صفحه اصلي > اخبار > وبلاگ علمی 

اثرات خوب و بد ید برای بدن/ مقدار مجاز مصرف نمک در روز چقدر است؟

حياتی ترین نقش ید در بدن، شرکت در ساختمان هورمون هاي تيروئيدي است که این هورمون ها در رشد و تکامل جسمی و عصبی، عملکرد طبيعی مغز و سيستم عصبی، حفظ دماي بدن، توليد انرژي و سوخت و ساز تاثير می گذارند .