صفحه اصلي > اخبار > همایش ها 

جلسه خیرین در بیمارستان کودکان مفید برگزار شد

این نشست با حضور مهندس پروانی مدیریت مرکز، دکتر کرباسیان رئیس گمرک کل کشور، دکتر احمدیان مدیرعامل محک و دکتر امیر قاصر مدیر عامل گروه شرکت های گرایش تازه کیش برگزار شد.