صفحه اصلي > اخبار 
 


>نظارت بر وضعیت بهداشتی مساجد در مراسم معنوی اعتکاف

نظارت بر وضعیت بهداشتی مساجد در مراسم معنوی اعتکاف

همزمان با شروع مراسم معنوی اعتکاف در سراسر کشور کارشناسان بهداشت محیط به منظور بررسی و حفظ و ارتقای سطح سلامت معتکفین از مساجد تحت پوشش دانشگاه بازدید کردند. 
برگزاری جلسه با سازمان تبلیغات اسلامی و امور مساجد شهر تهران و شهرستان های تابعه و آموزش نکات بهداشتی به متولیان مساجد درخصوص رعایت بهداشت فردی، بهداشت ابزار و تجهیزات مصرفی، استفاده از آب و مواد غذایی سالم و بهداشتی در ظروف بهداشتی در مساجد مجری مراسم معنوی اعتکاف؛ از اقدامات مهم قبل از برگزاری این مراسم بود.
همچنین به منظور تأمین سلامت معتکفین، از محل های طبخ و توزیع غذا بازدید و در این نظارت ها ضمن بررسی وضعیت بهداشتی مساجد و صحن ها، وضعیت تهویه، وضعیت بهداشت عمومی سرویس ها، آبدارخانه و آشپزخانه ها، از آب شرب مصرفی نیز کلرسنجی و نمونه برداری انجام شد. همچنین جهت اطلاع رسانی سامانه شکایات مردمی نیز پوسترهای مربوطه در مساجد نصب شد.