اعضای شورای پژوهش
 

اعضای شورای پژوهشی مرکز:

  دکتر سید محمد حسین قادریان، دکتر بهرام کاظمی، دکتر امیر حسین میلادی پور، دکتر حسن ارگانی، دکتر ناصر شخص سلیم، دکتر محمد رضا سهرابی و دکتر سید امیر محسن ضیایی، دکتر معرفت غفاری نوین، دکتر فرزانه شریفی اقدس،دکتر عباس پیریایی،دکتر میر داود عمرانی

 

کارشناس پژوهش: خانم شبنم گلشن


Powered By MIT Department
Copyright © 2014 ugscrc.sbmu.ac.ir Allright Reserved