بیمارستان اشرفی اصفهانی

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی اشرفی اصفهانی در سال 1320 در چهارراه مولوي جنب بازاردباغها با نام درمانگاه برزن احداث شد.در مجاورت اين بيمارستان، مركز درماني ديگريوجود داشت كه به نام موقوفه حكيم‌الملك بهصورت مستقلمشغول بهفعاليت بوده كه پس ازواگذاري بيمارستانبه وزارتبهداري دومركز فوقبانامحكيم‌الملكمولويادغام شدكه به نامبيمارستانمولوی مشهور شد.  پس از پیروزی انقلاب و شهادت شهیدبزرگوار ایت‌ا... اشرفی اصفهانی بیمارستان به نام آنشهید گرانقدرنامگذاریشد.

بخش هاي تخصصي:

نام بخش

تعداد تخت

دیالیز

اورژانس

46

8

 

درمانگاه‌ها:

نام درمانگاه

روزهاي فعاليت در هفته

نفرولوژی

پوست و مو

چشم

روماتولوژی

داخلی

قلب

اطفال

ارولوژی

دندانپزشکی

عفونی

شنبه،یکشنبه،سه شنبه،چهارشنبه

روزهای زوج

چهارشنبه

دوشنبه تاپنج شنبه

شنبه تا سه شنبه

شنبه تا چهارشنبه

یک شنبه تا پنج شنبه

روز های زوج

شنبه تا چهرشنبه

شنبه و چهار شنه

 

 

پاراكلينيك‌ها:

نام پاراكلينيك

روزهاي فعاليت در هفته

آزمایشگاه

رادیولوژی سونوگرافی

فیزیوتراپی

بینایی سنجی

همه روزه

همه روزه

روزهای زوج

همه روزه

پنج شنبه

 

 

نشاني:خ مولوی، چهارراه مولوی، بیمارستان اشرفی اصفهانی.

تلفن:55625555