صفحه اصلي > اخبار > همایش ها 

کارگاه اخلاق بالینی در مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی مهدیه برگزار شد

کارگاه اخلاق بالینی در مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی مهدیه برگزار شد.