صفحه اصلي > اخبار > اخبار سلامت 
 


غربالگری کارکنان آموزش و پرورش منطقه یک توسط شبکه بهداشت شمیرانات

غربالگری کارکنان آموزش و پرورش منطقه یک توسط شبکه بهداشت شمیرانات

کارکنان آموزش وپرورش منطقه یک شهر تهران با هماهنگی شبکه بهداشت و درمان شمیرانات مورد غربالگری بیماریهای شایع قرار گرفتند.
این برنامه بنا به درخواست مهندس صادق پور رئیس آموزش و پرورش منطقه یک مبنی بر ایجاد شناسنامه سلامت الکترونیک، بررسی و غربالگری بیماری های شایع برای کارکنان این سازمان انجام شد. 
در طرح مذکور با برنامه ریزی واحدهای گسترش و مدارس شبکه معاینات کارکنان سازمان مذکور نظیر غربالگری کلورکتال، خطر سنجی بیماریهای قلبی و عروقی، پرفشاری خون و دیابت توسط پزشکان شبکه  شروع شد و مواردی که نیاز به بررسی بیشتر دارند به سطوح تخصصی تر  ارجاع می شوند.