صفحه اصلي > اخبار > اخبار سلامت 

دوفضایی شدن و پارادایم جدید در علوم پزشکی و خدمات حوزه سلامت

سعیدرضا عاملی عضو شورای عالی فضای مجازی کشور و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با حضور در جشنواره تعالی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در موضوع دوفضایی شدن در دانش پزشکی و خدمات حوزه سلامت سخنرانی کرد.