صفحه اصلي > اخبار > کتاب ها و مقالات 
 


مقاله علمی استاد دانشکده پزشکی به عنوان مقاله High-impact برگزیده شد

مقاله علمی استاد دانشکده پزشکی به عنوان مقاله  High-impact برگزیده شد

مقاله دکتر محمد بیات درمجله Photomedicine And Laser Surgery به عنوان مقاله High-impact با ایمپکت بالا (دارای ارجاعات علمی بالا) برگزیده شد.
مقاله دکتر محمد بیات استاد گروه بیولوژی و علوم تشریحی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با عنوان:" Evaluation of the Effects of Photobiomodulation on Biomechanical Properties and Hounsfield Unit of Partial Osteotomy Healing in an Experimental Rat Model of Type I Diabetes and Osteoporosis " (ارزیابی اثرات فتوبایو مادولیشن روی ویژگی های بیومکانیکی و عدد هانسفیلد  در طی التیام استئوتومی ناقص در یک مدل تجربی دیابت نوع یک و استئوپوروز در موش صحرایی) در ماه مارس 2017 از طرف مجله Photomedicine And Laser Surgery  به عنوان مقاله High-impact انتخاب شده است. 
دانشکده پزشکی کسب این موفقیت را به ایشان تبریک گفته، مراتب قدردانی خود را از تلاش ارزنده ایشان جهت بهبود و تعالی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام می دارد.