشت و پزشکی
9 -  برگزاري كارگاههاي تخصصي و فوق تخصصي در زمينه بهداشت و محيط زيست، آمار و اپيدميولوژي
10 -  اجـراي كـنگـره هـاي كشـوري و بـيـن الـمـلـلـي بـا حـمـايــت بــخــشهـاي خـصـوصـي (  علي الخصوص صنعت )
11  -  تدوين مطالب آموزشي ( كتب، مجلات، پمفلت و بروشورها ) جهت گروههاي خاص
12- هـمكـاري در زميـنـه ارائه روش هـاي مدرن و جديد تدريـس، بويـژه دروس فـيزيـك و مهندسي پرتوپزشكي
13-  برگزاري كارگاهها و دوره هاي آموزشي، پژوهشي در سطوح محلی، ملي و منطقه اي
14 -  برگزاري سمينارها و همايش هاي علمي، كاربردي در زمينه علوم تغذيه و علوم صنايع غذايي
15- برگزاري كارگاه كنترل كيفيت گياهان دارويي
16-  برگزاري كارگاه آناليز مقدماتي گياهان دارويي
17 - برگزاري كارگاه آناليز پيشرفته گياهان دارويي
18-  Tele medicine & Tele confrenceجهت برقراری ارتباط با مراکز آموزشی ملی و بين المللی
19- استوديوی جراحی زنده
20- E – learning
21- ارائه بسته هاي مشاوره تحصيلي جهت داوطلبان آزمونهاي مقاطع كارشناسي ارشد و Ph . D
22- آموزش مراقبت از خود به بيماران تحت شيمي درماني و راديوتراپي 
23- آموزش جهت پيشگيري از سرطان
24- آموزش نحوه شيمي درماني در بخشهاي مربوطه، به پرستاران
25- آموزش اورژانس هاي انكولوژي
26- برگزاری كارگاههاي آموزشي اورژانس هاي مربوط به چشم 
27- آموزش مهارتهاي علمي ، آزمايشگاهي و بهداشتي
28- برگزاري كارگاههاي آموزشي HACCP _ GHP _ GLP _ GMP _ ايزو 9000 _ ايزو 22000-  ايزو 22003 _ ايزو 17025
29- آموزش مسئولين فني توليد و آزمايشگاهي شاغل در صنايع غذايي
30- اجراي دوره هاي آموزشي زبان انگليسي در كليه سطوح از مقدماتي تا پيشرفته
31- اجراي دوره هاي آموزشي ترجمه بويژه در متون پزشكي
32- باز آموزي و آموزشهای ضمن خدمت مديريت بحران
33- باز آموزي و آموزشهای ضمن خدمت مديريت بودجه
34- برگزاری کلاس های مشاوه قبل از ازدواج
35-  طراحي و اجرای كارگاهها ، كلاسهاي آموزشي قبل و حين بارداري ، زايمان و پس از زايمان
36- طراحي و اجرای كارگاههاي آموزشي بهداشت جنسي
37- طراحي و اجراي كارگاه و کلاس های آموزشي بهداشت و مشاوره بلوغ
38- طراحي و اجراي كارگاه و کلاس های آموزشي بهداشت و مشاوره يائسگي
39- طراحي و اجراي كارگاههاي آموزشي شير مادر
40- طراحي و اجراي كارگاههاي قوانين و اخلاق و مقررات مامايي
41- طراحي و اجراي كارگاههاي روش تحقيق مبتدی و پيشرفته
42- طراحي و اجراي كارگاههاي روش تدريس و ارزشيابي
43- طراحي و اجراي كلاسهاي آمادگي دوران حاملگي جهت زنان باردار و همسران 
44- اجراء روشهاي خوشايند سازي زايمان
45- برگزاری واجرای کلاس و کارگاه های تنظيم خانواده و جمعيت شناسی
46- برگزاری کارگاه های غربالگری سرطان های پستان، رحم، فشارخون و...
47- روشهاي معاينه بررسي وضعيت سلامت و مشاوره در مورد مشکلات جنسی
48- مشاركت در طراحي هاي تحقيقاتي در زمينه حاملگي ، زايمان ، نوزادان ، بلوغ ، يائسگي  ، بهداشت جنسي وناراحتي هاي شايع زنان
49- روش تدريس كليه مباحث طرح و برنامه ريزي درسي ، طراحي آموزشي ، ارزشيابي
50- تدريس مباحث مربوط به اختلالات تنفسي
51  - كارگاههاي آموزشي برقراري ارتباط ، گزارش نويسي ، فرآيند پرستاري
52-  تدريس و برگزاري دوره هاي بازآموزي كودكان ، نوزادان در سطح كشور
53- آموزش دوره هاي CCU ، ICU ، همودياليز
54- آموزش نحوه انجام پروسـيجرهـاي پرستاري ( پانسمان نوين ، Iv تراپي ، مراقبت از استومي ، تزريقات )
55- آموزش مراقبت از خود و محل پانسمان در سوختگيها با درجات مختلف
56- آموزش به بيماران تحت کشش و گچ گيري
57- آموزش به کليه سطوح سنی در خصوص مراقبت از خود در پيشگيری از ابتلاء به ايدز
58- آموزش اورژانس های انکولوژی
59- کارگاههای آموزشی اورژانس های گوش و حلق و بينی
60- مسموميت ها و آموزش نحوه مراقبت از آنان
61- کارگاههای آموزش به بيمار ( در تمام موارد )
62-آموزش معاينات پستان ( مراقبت از خود )
63- آموزش در مورد پيشگيري از عوارض بعد از عمل ( هر نوع عمل جراحی )
64- برگزاری کارگاه آموزشی و راه اندازی Back School  به منظور پيشگيري و درمان کمر درد در گروههای شغلی آسيب پذير مانـند کارگران شاغل در صنايع سنـگين ، پرسـتاران ، کارمنـدان و افـراد کم تحرک
65- ارائه آموزشهای عملی به کارگران در جهت پيشگيری از بروز اختلالات عضلانی _ اسکلتی به صورت اختصاصی وحضوری در محيط های مختلف کاری
66- آموزش در زمينه بهداشت کار
67- آموزش در زمينه بهداشت کارگران در صنايع غذايي
68- آموزش Recycling
69- برگزاری دوره های آموزشی برای مراکز صنعتی در زمينه خطر آلودگيها و کنترل کيفی
70- برگزاری کارگاههای آموزشی کشت سلول و بافت ، PCR ، Stemcell و روشهای سرولوژيک
71- برگزاری کارگاههای EM 
72- ارائه آموزش کلينيکال و Applecil آناتومی
73- تهيه نرم افزارهای آموزشی مانند Simulation های آموزشی فيزيولوژي
74- Computer assisted learning 
75- برگزاری کارگاه پرونده نويسي و نسخه نويسي
76- برگزاری کارگاه Evidence based medicine 
77- برگزاری کارگاه Guided Discovery Learning 
78- آموزش روشهای ملکولی مانند کلونينگ
79- برگزاری کارگاههای سميولوژی
80- برگزاری کارگاههای آموزشی بالينی با مولاژ ( CPR بزرگسالان و نوزادان ، معاينات مربوط به زايمان ، IUD  گذاری ،  Breast ، گوش ، تروما و ...)

 

ج)  خدمات مشاوره اي

1- مشاوره جهت انجام پايان نامه ها در زمينه علوم پزشکی و بهداشت
2- مشاوره  در کاربردی کردن و سهولت اجرای طرح هاي پژوهشي
3- مشاوره پژوهشی ،آماری و متدولوژی تحقيقات کاربردی
4- مشاوره در ساخت و طراحي وسائل جراحي در زمينه ارولوژي
5- مشاورات روانپزشـكي لازم بـراي بيماران معتاد و مسموم ترخيص شده ( با داشتن مركز و كلينك ترك اعتياد )
6- انجام مشاوره هاي تحقيقاتي با ساير دانشگاهها ( مراكز تحقيقاتي ) و شركت هاي دارويي
7- مشاوره در  امور بهداشت آب و فاضلاب
8- مشاوره در امور بهداشت كار ( هوا، صدا،‌ شرايط جوي كار، تهويه صنعتي،‌ ايمني و شيميايي )
9 - مشاوره در امور برنامه ريزي استراتژيك بهداشت و  محيط زيست
10- مشاوره در زمينه روشهای کاهش و کنترل آلودگی هواو صدای محيط(Ambient)
11- مشاوره در زمينه کنترل ترافيک و برنامه ريزی شهری
12 - مشاوره در امور تغذيه، بهداشت عمومي، بهداشت خانواده و بهداشت مادر و کودک
13- مشـاوره در طراحي، كاربـرد و تحـقيـقات در زمـينه طـرح هاي مهـندسي، پرتــوپزشكي، فيزيك راديو تراپي، فيزيك پرتوشناسي و كليه تجهيزات تصوير برداري پزشكي
14- مشاوره در زمينه بيماريهاي ريوي، شغلي و مرتبط با دخانيات (سيگار و...)
15 - مشاوره در زمينه فرمولاسيون و كنترل كيفي در صنايع غذايي
16- انواع مشاوره در فيلد تخصصي  ژنتيك، اعصاب و روان، ارولوژي، پره ناتالوژي، غدد داخلي
17- مشاوره و اجراي طرح هاي توليد نوشابه هاي مغذي و نانهاي فرآوري شده
18- مشاوره در زمينه حاملگي ، زايمان ، نوزادان ، بلوغ ، يائسگي  ، بهداشت جنسي و ناراحتي هاي شايع زنان
19- مشاوره و راهنمايي در خصوص بيماريهاي مادرزادي
20-  مشاوره ،پيگيري و تماس با خانواده ها در مورد بيماريهاي مزمن كودكان
21- مشاوره روانشناسي در امر صنعت
22- مشاوره در ارتباط با بيماران نابارور
23- ارائه مشاوره تغذيه اي براي سازمانها و صنايع كشور
24 - ارائه مشاوره علمی و توانمند سازی D & R واحد های توليدی 
25- مشاوره در زمينه علوم باليني در رشته هاي دندانپزشكي، اپيدميولوژيكي، بهينه سازي روشهاي كاربرد مواد و تجهيزات، بهينه سازي وضعيت بهداشت دهان و دندان
26- مشاوره مديريتی در سطوح مختلف
27- ارائه مشاوره به صاحبان صنايع جهت تغييرات در محيط کار و تجهيزات و ارائه راهکارهای مختلف به منظور کاهش درصد بروز اختلالات اسکـلتی _ عضـلانی و... و در نتيـجه کاهـش مرخصی های استعلاجی و افزايش بازدهی کاری واحدهای توليدی
28_ مشاوره در زمينه بيماريهای ژنتيکی
29- مشاوره و همکاری با کارخانجات و شرکت های توليد کننده مواد بيولوژيک
30- ارائه مشاوره ارگونوميک جهت طراحی صنعتی در زمينه توليد کفش ، لباس ، مبل و صندلی
31- مشاوره جهت راه اندازی آزمايشگاه  EM  و LM
32- مشاوره در زمينه نانو تکنولوژي ، تجهيزات پزشکی و مهندسی پزشکی
33- مشاوره و ارائه راه حلهای تشخيصي _ پژوهشی در مورد درمان سرطان ها با روشهای ملکولی مانند آسنی سنس درمانی
34- مشاوره جهت راه اندازی آرمايشگاههای تحقيقاتی و تشخيص طبی ( ملکولی ) و کشت جنين و سلول

 

د)  خدمات مطالعاتي و پژوهشي 

1- مطالعات بالينی داروها   
2- Bioequivalency  - مطالعات بيواکوئی والانسی داروها    
3- مطالعات پايداری    
4- مطالعات خصوصيات فيزيکی ذرات
5- آزمونهای فارماکولوژيکی بر روی حيوانات ( Animal study )
6- مطالعات جذب پوستی داروها
7- مطالعات استريليته                       
8- مطالعات پيروژن        
9- انجام تحقيقات مرتبط با صنايع بخصوص صنعت داروسازي
10- انجام طرح هاي تحقيقاتي در زمينه بررسي اثر داروهاي جديد در درمان سل و بيماريهاي ريوي
11-  شبيه سازي رايانه¬اي Finite element method  ، مطالعات اپيدميولوژي و مطالعات حيواني
12- اجراي پژو هشهای ملي و بين المللي در رابطه با مسموميت ها و خودكشي ها
13- پژ وهش در زمينه ديس پپسي ها و بيماريهاي مرتبط با آن
14 -  پژ وهش در زمينه بيماريهاي منتقله  از راه غذا، شامل : بررسي اتيولوژيك اپيدمي هاي اسهال حاد و بررسي سلامت غذا
15 - بررسي اتيولوژيك مقاومت هاي ميكروبي و الگوي مصرف آنتي بيوتيك ها
16  - پژ وهش در زمينه سرطان هاي گوارش ( بخصوص معده، كلوركتال و مري )
17 -  پژ وهش در زمينه بيماريهاي التهابي روده و اسهال هاي مزمن
18- انجام مطالعات به روز در زمينه پيشگيري، درمان و كنترل بيماريهاي عفوني
19- انجام طرح هاي پژوهشي در زمينه هاي بهداشت و محيط زيست
20  - انجام مطالعات درخواستي در کليه زمينه های بهداشتی،در مانی و... ويژه صاحبان صنايع
21-‌ مطالعه بر روي انواع راديوژنراتورها
22 -  بررسي اثرات فارماكولوژيك گياهان دارويي
23 - پژوهش و ارزيابي باليني داروهاي گياهي
24 - انجام طرحهاي تحقيقاتي جهت بررسي انواع كيت هاي آزمايشگاهي، محيط هاي كشت و تجهيزات آزمايشگاهي
25- انجام انواع طرح های پژوهشی مرتبط با مراکز تحقيقاتی دانشگاه
26- انجام طرح های تحقيقاتی در زمينه بيماران نابارور درمان شده موفق و درمان نشده
27- انجام طرح های تحقيقاتی مشترک با صنايع غذايي
28- انجام تحقيقات در خصوص فرآورده های غذائي جديد
29- مطالعه در خصوص غنی سازی مواد غذائی و بررسی الگو های مصرفی غذائی
30- اجراي طرح هـاي مشـترك تـحقيقاتي در خصـوص علوم پـايه مشـتمل بر ژنتيك ، ايمونولوژي، ميكروب شناسي ، انگل شناسي ، بيوشيمي ، تغذيه و ...
31- اجرای طرح های تحقيقاتی در حوزه مديريت بهداشت و درمان و افزايش بهره وری نظام سلامت
32-  غربالگری سلامت روان در پرسنل صنعت
33- غربالگری و بررسی شيوع اختلالات بينايي و شنيداری بين دانش آموزان
34-  غربالگری و بررسی شيوع اختلالات عضلانی - اسکلتی و پوسچرال از جمله اسکوليوز، کيفوز ، عدم تقارن شانه ها و لگن ، راستای بيومکانيکی و تغييرات قوسهای کف پا بين دانش آموزان
35- انجام مطالعات اپيدميولوژيک در محيط های کاری مختلف ( کارگاهها ، کارخانجات توليدي و صنعتی و ادارجات ) و همچنين مشاغلی مانند کارمندان ، دندانپزشکان ، و پرستاران ، رانندگان تاکسی و وسايل نقليه سنگين و ... با هـدف تبييـن بـروز ، شـيوع و فـراوانـی اخـتلالات بـينايي ، شنوائي و عضلانی _ اسکلتی و شناسايي ريسک فاکتورهای آنها
36- پژوهش در زمينه نقش صنايع غذايي و فرآورده های آن در سلامت جامعه
37- همکاری مطالعاتی با صنايع در زمينه توليد فر آورده های بيولوژيک
38- مطالعات نوروبيولوژيک
39- مطالعات در زمينه بيولوژی کلونينی
40- مطالعات مربوط به روند ترميم زخم و عوامل موثر در تسريع آن
41- مطالعات مربوط به اثرات داروها ، بيماريها ( آتاکسی _ صرع ) و اعتياد
42- مطالعات مربوط به يادگيری و حافظه
43- مطالعات نانو تکنولوژی بويژه بررسی وضعيت فازهای يونی
44- پژوهش و مطالعه در مورد بيماريهای عفونی با روشهای ملکولی و بررسی فرا ساختار سلولی و جنبه های ملکولی ارگانهای درون سلولی

 

ه)  خدمات تكنولوژيكي

1- ساخت تجهيزات پزشكي مرتبط با بيماريهاي ريوي
2- ليزرهاي درماني در حوزه دندانپزشكي و تست هاي خواص مكانيكي مواد و بررسيهاي مربوطه
3- كمك به ساخت تجهيزات جديد آزمايشگاهي
4 - كمك به ساخت آنتي بيوتيك ها ، آنتي ويرال هاي جديد و كاربرد گياهان دارويي در درمان بيماريها   
5 - توليد پكيج توليد و پرورش قارچ خوراكي و كنترل شرايط توسط سيستم الكترونيك
6- توليدبوستر دستگاه GC براي افزايش 1000 مرتبه اي حساسيت
7-  فن آوري احياء تركيبات كروم شش ظرفيتي در پسماندهاي صنعتي
8- سـاخت دسـتگاه فوتوالكـترون تراپي بطور كامـل ( روش جديد درمـان سرطانهاي توده اي با بازده بالا )
9- ساخت مجموعه دستگاههاي تمام اتوماتيك توليد نان بدون ضايعات با كيفيت بالا و متناسب با فرهنگ ملي و حل مشكلات مزمن ضايعات نان ( ساليانه بالغ بر 1350 ميليارد تومان )
10-  ساخت مولدهاي جديد پرتو ايكس با بازدهي حداقل 1200 درصد بيشتر از مولدهاي معمولي براي كاربرد پزشكي و صنعتي
11- توليد انواع نانو راديو ژنراتورها ( داروهاي مخصوص اجراي روش فوتو الكترون تراپي )
12- Genotyping   انواع ميكروارگانيسمها
13-  DNA Vaccine
14- بررسی ساختمان، عمل و توليد پروتئين
15- توليد انواع كيت هاي تشخيصي
16- بررسی انواع موتاسيون ها
17- هيبريديزاسيون
18- بررسی ارگانل هاي داخل سيتوپلاسمي با استفاده از TEM
19- بررسی غشاء هسته با استفاده از  TEM
20- بررسی غشاء سيتوپلاسمي با استفاده از TEM
21-  كشت جنين و سلول
22- كشت و توليد سلولهاي بنيادي
23- فرمولاسيون داروهاي گياهي
24- ساخت دستگاههاي آموزش دهنده روشهاي جراحي ( بطور اخص ثبت يك مورد اختراع دستگاه آموزش دهنده لاپاراسكوپي )
25- طراحی و سنتز داروها
26- بهينه سازی روش های سنتز داروها
27- خالص سازی
28- فرمولاسيون اشکال مختلف دارويي ( قرص ، آمپول ، پماد ، کرم ، شربت و ... )
29- فرمولاسيون فرآورده های گياهی
30- سيستم های نوين داروسازی ( Drug Delivery )
31_ طراحی دستگاههای توليد ليزر کم توان

 

و) ساير توانمندي ها

1- بررسی وضعيت سلامت جسمی و روانی پرسنل صنايع مختلف
2-  واکسيناسيون
3- مراقبتهای فوری در صنايع
4- مراقبت های بهداشت فردی ، حرفه ای و محيط درصنايع مختلف
5- بررسی Risk Factor های مرتبط با مشاغل مختلف

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.