طرح های تحقیقاتی
 

پروژه های در حال انجام

 

-  بررسی وضعیت ترمیم اختلال هایپوسپادیاز در مدل حیوانی با استفاده از سلول های مزانشیمی مشتق از بافت چربی کشت شده برروی داربست از جنس پرده آمونیوتیک

 

 

-استفاده از مهندسی بافت مثانه برای درمان مثانه نوروژنیک (فاز آزمایشگاهی، حیوانی و انسانی)

 

 

- استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی و نانوفیبرهای زیست سازگار برای درمان نارسایی های کلیوی

 

 

- بررسی تغییرات بیان ژنهای IDO وHGF در کشت همزمان سلولهای بنیادی مزانشیمی با لنفوسیتهای T تحریک شده دربیماران رد حاد پیوند کلیه


Powered By MIT Department
Copyright © 2014 ugscrc.sbmu.ac.ir Allright Reserved