صفحه اصلي > اخبار > کتاب ها و مقالات 
 


>پیشتازی مجلات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پایگاه Scopus

پیشتازی مجلات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پایگاه Scopus

با اعلام مقادیر جدید citescoreمجلات نمایه شده در پایگاه Scopus، تنها 8 مجله ایرانی در چارک اول (Q1) این رده بندی قرار گرفتند که دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 3 عنوان، پیشتاز مجله های ایرانی است.

شاخص citescoreمربوط به مجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی Scopusاست که از نظر محاسباتی شبیه به  Impact factorبوده ولی بازه زمانی مربوط  به محاسبه تعداد مقالات در آن 3 ساله است.  بدین مفهوم که برای محاسبه شاخص Citescoreسال 2016، تعداد استنادات دریافتی مجله در این سال بر تعداد مقالات منتشر شده مجله در 3 سال قبل از آن تقسیم می شود.

در این ارزیابی صورت گرفته، از 8 مجله داخلی که از لحاظ رتبه بندی در چارک اول (Q1) رشته موضوعی خود قرار گرفته اند، 3 مجله (37.5%)  متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

شایان ذکر است فهرست مجلات علمی پژوهشی وزارت بهداشت، نمایه شده در بانک اطلاعاتی Scopusدر هر لحظه از طریق نشانی http://journals.research.ac.ir/scopusدر دسترس می باشد.