ریاست
 

ریاست مرکز تحقیقات سلول های بنیادی ، دستگاه ادراری تناسلی: آقای دکتر میرداود عمرانی

رشته تخصصی: دکترای ژنتیک   

مرتبه علمی :  استاد

تلفن: 22731991 - 22567222

Email: davood_omrani@sbmu.ac.ir


Powered By MIT Department
Copyright © 2014 ugscrc.sbmu.ac.ir Allright Reserved