صفحه اصلي > اخبار 
 


حضور تیم ارزیابی اعتباربخشی آموزشی وزارت بهداشت دردانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

حضور تیم ارزیابی اعتباربخشی آموزشی وزارت بهداشت دردانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تیم ارزیابی اعتباربخشی آموزشی وزارت بهداشت، درنشستی با حضور دکتر پیوندی رئیس دانشگاه نتایج بازدیدهای خود از بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را بررسی کردند.
در این نشست که جمعی از معاونان و مسوولان آموزشی دانشگاه و مراکز تابعه نیز حضور داشتند، دکتر پیوندی رئیس دانشگاه از حضور تیم ارزیابی اعتباربخشی وزارت بهداشت در دانشگاه تقدیرکرد.
درادامه نمایندگان تیم ارزیابی اعتباربخشی آموزشی وزارت بهداشت دیدگاهها و نقطه نظرات خود پیرامون بازدیدها و بررسی های صورت گرفته از مراکز تابعه دانشگاه را به تفصیل بیان کردند.
تیم مذکور در این نشست با بیان نقاط قوت و ضعف موجود در هریک مراکز ارزیابی شده، خواستار رفع مشکلات و بعضا نقاط ضعف موجود و تقویت نقاط قوت مراکز مربوطه شدند.
همکاران تیم ارزیابی وزارت بهداشت همچنین بر مواردی نظیر: گسترش فضاهای فیزیکی و آموزشی برخی از مراکز، اجرای یکسان آیین نامه تشویق اعضای هیات علمی، وجود مهر اتندینگ در تمامی پرونده ها، طرح ریفورم، رعایت استانداردهای آموزشی 
بین المللی، دسترسی به منابع الکترونیکی، تطابق پرونده نویسی با اصول استانداردهای بین المللی، سیستم سعاد، رعایت اصول اخلااق حرفه ای، سنجش مداوم اعضای عیات علمی، و ...؛ تاکید کردند.
درپایان نشست مذکور نیز تیم ارزیابی اعتباربخشی آموزشی وزارت بهداشت از همکاری همه جانبه مجموعه بزرگ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در طول مدت ارزیابی تقدیر و تشکر کردند.