سه شنبه ٠١ آبان ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > توانمندی ها  

 

مقدمه

توسعه پايدار کشور نيازمند ارتباطات مستحکم بين دانشگاه بعنوان مرکز توليد علم و فناوری و ارگانـهای دولتـی و خصـوصی عـلی الخصـوص صنـايع به عنوان استفاده کننـدگان علم و فناوری است .
از سوی ديگر تغييرات شتابنده محيط های علمی و فناوری و بازارهای جهانی ، تولـيدکننـدگان و مصرف کنندگان را ناچار می سازد که همواره خود را با اين تغييرات هماهنگ و همراه نمايند .
دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهـشتی که با همـت مسـئولين دانشگاه ، بخصوص معاونت محترم پژوهشی از اوايل سال 1385 فعاليت خود را آغاز نموده است می رود تا با بهره گيري از توان علمی و تخصصی دانشگاهيان گامهای موثرتری را در زمينه ارتباطات علمی و فناوری بردارد .
بمنظور هدايت و راهبری ارتباطات ، سعی شده تا با نظام مند نمودن و هدايت فعاليتها به سوی اهداف تعيين شده افق روشن تری ، برای همگان آشکار شود .
در اين رابطه ، تـلاش شد تا توانمـنديهـای دانشـگاه در قـالب خـدمات مشاوره ای ، آموزشی ، تکنولوژيکی ،آزمايشگاهی و پژوهشی پس از گرد آوری از دانشکده ها و مراکز تحقيقاتی دانشـگاه ، تدوين و به صورت مناسب در اختيار صاحبان صنايع و ارگانهای خارج از دانشگاه قرار گيرد .
همانطور که ذکر گرديد با توجه به تغييرات و پيشرفت ها ، اين ليست نيازمند بازنگری و تکميل توانمنديهای ارائه شده می باشد که اميدواريم در مجموعه های بعدی و همچنين سايت دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و مجله الکترونيکی دانشگاه و صنعت مورد توجه قرار گيرد .

 

الف)  خدمات آزمايشگاهی

1- اندازه گيري ازن هواي محيط به شيوه فعال توسط دستگاه HPLC
2- آزمايشات پاتولوژي چشم
3- كشت سلولي و موارد مربوطه، برش نسج سخت و نرم، آزمايشگاه كشت هيـستوپاتولوژيكي، تست هاي مختلف خواص مكانيكي مواد
4- SSCP، DNA Sequencing  DNA & RNA Extract ، Pyrosequence ،  PCR Real time  PCR,  ، 
5- انجام آزمايشهای PCR  ، ELISA در آزمايشگاههای وابسته
6- انجام آزمايشات آب و فاضلاب
7-  انجام آزمايشات آلودگي هواي محيط كار
8 - انجام آزمايشات فيزيكي محيط آزاد (Ambient) شامل صدا، ارتعاش، شرايط جوي، نور، تشعشعات 
9- انجام آزمايشات سيالات ( هيدروليك و استاتيك )
10- اجراي كليه آزمونهاي راديوگرافي ديجيتال
11- اجراي آزمونهاي دزيمتري پرتوهاي يونيزان  
12- كنترل كيفي داروهاي گياهي
13-آناليز و استاندارد كردن عصاره هاي گياهي
14-آناليز و استاندار كردن داروهاي گياهي فرموله شده
15-قابليـت اندازه گيـري سـطـوح دارويي مختلف و Drug TheraPeutic Monitoring DTM
16 - Stem cell therapy ، Recombinant Virus Product ، Si RNA
17- انواع روشهاي PCR  شامل PCR  ، RT-PCR ، RFLP– PCR كلونينگ و تهيه و تخليص پروتئين نو تركيب
18-  انواع روشهاي الكتروفورز شامل PACE ، SDS PAGE ، CSGE – تهيه انواع پروبهاي RNA وDNA 
19-  انـواع روشـهـاي Blotting شـامـل . Western BL  ، . Southern BL ، .  Northern BL Dot BL .،
20-  انواع روشهاي كروماتوگرافي شامل Affinity Chromatography ، Gel Filteration ، Exchange Ion ، تكينك الايزا – كشت سلول- مايكرومنيپولاسيون سلولي ـ‌ الكترون مايكروسكوپي
21-  لاپاروسکوپی و هيستروسکوپی ( جهت تشخيص و درمان )
22 - تهيه برشهای هيستولوژيک با استفاده از دستگاه ميکروتوم
23 - کنترل کيفيت فرآورده های صنعتی در زمينه غذا
24 - اندازه گيري کمی و کيفی ريز مغذی ها
25- آناليز کمی و کيفی داروها
26- اندازه گيري داروها در مايعات بيولوژيک
27 - آناليز اندازه ذره ای مواد       
28- اندازه گيري فلزات سنگين
29- اندازه گيري کمی و کيفی سموم ومواد کنترل شده
30- آناليز کمی و کيفی اسانس ها
31-  اندازه گيري ويتامين ها
32 - انجام غربالگری های مواد مورد استفاده در دوپينگ
33- تهيه رنگ آميزي IHC  با استفاده از دستگاه ماکروويو
34- نگهداری سلولها در 190- درجه سانتيگراد با استفاده از تانک ازت
35- راديو گرافی ديجيتالی با استفاده از RVG
36- استريل کردن هوا با استفاده از هود لامينار
37- توليد گرما با استفاده از انکوباتور CO2
 Eliza Reader   با Eliza خواندن آزمايشها ی 38-
39-  اندازه گيري ريزسختی
40- اندازه گيري استحکام مواد با استفاده از دستگاه :
 Microtensile tester و machine Zuick Universal testing
41- برش نمونه ها با استفاده از  دستگاه Thin sectioning 
Apex Finder 42- سنجش طول ريشه با
PRGF با  جدا کردن فاکتورهای رشد خون از بيمار و استفاده از آن در همان بيمار  43 -
44-  تهيه تصاوير سه بعدی دندان
45- تشخيص پوسيدگی با استفاده از دستگاه Diagnodent 
46- بررسي و تشخيص انواع  عفونتهاي انگلي، باكتريايي و .....
47- ارزيابی شنوايي بزرگسالان ، کودکان و شير خواران
48- ارزيابی الکتروفيزيولوژي شنوايي و تعادل
49- ارزيابی و برآورد قابليتهای کاری افراد در بدو استخدام در مشاغل مختلف ( خصوصيات آنتروپومتريک ، توان جسمی و روانی و ...) با تجهيزات پيشرفته
50- Need le & Surface Electromyography 
51- تشخيص موتاسيونهای ناشناس در بيماران ايرانی ، روشهای Universal Detection System 
52-  تشخيص عمده ميکروارگانيسمها : باکتريها _ ويروسها
53-  استفاده از روشهای نوين تشخيص مولکولی _ بيولوژی
54-  اندازه گيري عناصر کمياب
55- انجام تستهای پروتئين آزمايشگاهی جهت معاينات دوره ای صنايع
56 - جدا سازی برخی از مواد بيولوژيکی
57 -  تستهای آنزيمی
58- تستهای اختصاصی بيوشيمی برای کارگران در معرض مواد سمی
59- انجام انواع آزمايشات ايمونو فلورسانسی
60- انجام آزمايشات کشت سلولی و تشخيص ملکولی بيماريها
61- انجام آزمايشـات با تجـهيزات Turbidometre ، Microfuse ، Cell culture ، pectophotometre 6 S  و...
62- آزمايشات و مطالعات بافتی و روند ترميم زخم با ميکروسکوپ نوری
63- آزمايشات رفتاری
64- آزمايشات رديابی عصبی
65- آزمايشات با تکنيک ثبت الکتروفيزيولوژيک
66- آزمايشات فيزيولوژيک در زمينه مخابرات بويژه تأثير امواج الکترومغناطيس

 

ب ) خدمات آموزشي

1- آموزشهای مربوط به بيماريهای  چشم
2- آموزش بيماريهاي ريوي، شغلي و مرتبط با دخانيات (سيگار و...)
3- تدريس در زمينه هاي مختلف علوم پزشکی و بهداشت
4- آموزش كليات برخورد با مسموميت ها و انواع مسموميت هاي دارويي و شيميايي و گياهي و غذايي به شكل برگزاري كلاسهاي آموزشي و كارگاههاي آموزشي و سمينار براي پزشكان عمومي و عموم
5- برگزاري سمينارهاي آموزشي، برگزاري سيمنارهاي بين المللي،‌ برگزاري كارگاههاي آموزشي درزمينه علوم پزشکی و بهداشت
6- تهيه فيلم ويدئو و CD هاي آموزشي، تهيه كتب آموزشي در زمينه بيماريهاي عفوني
7- برگزاري كارگاههاي آموزشي، مشورتي  و برنامه ريزي جهت كليه سطوح دانشگاهي در زمينه بهداشت و محيط زيست
 8 - اجراي دوره هاي بازآموزي بهداشت و پزشکی
9 -  برگزاري كارگاههاي تخصصي و فوق تخصصي در زمينه بهداشت و محيط زيست، آمار و اپيدميولوژي
10 -  اجـراي كـنگـره هـاي كشـوري و بـيـن الـمـلـلـي بـا حـمـايــت بــخــشهـاي خـصـوصـي (  علي الخصوص صنعت )
11  -  تدوين مطالب آموزشي ( كتب، مجلات، پمفلت و بروشورها ) جهت گروههاي خاص
12- هـمكـاري در زميـنـه ارائه روش هـاي مدرن و جديد تدريـس، بويـژه دروس فـيزيـك و مهندسي پرتوپزشكي
13-  برگزاري كارگاهها و دوره هاي آموزشي، پژوهشي در سطوح محلی، ملي و منطقه اي
14 -  برگزاري سمينارها و همايش هاي علمي، كاربردي در زمينه علوم تغذيه و علوم صنايع غذايي
15- برگزاري كارگاه كنترل كيفيت گياهان دارويي
16-  برگزاري كارگاه آناليز مقدماتي گياهان دارويي
17 - برگزاري كارگاه آناليز پيشرفته گياهان دارويي
18-  Tele medicine & Tele confrenceجهت برقراری ارتباط با مراکز آموزشی ملی و بين المللی
19- استوديوی جراحی زنده
20- E – learning
21- ارائه بسته هاي مشاوره تحصيلي جهت داوطلبان آزمونهاي مقاطع كارشناسي ارشد و Ph . D
22- آموزش مراقبت از خود به بيماران تحت شيمي درماني و راديوتراپي 
23- آموزش جهت پيشگيري از سرطان
24- آموزش نحوه شيمي درماني در بخشهاي مربوطه، به پرستاران
25- آموزش اورژانس هاي انكولوژي
26- برگزاری كارگاههاي آموزشي اورژانس هاي مربوط به چشم 
27- آموزش مهارتهاي علمي ، آزمايشگاهي و بهداشتي
28- برگزاري كارگاههاي آموزشي HACCP _ GHP _ GLP _ GMP _ ايزو 9000 _ ايزو 22000-  ايزو 22003 _ ايزو 17025
29- آموزش مسئولين فني توليد و آزمايشگاهي شاغل در صنايع غذايي
30- اجراي دوره هاي آموزشي زبان انگليسي در كليه سطوح از مقدماتي تا پيشرفته
31- اجراي دوره هاي آموزشي ترجمه بويژه در متون پزشكي
32- باز آموزي و آموزشهای ضمن خدمت مديريت بحران
33- باز آموزي و آموزشهای ضمن خدمت مديريت بودجه
34- برگزاری کلاس های مشاوه قبل از ازدواج
35-  طراحي و اجرای كارگاهها ، كلاسهاي آموزشي قبل و حين بارداري ، زايمان و پس از زايمان
36- طراحي و اجرای كارگاههاي آموزشي بهداشت جنسي
37- طراحي و اجراي كارگاه و کلاس های آموزشي بهداشت و مشاوره بلوغ
38- طراحي و اجراي كارگاه و کلاس های آموزشي بهداشت و مشاوره يائسگي
39- طراحي و اجراي كارگاههاي آموزشي شير مادر
40- طراحي و اجراي كارگاههاي قوانين و اخلاق و مقررات مامايي
41- طراحي و اجراي كارگاههاي روش تحقيق مبتدی و پيشرفته
42- طراحي و اجراي كارگاههاي روش تدريس و ارزشيابي
43- طراحي و اجراي كلاسهاي آمادگي دوران حاملگي جهت زنان باردار و همسران 
44- اجراء روشهاي خوشايند سازي زايمان
45- برگزاری واجرای کلاس و کارگاه های تنظيم خانواده و جمعيت شناسی
46- برگزاری کارگاه های غربالگری سرطان های پستان، رحم، فشارخون و...
47- روشهاي معاينه بررسي وضعيت سلامت و مشاوره در مورد مشکلات جنسی
48- مشاركت در طراحي هاي تحقيقاتي در زمينه حاملگي ، زايمان ، نوزادان ، بلوغ ، يائسگي  ، بهداشت جنسي وناراحتي هاي شايع زنان
49- روش تدريس كليه مباحث طرح و برنامه ريزي درسي ، طراحي آموزشي ، ارزشيابي
50- تدريس مباحث مربوط به اختلالات تنفسي
51  - كارگاههاي آموزشي برقراري ارتباط ، گزارش نويسي ، فرآيند پرستاري
52-  تدريس و برگزاري دوره هاي بازآموزي كودكان ، نوزادان در سطح كشور
53- آموزش دوره هاي CCU ، ICU ، همودياليز
54- آموزش نحوه انجام پروسـيجرهـاي پرستاري ( پانسمان نوين ، Iv تراپي ، مراقبت از استومي ، تزريقات )
55- آموزش مراقبت از خود و محل پانسمان در سوختگيها با درجات مختلف
56- آموزش به بيماران تحت کشش و گچ گيري
57- آموزش به کليه سطوح سنی در خصوص مراقبت از خود در پيشگيری از ابتلاء به ايدز
58- آموزش اورژانس های انکولوژی
59- کارگاههای آموزشی اورژانس های گوش و حلق و بينی
60- مسموميت ها و آموزش نحوه مراقبت از آنان
61- کارگاههای آموزش به بيمار ( در تمام موارد )
62-آموزش معاينات پستان ( مراقبت از خود )
63- آموزش در مورد پيشگيري از عوارض بعد از عمل ( هر نوع عمل جراحی )
64- برگزاری کارگاه آموزشی و راه اندازی Back School  به منظور پيشگيري و درمان کمر درد در گروههای شغلی آسيب پذير مانـند کارگران شاغل در صنايع سنـگين ، پرسـتاران ، کارمنـدان و افـراد کم تحرک
65- ارائه آموزشهای عملی به کارگران در جهت پيشگيری از بروز اختلالات عضلانی _ اسکلتی به صورت اختصاصی وحضوری در محيط های مختلف کاری
66- آموزش در زمينه بهداشت کار
67- آموزش در زمينه بهداشت کارگران در صنايع غذايي
68- آموزش Recycling
69- برگزاری دوره های آموزشی برای مراکز صنعتی در زمينه خطر آلودگيها و کنترل کيفی
70- برگزاری کارگاههای آموزشی کشت سلول و بافت ، PCR ، Stemcell و روشهای سرولوژيک
71- برگزاری کارگاههای EM 
72- ارائه آموزش کلينيکال و Applecil آناتومی
73- تهيه نرم افزارهای آموزشی مانند Simulation های آموزشی فيزيولوژي
74- Computer assisted learning 
75- برگزاری کارگاه پرونده نويسي و نسخه نويسي
76- برگزاری کارگاه Evidence based medicine 
77- برگزاری کارگاه Guided Discovery Learning 
78- آموزش روشهای ملکولی مانند کلونينگ
79- برگزاری کارگاههای سميولوژی
80- برگزاری کارگاههای آموزشی بالينی با مولاژ ( CPR بزرگسالان و نوزادان ، معاينات مربوط به زايمان ، IUD  گذاری ،  Breast ، گوش ، تروما و ...)

 

ج)  خدمات مشاوره اي

1- مشاوره جهت انجام پايان نامه ها در زمينه علوم پزشکی و بهداشت
2- مشاوره  در کاربردی کردن و سهولت اجرای طرح هاي پژوهشي
3- مشاوره پژوهشی ،آماری و متدولوژی تحقيقات کاربردی
4- مشاوره در ساخت و طراحي وسائل جراحي در زمينه ارولوژي
5- مشاورات روانپزشـكي لازم بـراي بيماران معتاد و مسموم ترخيص شده ( با داشتن مركز و كلينك ترك اعتياد )
6- انجام مشاوره هاي تحقيقاتي با ساير دانشگاهها ( مراكز تحقيقاتي ) و شركت هاي دارويي
7- مشاوره در  امور بهداشت آب و فاضلاب
8- مشاوره در امور بهداشت كار ( هوا، صدا،‌ شرايط جوي كار، تهويه صنعتي،‌ ايمني و شيميايي )
9 - مشاوره در امور برنامه ريزي استراتژيك بهداشت و  محيط زيست
10- مشاوره در زمينه روشهای کاهش و کنترل آلودگی هواو صدای محيط(Ambient)
11- مشاوره در زمينه کنترل ترافيک و برنامه ريزی شهری
12 - مشاوره در امور تغذيه، بهداشت عمومي، بهداشت خانواده و بهداشت مادر و کودک
13- مشـاوره در طراحي، كاربـرد و تحـقيـقات در زمـينه طـرح هاي مهـندسي، پرتــوپزشكي، فيزيك راديو تراپي، فيزيك پرتوشناسي و كليه تجهيزات تصوير برداري پزشكي
14- مشاوره در زمينه بيماريهاي ريوي، شغلي و مرتبط با دخانيات (سيگار و...)
15 - مشاوره در زمينه فرمولاسيون و كنترل كيفي در صنايع غذايي
16- انواع مشاوره در فيلد تخصصي  ژنتيك، اعصاب و روان، ارولوژي، پره ناتالوژي، غدد داخلي
17- مشاوره و اجراي طرح هاي توليد نوشابه هاي مغذي و نانهاي فرآوري شده
18- مشاوره در زمينه حاملگي ، زايمان ، نوزادان ، بلوغ ، يائسگي  ، بهداشت جنسي و ناراحتي هاي شايع زنان
19- مشاوره و راهنمايي در خصوص بيماريهاي مادرزادي
20-  مشاوره ،پيگيري و تماس با خانواده ها در مورد بيماريهاي مزمن كودكان
21- مشاوره روانشناسي در امر صنعت
22- مشاوره در ارتباط با بيماران نابارور
23- ارائه مشاوره تغذيه اي براي سازمانها و صنايع كشور
24 - ارائه مشاوره علمی و توانمند سازی D & R واحد های توليدی 
25- مشاوره در زمينه علوم باليني در رشته هاي دندانپزشكي، اپيدميولوژيكي، بهينه سازي روشهاي كاربرد مواد و تجهيزات، بهينه سازي وضعيت بهداشت دهان و دندان
26- مشاوره مديريتی در سطوح مختلف
27- ارائه مشاوره به صاحبان صنايع جهت تغييرات در محيط کار و تجهيزات و ارائه راهکارهای مختلف به منظور کاهش درصد بروز اختلالات اسکـلتی _ عضـلانی و... و در نتيـجه کاهـش مرخصی های استعلاجی و افزايش بازدهی کاری واحدهای توليدی
28_ مشاوره در زمينه بيماريهای ژنتيکی
29- مشاوره و همکاری با کارخانجات و شرکت های توليد کننده مواد بيولوژيک
30- ارائه مشاوره ارگونوميک جهت طراحی صنعتی در زمينه توليد کفش ، لباس ، مبل و صندلی
31- مشاوره جهت راه اندازی آزمايشگاه  EM  و LM
32- مشاوره در زمينه نانو تکنولوژي ، تجهيزات پزشکی و مهندسی پزشکی
33- مشاوره و ارائه راه حلهای تشخيصي _ پژوهشی در مورد درمان سرطان ها با روشهای ملکولی مانند آسنی سنس درمانی
34- مشاوره جهت راه اندازی آرمايشگاههای تحقيقاتی و تشخيص طبی ( ملکولی ) و کشت جنين و سلول

 

د)  خدمات مطالعاتي و پژوهشي 

1- مطالعات بالينی داروها   
2- Bioequivalency  - مطالعات بيواکوئی والانسی داروها    
3- مطالعات پايداری    
4- مطالعات خصوصيات فيزيکی ذرات
5- آزمونهای فارماکولوژيکی بر روی حيوانات ( Animal study )
6- مطالعات جذب پوستی داروها
7- مطالعات استريليته                       
8- مطالعات پيروژن        
9- انجام تحقيقات مرتبط با صنايع بخصوص صنعت داروسازي
10- انجام طرح هاي تحقيقاتي در زمينه بررسي اثر داروهاي جديد در درمان سل و بيماريهاي ريوي
11-  شبيه سازي رايانه¬اي Finite element method  ، مطالعات اپيدميولوژي و مطالعات حيواني
12- اجراي پژو هشهای ملي و بين المللي در رابطه با مسموميت ها و خودكشي ها
13- پژ وهش در زمينه ديس پپسي ها و بيماريهاي مرتبط با آن
14 -  پژ وهش در زمينه بيماريهاي منتقله  از راه غذا، شامل : بررسي اتيولوژيك اپيدمي هاي اسهال حاد و بررسي سلامت غذا
15 - بررسي اتيولوژيك مقاومت هاي ميكروبي و الگوي مصرف آنتي بيوتيك ها
16  - پژ وهش در زمينه سرطان هاي گوارش ( بخصوص معده، كلوركتال و مري )
17 -  پژ وهش در زمينه بيماريهاي التهابي روده و اسهال هاي مزمن
18- انجام مطالعات به روز در زمينه پيشگيري، درمان و كنترل بيماريهاي عفوني
19- انجام طرح هاي پژوهشي در زمينه هاي بهداشت و محيط زيست
20  - انجام مطالعات درخواستي در کليه زمينه های بهداشتی،در مانی و... ويژه صاحبان صنايع
21-‌ مطالعه بر روي انواع راديوژنراتورها
22 -  بررسي اثرات فارماكولوژيك گياهان دارويي
23 - پژوهش و ارزيابي باليني داروهاي گياهي
24 - انجام طرحهاي تحقيقاتي جهت بررسي انواع كيت هاي آزمايشگاهي، محيط هاي كشت و تجهيزات آزمايشگاهي
25- انجام انواع طرح های پژوهشی مرتبط با مراکز تحقيقاتی دانشگاه
26- انجام طرح های تحقيقاتی در زمينه بيماران نابارور درمان شده موفق و درمان نشده
27- انجام طرح های تحقيقاتی مشترک با صنايع غذايي
28- انجام تحقيقات در خصوص فرآورده های غذائي جديد
29- مطالعه در خصوص غنی سازی مواد غذائی و بررسی الگو های مصرفی غذائی
30- اجراي طرح هـاي مشـترك تـحقيقاتي در خصـوص علوم پـايه مشـتمل بر ژنتيك ، ايمونولوژي، ميكروب شناسي ، انگل شناسي ، بيوشيمي ، تغذيه و ...
31- اجرای طرح های تحقيقاتی در حوزه مديريت بهداشت و درمان و افزايش بهره وری نظام سلامت
32-  غربالگری سلامت روان در پرسنل صنعت
33- غربالگری و بررسی شيوع اختلالات بينايي و شنيداری بين دانش آموزان
34-  غربالگری و بررسی شيوع اختلالات عضلانی - اسکلتی و پوسچرال از جمله اسکوليوز، کيفوز ، عدم تقارن شانه ها و لگن ، راستای بيومکانيکی و تغييرات قوسهای کف پا بين دانش آموزان
35- انجام مطالعات اپيدميولوژيک در محيط های کاری مختلف ( کارگاهها ، کارخانجات توليدي و صنعتی و ادارجات ) و همچنين مشاغلی مانند کارمندان ، دندانپزشکان ، و پرستاران ، رانندگان تاکسی و وسايل نقليه سنگين و ... با هـدف تبييـن بـروز ، شـيوع و فـراوانـی اخـتلالات بـينايي ، شنوائي و عضلانی _ اسکلتی و شناسايي ريسک فاکتورهای آنها
36- پژوهش در زمينه نقش صنايع غذايي و فرآورده های آن در سلامت جامعه
37- همکاری مطالعاتی با صنايع در زمينه توليد فر آورده های بيولوژيک
38- مطالعات نوروبيولوژيک
39- مطالعات در زمينه بيولوژی کلونينی
40- مطالعات مربوط به روند ترميم زخم و عوامل موثر در تسريع آن
41- مطالعات مربوط به اثرات داروها ، بيماريها ( آتاکسی _ صرع ) و اعتياد
42- مطالعات مربوط به يادگيری و حافظه
43- مطالعات نانو تکنولوژی بويژه بررسی وضعيت فازهای يونی
44- پژوهش و مطالعه در مورد بيماريهای عفونی با روشهای ملکولی و بررسی فرا ساختار سلولی و جنبه های ملکولی ارگانهای درون سلولی

 

ه)  خدمات تكنولوژيكي

1- ساخت تجهيزات پزشكي مرتبط با بيماريهاي ريوي
2- ليزرهاي درماني در حوزه دندانپزشكي و تست هاي خواص مكانيكي مواد و بررسيهاي مربوطه
3- كمك به ساخت تجهيزات جديد آزمايشگاهي
4 - كمك به ساخت آنتي بيوتيك ها ، آنتي ويرال هاي جديد و كاربرد گياهان دارويي در درمان بيماريها   
5 - توليد پكيج توليد و پرورش قارچ خوراكي و كنترل شرايط توسط سيستم الكترونيك
6- توليدبوستر دستگاه GC براي افزايش 1000 مرتبه اي حساسيت
7-  فن آوري احياء تركيبات كروم شش ظرفيتي در پسماندهاي صنعتي
8- سـاخت دسـتگاه فوتوالكـترون تراپي بطور كامـل ( روش جديد درمـان سرطانهاي توده اي با بازده بالا )
9- ساخت مجموعه دستگاههاي تمام اتوماتيك توليد نان بدون ضايعات با كيفيت بالا و متناسب با فرهنگ ملي و حل مشكلات مزمن ضايعات نان ( ساليانه بالغ بر 1350 ميليارد تومان )
10-  ساخت مولدهاي جديد پرتو ايكس با بازدهي حداقل 1200 درصد بيشتر از مولدهاي معمولي براي كاربرد پزشكي و صنعتي
11- توليد انواع نانو راديو ژنراتورها ( داروهاي مخصوص اجراي روش فوتو الكترون تراپي )
12- Genotyping   انواع ميكروارگانيسمها
13-  DNA Vaccine
14- بررسی ساختمان، عمل و توليد پروتئين
15- توليد انواع كيت هاي تشخيصي
16- بررسی انواع موتاسيون ها
17- هيبريديزاسيون
18- بررسی ارگانل هاي داخل سيتوپلاسمي با استفاده از TEM
19- بررسی غشاء هسته با استفاده از  TEM
20- بررسی غشاء سيتوپلاسمي با استفاده از TEM
21-  كشت جنين و سلول
22- كشت و توليد سلولهاي بنيادي
23- فرمولاسيون داروهاي گياهي
24- ساخت دستگاههاي آموزش دهنده روشهاي جراحي ( بطور اخص ثبت يك مورد اختراع دستگاه آموزش دهنده لاپاراسكوپي )
25- طراحی و سنتز داروها
26- بهينه سازی روش های سنتز داروها
27- خالص سازی
28- فرمولاسيون اشکال مختلف دارويي ( قرص ، آمپول ، پماد ، کرم ، شربت و ... )
29- فرمولاسيون فرآورده های گياهی
30- سيستم های نوين داروسازی ( Drug Delivery )
31_ طراحی دستگاههای توليد ليزر کم توان

 

و) ساير توانمندي ها

1- بررسی وضعيت سلامت جسمی و روانی پرسنل صنايع مختلف
2-  واکسيناسيون
3- مراقبتهای فوری در صنايع
4- مراقبت های بهداشت فردی ، حرفه ای و محيط درصنايع مختلف
5- بررسی Risk Factor های مرتبط با مشاغل مختلف

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.