صفحه اصلي > اخبار > اخبار دانشگاه 
 


>آمادگی برای اجرای طرح ملی غربالگری سرطان کولورکتال

آمادگی برای اجرای طرح ملی غربالگری سرطان کولورکتال

نشست هماهنگی در مورد اجرای طرح ملی غربالگری سرطان کولورکتال باحضور رئیس واحد بیماری های غیر واگیر معاونت امور بهداشتی دانشگاه،  کارشناسان شبکه بهداشت شمیرانات و سرپرستان مراکز تابعه شبکه برگزار شد.
در ابتدا دکتر ناصری نیا براهمیت بیان غربالگری به موقع سرطان کولورکتال تاکید کرد. در ادامه دکتر فربخش رئیس گروه بیماری های غیر واگیر معاونت بهداشتی درمورد غربالگری سرطان کولورکتال و اهمیت برنامه اظهار داشت: دستورالعمل ها و فایل های آموزشی مربوط به برنامه غربالگری کولورکتال برای دسترسی همکاران و مراجعان در سایت معاونت بهداشت (بیماری های غیر واگیر) قابل دسترسی و دانلود می باشد. وی از مراکز درگیر اجرای طرح خواست تا جهت پایش وزارتخانه آمادگی لازم را داشته باشند. 
دکتر فربخش درادامه بر آگاهی کامل مراقبین سلامت و تمامی مسئولین مراکز و کارشناسان درگیر برنامه از دستورالعمل ها و جزئیات طرح مذکور، تعداد مورد انتظار هدف برنامه را براساس جمعیت، پیگیری درخصوص آزمایش های انجام شده غربالگری مراجعان، پایش هفتگی مراکز بهداشتی توسط ستاد و معاونت بهداشتی، ثبت آمار مراجعان طرح مذکور درفرم های طراحی شده در سامانه سیب و...  تاکید کرد.
در پایان جلسه نیز روسای مراکز دیدگاهها و نقطه نظرات خود را درخصوص مشکلات برنامه و اجرای طرح بیان کردند.