صفحه اصلي > اخبار > کتاب ها و مقالات 
 


>موفقیت دانشجویان باکتری شناسی در ثبت مقالات معتبر بین المللی

موفقیت دانشجویان باکتری شناسی در ثبت مقالات معتبر بین المللی

جمعی از دانشجویان دوره دکترای تخصصی باکتری شناسی (Ph. D) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی موفق شدند مقالاتی را در مجلات معتبر بین المللی به چاپ برسانند.
دکتر نصیری، دکتر پورمحمد، دکتر داداشی و دکتر حوری دانشجویانی هستند که موفق شدند با استفاده از روش های جدید اپیدمیولوژیکی و نرم افزارهای مربوط به متاآنالیز، چهار مقاله مروری را در 6 ماه اخیر در مجلات معتبر بین المللی به چاپ برسانند.
مجله Journal of Infection(Impact Factor=4. 5)، مجله Plos One(Impact Factor=3. 5)، مجله European Journal Of Clinical Microbiology & Infection Diseases(Impact Factor=2. 5) و مجله Therapeutic Advances In Infectious Diseaseنمایه شده در ISIمجلات معتبری هستند که مقالات این دانشجویان در آن به ثبت رسیده است.