دوشنبه ٢٩ دی ١٣٩٩ - 
1 2 3
 
صفحه اصلي > کتابخانه > پایان نامه ها > تخصصی > جراحی دهان، فک و صورت 
 
 

جراحی دهان، فک و صورت - تخصصی

نويسنده

عنوان

استاد راهنما

استاد مشاور

سال تحصيل

شماره راهنما

ع‍ب‍اس‌ خ‍دای‍اری‌ ن‍م‍ی‍ن‌

ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ درم‍ان‍ی‌ ه‍م‍ان‍ژی‍وم‌ م‍رک‍زی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ده‍ان‌ و ف‍ک‌ و ص‍ورت‌ ب‍ا گ‍زارش‌ ی‍ک‌ م‍ورد

ف‍ری‍ده‌ ای‍ران‍پ‍ور

 

۱۳۶۶

ت‎‎۳۶

ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍رت‍ق‍ی‌ ق‍اس‍م‍ی‌

ف‍ی‍ب‍روس‍ارک‍وم‌ ( ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍الات‌ و گ‍زارش‌ ی‍ک‌ م‍ورد)

ح‍س‍ی‍ن‌ م‍رت‍ض‍وی‌

 

۱۳۶۶

ت‎‎۳۴

م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ گ‍رائ‍ی‍ل‍ی‌

ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ی‌ ک‍ارب‍رد ه‍ی‍دروک‍س‍ی‍ل‌ آپ‍ات‍ی‍ت‌ ( HA) ب‍رای‌ ب‍ازس‍ازی‌ ری‍ج‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رف‍ت‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍الات‌ و گ‍زارش‌ ۴م‍ورد ب‍ی‍م‍ار

م‍س‍ع‍ود ی‍غ‍م‍ای‍ی‌

 

۱۳۶۶

ت‎‎۳۳

م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر دالائ‍ی‌

اس‍ت‍ف‍اده‌ از MESHت‍ای‍ت‍ان‍ی‍وم‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ازس‍ازی‌ ف‍ک‌ پ‍ائ‍ی‍ن‌ ه‍م‍راه‌ م‍ع‍رف‍ی‌ چ‍ن‍د م‍ورد

م‍س‍ع‍ود ی‍غ‍م‍ای‍ی‌

 

۱۳۶۷

ت‎‎۳۷

ف‍ه‍ی‍م‍ه‌ اخ‍لاق‍ی‌

ک‍ارب‍رد م‍ی‍ن‍ی‌ پ‍ل‍ی‍ت‌ در درم‍ان‌ ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‍ه‍ای‌ چ‍ن‍د ق‍طع‍ه‌ ای‌ و ن‍اپ‍ای‍دار اس‍ت‍خ‍وان‌ گ‍ون‍ه‌

س‍ی‍اوش‌ ص‍ف‍وی‌

 

۱۳۶۷

ت‎‎۳۵

ب‍ی‍ژن‌ اس‍ح‍ق‌ زاده‌

دی‍س‍پ‍لازی‌ ف‍ی‍ب‍روز در MID FACEو گ‍زارش‌ چ‍ن‍د م‍ورد

س‍ی‍اوش‌ ص‍ف‍وی‌

 

۱۳۶۸

ت‎‎۳۹

م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍لان‍ت‍ر م‍ع‍ت‍م‍دی‌

ک‍ارب‍رد ه‍اپ‍س‍ت‌ در ج‍راح‍ی‌ ه‍ای‌ ده‍ان‌ و ف‍ک‌ و ص‍ورت‌ = Applications of Hapset Hydroxylapatite Bone Graft Plaster in Oral and maxillofacial Surgery

م‍س‍ع‍ود ی‍غ‍م‍ای‍ی‌

 

۱۳۶۹

ت‎‎۷

ح‍س‍ن‌ م‍ی‍رص‍ال‍ح‍ی‍ان‌

ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍ئ‍وس‍ارک‍وم‌ در ف‍ک‌ ( ه‍م‍راه‌ ب‍ا گ‍زارش‌ چ‍ن‍د م‍ورد)

ف‍ری‍ده‌ ای‍ران‍پ‍ور

 

۱۳۷۰

ت‎‎۱۳

م‍س‍ع‍ود ک‍ری‍م‌

ت‍وم‍وره‍ای‌ ب‍دخ‍ی‍م‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ س‍ر و گ‍ردن‌ و م‍ع‍رف‍ی‌ چ‍ن‍د ن‍م‍ون‍ه‌ ن‍ادر ت‍وم‍ور راب‍دوم‍ی‍وس‍ارک‍وم‍ا در س‍ی‍ن‍وس‌ م‍اگ‍زی‍لا

پ‍روی‍ز م‍اف‍ی‌

 

۱۳۷۰

ت‎‎۱۲

اح‍م‍د آرت‍ا

ی‍وئ‍ی‍ن‍گ‌ س‍ارک‍وم‍ا گ‍زارش‌ ی‍ک‌ م‍ورد در اس‍ت‍خ‍وان‌ م‍ن‍دی‍ب‍ل‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ه‍ن‍ی‍ا

 

۱۳۷۱

ت‎‎۴۴

داری‍وش‌ خ‍وش‍ب‍اف‌ ف‍رش‍ی‌

ک‍ارب‍رد Ti - Meshو A.O.Plateت‍ی‍ت‍ان‍ی‍وم‌ در ب‍ازس‍ازی‌ ف‍ک‍ی‍ن‌

م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر دالای‍ی‌

 

۱۳۷۲

ت‎‎۶۸

ع‍ل‍ی‍رض‍ا ن‍ی‍راع‍ظم‌

آم‍ل‍وب‍لاس‍ت‍وم‍ای‌ ف‍ک‍ی‍ن‌ م‍رور ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ۲۶م‍ورد از ک‍ش‍ور ه‍ن‍دوس‍ت‍ان‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ .K.M.Cم‍ان‍ی‍پ‍ال‌ و ۱۷م‍ورد از ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ای‍ران

 

م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر دالائ‍ی‌

 

۱۳۷۲

ت‎‎۶۵

ب‍ه‍زاد ره‍س‍پ‍ار

ب‍ررس‍ی‌ ت‍روم‍اه‍ای‌ اورب‍ی‍ت‌ و درم‍ان‌ ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ ک‍ف‌ چ‍ش‍م‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از گ‍ورت‍ک‍س‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ه‍ن‍ی‍ا

 

۱۳۷۳

ت‎‎۲۰۵

م‍ح‍م‍د ق‍اس‍م‌ ش‍م‍س‍ی‌

ب‍ازس‍ازی‌ ب‍اف‍ت‌ ه‍ای‌ ن‍رم‌ ف‍ک‌ ص‍ورت‌ و ج‍م‍ج‍م‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ل‍پ‌ ه‍ای‌ م‍وض‍ع‍ی‌ و دور دس‍ت‌

م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر دالائ‍ی‌، پ‍روی‍ز م‍اف‍ی‌

 

۱۳۷۳

ت‎‎۶۲

ح‍س‍ام‌ رع‍د

م‍روری‌ ب‍ر ای‍م‍پ‍ل‍ن‍ت‍ول‍وژی‌ و م‍ع‍رف‍ی‌ س‍ه‌ م‍ورد از س‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌

م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر دالای‍ی‌

 

۱۳۷۳

ت‎‎۵۸

ف‍رزاد م‍ل‍ک‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ ض‍ای‍ع‍ات‌ پ‍ات‍ول‍وژی‍ک‌ درم‍ان‌ ش‍ده‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ از س‍ال‌ ۱۳۷۰ -۱۳۷۴

ف‍ه‍ی‍م‍ه‌ اخ‍لاق‍ی‌

 

۱۳۷۴

ت‎‎۱۵۱

م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌

م‍ت‍ده‍ای‌ ج‍دی‍د در درم‍ان‌ آن‍وم‍ال‍ی‍ه‍ای‌ ع‍روق‍ی‌ داخ‍ل‌ اس‍ت‍خ‍وان‍ی‌ ف‍ک‌ وص‍ورت‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ه‍ن‍ی‍ا

 

۱۳۷۴

ت‎‎۱۱۱

م‍ه‍رداد ده‍ق‍ان‍ی‌

BCC  در پ‍ل‍ک‌ و روش‍ه‍ای‌ ب‍ازس‍ازی‌ آن‌ ب‍طری‍ق‌ ج‍راح‍ی‌  HUGHES TECNIQUEدر ب‍خ‍ش‌ چ‍ش‍م‌، م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ل‍ب‍اف‍ی‌ ن‍ژاد

م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر دالای‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ س‍ال‍ور

۱۳۷۴

ت‎‎۱۱۷

س‍ع‍ی‍د ن‍ظاف‍ت‍ی‌

م‍ع‍رف‍ی‌ روش‌ ج‍دی‍د ج‍ه‍ت‌ اف‍زای‍ش‌ طول‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ م‍ن‍دی‍ب‍ل‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ش‍ش‌ ت‍دری‍ج‍ی‌ ک‍ال‌ اس‍ت‍خ‍وان‍ی‌ ( Distraction Osteogenesis ( DO

ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ه‍ن‍ی‍ا

 

۱۳۷۴

ت‎‎۱۲۶

ب‍ارب‍د ض‍م‍ی‍ری‌

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍ه‌ روش‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ی‌ ح‍س‍ی‌ ف‍ک‌ پ‍ای‍ی‍ن‌

م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر دالای‍ی‌

 

۱۳۷۴

ت‎‎۱۲۵

م‍ح‍س‍ن‌ رن‍ج‍ب‍ری‌

ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ راه‌ ه‍وای‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ج‍راح‍ی‌ ده‍ان‌ و ف‍ک‌ و ص‍ورت‌ م‍طال‍ع‍ه‌ دو س‍ال‍ه‌ در ب‍خ‍ش‌ ج‍راح‍ی‌ ده‍ان‌ و ف‍ک‌ و ص‍ورت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ طال‍ق‍ان‍ی‌

ف‍ه‍ی‍م‍ه‌ اخ‍لاق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍وری‌

 

۱۳۷۴

ت‎‎۱۰۶

ف‍ری‍ب‍رز آری‍ن‌

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍رات‌ درم‍ان‍ی‌ دو روش‌ اس‍ت‍ئ‍وس‍ن‍ت‍ز ب‍ا م‍ی‍ن‍ی‌ پ‍ل‍ی‍ت‌ و اس‍ت‍ئ‍وس‍ن‍ت‍ز ب‍ا س‍ی‍م‌ / IMFدر ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ ه‍ای‌ ب‍ا ج‍اب‍ج‍ائ‍ی‌ زاوی‍ه‌ ف‍ک‌ پ‍ائ‍ی‍ن‌

ف‍ه‍ی‍م‍ه‌ اخ‍لاق‍ی‌

 

۱۳۷۴

ت‎‎۸۹

ف‍ری‍دون‌ پ‍وردان‍ش‌

پ‍روت‍ک‍ل‌ ه‍ای‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ک‍اف‌ ل‍ب‌ و ک‍ام‌ و م‍ع‍رف‍ی‌ چ‍ن‍د ب‍ی‍م‍ار

ج‍ع‍ف‍ر دالای‍ی‌، پ‍روی‍ز م‍اف‍ی‌

 

۱۳۷۴

ت‎‎۸۷

م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ ل‍طف‍ع‍ل‍ی‍ان‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ق‍ارن‌ ن‍ی‍م‍ه‌ م‍ی‍ان‍ی‌ ص‍ورت‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۷۵

ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ه‍ن‍ی‍ا

 

۱۳۷۵

ت‎‎۱۷۱

ش‍اه‍رخ‌ رئ‍ی‍س‍ی‍ان‌

طرح‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍ف‍ون‍ت‍ه‍ای‌ ادن‍ت‍وژن‍ی‍ک‌ س‍ر و گ‍ردن‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آی‍ت‌ ا... طال‍ق‍ان‍ی‌ از س‍ال‌ ۱۳۷۰ل‍غ‍ای‍ت‌۱۳۷۵

م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر دالای‍ی‌

 

۱۳۷۵

ت‎‎۱۴۱

م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌ اق‍دس‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ رادی‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ ض‍ای‍ع‍ات‌ ( Multilocularچ‍ن‍د ح‍ف‍ره‌ای‌) در ب‍خ‍ش‌ ج‍راح‍ی‌ ف‍ک‌ و ص‍ورت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۷۱-۷۵

اک‍ب‍ر داراب‍ی‌

م‍س‍ع‍ود ورش‍وس‍از

۱۳۷۵

ت‎‎۱۷۶

ام‍ان‌ ال‍ل‍ه‌ ق‍اس‍م‌ زاده‌

ب‍رس‍ی‌ ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‍ه‍ای‌ Le Fort IIو Le Fort IIIروش‌ درم‍ان‌ آن‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ ۷۰-۷۴در ب‍خ‍ش‌ ج‍راح‍ی‌ ده‍ان‌ و ف‍ک‌ و ص‍ورت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ طال‍ق‍ان‍ی‌

م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر دالائ‍ی‌

 

۱۳۷۵

ت‎‎۱۱۲

ح‍س‍ن‌ م‍ه‍اج‍ران‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ ع‍وارض‌ ج‍راح‍ی‌ ارت‍وگ‍ن‍ات‍ی‍ک‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آی‍ت‌ ا... طال‍ق‍ان‍ی‌ طی‌ س‍ال‌ ه‍ای‌۱۳۷۲-۷۶

م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر دالائ‍ی‌

 

۱۳۷۶

ت‎‎۱۷۳

م‍ه‍ران‌ ش‍ک‍ری‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ی‌ ب‍رش‍ه‍ای‌ ع‍م‍ودی‌ اس‍ت‍ئ‍وت‍وم‍ی‌ س‍گ‍م‍ن‍ت‍ال‌ ب‍ر روی‌ ن‍س‍وج‌ پ‍ری‍ودون‍ت‍ال‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ دو روش‌ در آوردن‌ و درن‍ی‍اوردن‌ دن‍دان‌ در م‍ح‍ل‌ ب‍رش‌

ف‍ه‍ی‍م‍ه‌ اخ‍لاق‍ی‌

 

۱۳۷۶

ت‎‎۱۷۰

ح‍م‍ی‍د رض‍ا اف‍لاطون‍ی‍ان‌

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ات‍لاف‌ خ‍ون‌ ( BLOOD LOSS) در ج‍راح‍ی‍ه‍ای‌ ارت‍وگ‍ن‍ات‍ی‍ک‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ در ب‍خ‍ش‌ ج‍راح‍ی‌ ده‍ان‌ و ف‍ک‌ و ص‍ورت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آی‍ت‌ ال‍ه‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۷۲ال‍ی‌۱۳۷۶

 

ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ه‍ن‍ی‍ا

 

۱۳۷۶

ت‎‎۱۷۷

ف‍ری‍ب‍رز اف‍رام‍ی‍ان‌ ف‍رن‍اد

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ ت‍طاب‍ق‌ ن‍س‍ج‍ی‌ ه‍ی‍دروک‍س‍ی‍ل‌ آپ‍ات‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ HA - Bو Allotropat - 50در اس‍ت‍خ‍وان‌ ف‍ک‌ خ‍رگ‍وش‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ه‍ن‍ی‍ا

 

۱۳۷۶

ت‎‎۱۴۴

م‍ی‍رج‍لال‌ ش‍ه‍لاف‍ر

ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍ن‍ت‍ی‌ گ‍راف‍ی‍ک‌ اث‍رات‌ پ‍ی‍ون‍د اس‍ت‍خ‍وان‍ی‌ ه‍ت‍روژن‌ (SURGIBONE) ب‍ر روی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ اس‍ت‍ئ‍وب‍لاس‍ت‍ی‍ک‍ی‌ در ح‍ف‍رات‌ دن‍دان‍ه‍ای‌ ن‍ه‍ف‍ت‍ه‌ ۱۷و۳۲

 

ح‍س‍ی‍ن‌ م‍رت‍ض‍وی‌

 

۱۳۷۷

ت‎‎۲۰۷

ف‍ی‍روزه‌ اح‍م‍دپ‍ور

ب‍ررس‍ی‌ س‍م‍پ‍ت‍وم‍ه‍ای‌ م‍ف‍ص‍ل‌ گ‍ی‍ج‍گ‍اه‍ی‌ - ف‍ک‍ی‌ ب‍دن‍ب‍ال‌ ان‍ج‍ام‌ ج‍راح‍ی‌ اس‍ت‍ئ‍وت‍وم‍ی‌ س‍اژی‍ت‍ال‌ رام‍وس‌ م‍ن‍دی‍ب‍ل‌ (Sagittal Split Ramous Osteotomy) در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ج‍راح‍ی‌ ف‍ک‌ و ص‍ورت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ در طی‌ ق‍س‍م‍ت‍ی‌ از س‍ال‍ه‍ای‌ ۷۵و۷۶

ف‍ه‍ی‍م‍ه‌ اخ‍لاق‍ی‌

 

۱۳۷۷

ت‎‎۱۵۴

ک‍م‍ال‌ ق‍رن‍ی‌ زاده‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ک‍وت‍اه‌ م‍دت‌ در ب‍ازس‍ازی‌ ف‍ک‍ی‍ن‌ ب‍ا PBCMو اس‍ت‍خ‍وان‌ ال‍ل‍وژن‌ ک‍ورت‍ک‍س‌ ف‍م‍ور

ح‍س‍ی‍ن‌ م‍رت‍ض‍وی‌

م‍ه‍دی‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ ق‍دری‌، م‍س‍ع‍ود اج‍لال‍ی‌

۱۳۷۷

ت‎‎۲۳۰

م‍ح‍س‍ن‌ دال‍ب‍ن‍د

ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ن‍س‍ج‌ ن‍رم‌ از ن‍م‍ای‌ ن‍ی‍م‌ رخ‌ ف‍ت‍وگ‍راف‌ ب‍ی‍م‍اران‍ی‌ ک‍ه‌ در ب‍ی‍م‍اررس‍ت‍ان‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ از ف‍روردی‍ن‌ ل‍غ‍ای‍ت‌ ب‍ه‍م‍ن‌ ۷۸ت‍ح‍ت‌ ع‍م‍ل‌ ارت‍وگ‍ن‍ات‍ی‍ک‌ (راس‍ت‌ ف‍ک‍ی‌) ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ان‍د

م‍ح‍م‍د ب‍ی‍ات‌

 

۱۳۷۸

ت‎‎۲۷۲

ف‍رزان‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ری‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر Rigid Fixationو اس‍ت‍ئ‍وت‍وم‍ی‌ س‍اژی‍ت‍ال‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ث‍ب‍ات‌ اک‍ل‍وژن‌ در ع‍م‍ل‌ ع‍ق‍ب‌ ب‍ردن‌ ف‍ک‌ پ‍ای‍ی‍ن‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ه‍ن‍ی‍ا

 

۱۳۷۸

ت‎‎۲۷۱

ام‍ی‍ن‌ ی‍م‍ن‍ی‌

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اث‍ر ج‍راح‍ی‌ ه‍ای‌ ارت‍وگ‍ن‍ات‍ی‍ک‌ ب‍ر روی‌ ن‍ح‍وه‌ ت‍ک‍ل‍م‌ و ت‍ول‍ی‍د ص‍دا

ف‍ه‍ی‍م‍ه‌ اخ‍لاق‍ی‌

ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍دزاده‌

۱۳۷۸

ت‎‎۲۵۶

ج‍واد ف‍اری‍اب‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ف‍ی‍ک‍س‍اس‍ی‍ون‌ ب‍ی‍ن‌ ف‍ک‍ی‌ ب‍ر ت‍ن‍ف‍س‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ در ب‍خ‍ش‌ ج‍راح‍ی‌ ده‍ان‌ و ف‍ک‌ و ص‍ورت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آی‍ه‌ ا... طال‍ق‍ان‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ه‍ن‍ی‍ا

 

۱۳۷۸

ت‎‎۲۰۹

م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‍زاده‌

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ Skeletal Relapseب‍ع‍د از Set Backم‍ن‍دی‍ب‍ل‌ ب‍ا روش‌ Osteosynthesis Wiringو B.S.S.R.Oج‍ه‍ت‌ درم‍ان‌ پ‍روگ‍ن‍ات‍ی‍س‍م‌ م‍ن‍دی‍ب‍ل‌ درب‍خ‍ش‌ ج‍راح‍ی‌ ف‍ک‌ و ص‍ورت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آی‍ت‌ ا... طال‍ق‍ان‍ی‌ طی‌ س‍ال‌۱۳۷۹

ح‍س‍ن‌ م‍ه‍اج‍ران‍ی‌

 

۱۳۷۹

ت‎‎۳۰۱

م‍ج‍ی‍د ن‍ع‍م‍ت‍ی‌

ک‍ارب‍رد و ب‍ررس‍ی‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ اس‍ئ‍وای‍ن‍ت‍گ‍ری‍ش‍ن‌ ای‍م‍پ‍ل‍ن‍ت‍ه‍ای‌ دن‍دان‍ی‌ س‍اخ‍ت‌ ای‍ران‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ ح‍ی‍وان‍ی‌ (س‍گ‌)

م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر دالای‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌ اس‍لام‍ی‌

 

۱۳۷۹

ت‎‎۲۶۶

ف‍رام‍رز ب‍اب‍ازاده‌

ب‍ررس‍ی‌ س‍ف‍ال‍وم‍ت‍ری‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ب‍اف‍ت‌ ن‍رم‌ چ‍ان‍ه‌، ل‍ب‌ پ‍ائ‍ی‍ن‌، ل‍ب‌ ب‍الا پ‍س‌ از Set Backم‍ن‍دی‍ب‍ول‌

م‍رت‍ض‍وی‌، ص‍ح‍اف‍ی‍ان‌

گ‍رائ‍ی‍ل‍ی‌، ن‍ص‍ی‍ری‌ م‍ح‍لات‍ی‌

۱۳۷۹

ت‎‎۸۵‎/‎۲

ب‍ه‍روز خ‍ان‍ل‍ری‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ وزن‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ارت‍وس‍رج‍ری‌ م‍ت‍ع‍اق‍ب‌ Maxillo Mandible Fixationب‍ا ک‍ارب‍رد رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌ خ‍اص‌

ح‍س‍ی‍ن‌ م‍رت‍ض‍وی‌

ف‍ری‍ده‌ طاه‍ب‍از

۱۳۸۰

ت‎‎۳۰۳

ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر روح‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ زاوی‍ه‌ گ‍ون‍ی‍ال‌ ف‍ک‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌ ب‍دن‍ب‍ال‌ اس‍ت‍ئ‍وت‍وم‍ی‌ س‍اژی‍ت‍ال‌ اس‍پ‍ل‍ی‍ت‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ پ‍روگ‍ن‍ات‍ی‍س‍م‌ م‍ن‍دی‍ب‍ل‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍خ‍ش‌ ج‍راح‍ی‌ ف‍ک‌ و ص‍ورت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آی‍ت‌ ا... طال‍ق‍ان‍ی‌ در س‍ال‌ ه‍ای‌ ۷۹و۱۳۷۸

م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌

 

۱۳۸۰

ت‎‎۲۳۸

م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ س‍م‍ن‍دری‌

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍ی‍ون‍د غ‍ش‍اء آم‍ن‍ی‍ون‌ در وس‍ت‍ی‍ب‍ول‍وپ‍لاس‍ت‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ آن‌

م‍س‍ع‍ود ی‍غ‍م‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ش‍رف‌

م‍س‍ع‍ود اج‍لال‍ی‌

۱۳۸۰

ت‎‎۲۶۴

س‍وس‍ن‌ ای‍ران‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ ق‍درت‌ روش‌ رن‍گ‌ آم‍ی‍زی‌ H&Eدر ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ س‍ارک‍وم‌ ه‍ای‌ ت‍م‍ای‍ز ن‍ی‍اف‍ت‍ه‌ در ن‍اح‍ی‍ه‌ س‍رو گ‍ردن‌

پ‍روان‍ه‌ وص‍ال‌

م‍ح‍م‍د م‍ش‍رف‌

۱۳۸۰

ت۲۸۴

ح‍س‍ی‍ن‌ ش‍اه‍ون‌

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر ژلات‍ی‍ن‌ م‍ات‍ری‍ک‍س‌ اس‍ت‍خ‍وان‍ی‌ داخ‍ل‌ غ‍ض‍روف‍ی‌ و ات‍وگ‍راف‍ت‌ در ت‍رم‍ی‍م‌ ن‍ق‍ص‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍وان‍ی‌ خ‍رگ‍وش‌

م‍ح‍م‍د ب‍ی‍ات‌

ع‍ل‍ی‍ق‍ل‍ی‌ س‍ب‍ح‍ان‍ی‌

۱۳۸۱

ت‎‎۳۰۵

ک‍اظم‌ س‍اوج‍ب‍لاغ‍چ‍ی‌ خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ع‍رض‌ ف‍ض‍ای‌ رادی‍ول‍وس‍ن‍ت‌ دور ت‍اج‍ی‌ ب‍ا ض‍خ‍ام‍ت‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ه‍ی‍س‍ت‍وپ‍ات‍ول‍وژی‍ک‌ ف‍ول‍ی‍ک‍ول‌ دن‍دان‌ ع‍ق‍ل‌ روی‍ش‌ ن‍ی‍اف‍ت‍ه‌ ن‍رم‍ال‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ه‍ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د م‍ش‍رف‌

ب‍ه‍ن‍ام‌ اس‍لام‍ی‌

۱۳۸۱

ت‎‎۳۰۷

اب‍راه‍ی‍م‌ ول‍ی‌ ن‍ژاد

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اش‍ب‍اع‌ اک‍س‍ی‍ژن‌ خ‍ون‌ ک‍اپ‍ی‍ل‍ری‌ (SPO2) و ف‍ش‍ار ن‍س‍ب‍ی‌ اک‍س‍ی‍ژن‌ ش‍ری‍ان‍ی‌ (PaO2) ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ از ف‍روردی‍ن‌ ت‍ا اس‍ف‍ن‍د ۱۳۸۰ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از Pulse oximetryدر ج‍راح‍ی‌ ه‍ای‌ ف‍ک‌ و ص‍ورت‌ ک‍ه‌ ن‍ی‍از ب‍ه‌ ف‍ی‍ک‍س‍اس‍ی‍ون‌ ب‍ی‍ن‌ ف‍ک‍ی‌ (Maxillo mandibular fixation) دارن‍د

م‍س‍ع‍ود ی‍غ‍م‍ای‍ی‌

 

۱۳۸۱

ت‎‎۲۷۴

وف‍ا م‍ش‍ی‍رآب‍ادی‌

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارآی‍ی‌ Imprint Cytologic Biopsyدر ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ح‍اش‍ی‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وم‍ور SCCده‍ان‌، س‍ر و گ‍ردن‌ ج‍راح‍ی‌ ش‍ده‌

ف‍رزان‍ه‌ رح‍ی‍م‍ی‌

ع‍ب‍اس‌ خ‍دای‍اری‌ ن‍م‍ی‍ن‌

۱۳۸۲

ت‎‎۳۵۳

ف‍رش‍ی‍د رای‍ت‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ واک‍ن‍ش‌ ه‍ی‍س‍ت‍وپ‍ات‍ول‍وژی‍ک‌ ن‍س‍ج‌ زی‍ر ج‍ل‍دی‌ م‍وش‌ (Rat) ب‍ه‌ ت‍زری‍ق‌ ه‍ی‍دروژل‌ پ‍اژ

م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر دالای‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌ اس‍لام‍ی‌

 

۱۳۸۲

ت‎‎۳۳۹

س‍ع‍ی‍د ت‍س‍ن‍ی‍م‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ ۶م‍اه‍ه‌ م‍ی‍زان‌ اف‍ت‍ادگ‍ی‌ ن‍وک‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ از ن‍م‍ای‌ ن‍ی‍م‍رخ‌ پ‍س‌ از اع‍م‍ال‌ رای‍ن‍وپ‍لاس‍ت‍ی‌

ف‍ه‍ی‍م‍ه‌ اخ‍لاق‍ی‌

 

۱۳۸۳

ت‎‎۳۴۶

داری‍وش‌ آب‍روم‍ن‍د

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ج‍راح‍ی‌ ارت‍وگ‍ن‍ات‍ی‍ک‌ ب‍ر وض‍ع‍ی‍ت‌ ش‍ن‍وای‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ع‍م‍ل‌ ش‍ده‌ در ب‍خ‍ش‌ ج‍راح‍ی‌ ف‍ک‌ و ص‍ورت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ از اب‍ت‍دای‌ س‍ال‌ ۸۲ل‍غ‍ای‍ت‌ ان‍ت‍ه‍ای‌ ش‍ش‌ م‍اه‍ه‌ اول‌ س‍ال‌۸۳

م‍س‍ع‍ود ی‍غ‍م‍ای‍ی‌

 

۱۳۸۳

ت۳۸۴

ع‍ل‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ق‍ی‌ س‍ی‍گ‍ارودی‌

ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ اخ‍ت‍لال‌ خ‍ودب‍دان‍گ‍اری‌ در م‍ت‍ق‍اض‍ی‍ان‌ اع‍م‍ال‌ زی‍ب‍ای‍ی‌ ف‍ک‌ و ص‍ورت‌ در م‍راک‍ز ت‍اب‍ع‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۲

م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌

ع‍ل‍ی‍رض‍ا ظه‍ی‍رال‍دی‍ن‌

۱۳۸۳

ت۳۸۳

ع‍اطف‍ه‌ م‍ش‍ه‍دی‌ م‍ی‍ق‍ان‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ج‍راح‍ی‌ ع‍ق‍ب‌ ب‍ردن‌ ف‍ک‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌ Mandibular set backب‍ا ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ BSSROروی‌ اب‍ع‍اد راه‌ ه‍وای‍ی‌ ح‍ل‍ق‍ی‌

ع‍ب‍اس‌ خ‍دای‍اری‌ ن‍م‍ی‍ن‌

 

۱۳۸۳

ت۳۸۸

س‍ارا س‍ب‍ح‍ان‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ م‍اک‍روگ‍ل‍وس‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍ای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ی‌ و س‍ف‍ال‍وم‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دف‍رم‍پ‍ت‍ی‌ دن‍ت‍واس‍ک‍ل‍ت‍ال‌ ک‍لاس‌ IIIدر ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آی‍ت‌ ا... طال‍ق‍ان‍ی‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۳-۸۵

س‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‌ م‍رت‍ض‍وی‌

 

۱۳۸۴

ت‎‎۴۰۲

ف‍اطم‍ه‌ ک‍ری‍م‍ی‌

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ف‍راوان‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ راه‌ ه‍وای‍ی‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‍ی‌ ک‍ه‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۸۲-۸۴در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ ری‍ن‍وپ‍لاس‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ ب‍س‍ت‍ه‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د

ح‍س‍ن‌ م‍ه‍اج‍ران‍ی‌

 

۱۳۸۴

ت‎‎۴۰۳

ه‍دای‍ت‌ م‍ن‍ص‍وری‌

ب‍ررس‍ی‌ ارزش‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ دو روش‌ گ‍از گ‍رف‍ت‍ن‌ ل‍ب‌ ب‍الا و ف‍اص‍ل‍ه‌ ت‍ی‍روم‍ن‍ت‍ال‌ در ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ل‍ول‍ه‌ گ‍ذاری‌ م‍ش‍ک‍ل‌ داخ‍ل‌ ت‍راش‍ه‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ل‍ق‍م‍ان‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۴-۱۳۸۵

ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ه‍ن‍ی‍ا

ع‍ل‍ی‍رض‍ا س‍ل‍ی‍م‍ی‌

۱۳۸۵

ت‎‎۴۰۸

ب‍ه‍ن‍ام‌ ب‍ه‍ل‍ول‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ن‍ی‍روه‍ا ب‍ر روی‌ غ‍ض‍روف‌ ت‍ی‍غ‍ه‌ ب‍ی‍ن‍ی‌

م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌

 

۱۳۸۵

ت‎‎۲۸۲

رض‍ا ت‍ب‍ری‍زی‌

ب‍ررس‍ی‌ ری‌ ل‍پ‍س‌ ج‍ن‍ی‍وپ‍لاس‍ت‍ی‌ در ی‍ک‌ دوره‌ ۶م‍اه‍ه‌

ح‍س‍ی‍ن‌ م‍رت‍ض‍وی‌

ح‍س‍ن‌ م‍ه‍اج‍ران‍ی‌

۱۳۸۵

ت‎‎۴۱۸

ع‍ل‍ی‌ پ‍ی‍م‍ان‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ی‍ان‌ غ‍ل‍ظت‌ ل‍پ‍ت‍ی‍ن‌، IL-6، ت‍ب‌ و ل‍ک‍وس‍ی‍ت‍وز در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ج‍راح‍ی‌ ارت‍وگ‍ن‍ات‍ی‍ک‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۳-۸۵

م‍ان‍دان‍ا س‍ت‍اری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ه‍ن‍ی‍ا

(م‍ش‍اور آم‍ار)ع‍ل‍ی‍رض‍ا اک‍ب‍رزاده‌

۱۳۸۵

ت‎‎۴۲۰

م‍ح‍م‍درض‍ا س‍ل‍ی‍م‍ان‍پ‍ور

ب‍ررس‍ی‌ ات‍لاف‌ خ‍ون‌ (blood loss) در ب‍ی‍م‍اران‌ ارت‍وس‍رج‍ری‌ ش‍ده‌ ب‍ر اس‍اس‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ی‌ و پ‍اراک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۳-۸۵

ع‍ب‍اس‌ خ‍دای‍اری‌

م‍س‍ع‍ود ی‍غ‍م‍ای‍ی‌

۱۳۸۵

ت‎‎۳۲۷

ش‍ه‍رام‌ طاه‍ری‍ان‌

ب‍ررس‍ی‌ دق‍ت‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ sentinel lymph node lymphoscintigraphyدر ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ن‍وده‍ای‌ درگ‍ی‍ر در س‍رطان‍ه‍ای‌ س‍روگ‍ردن‌

ع‍ب‍اس‌ خ‍دای‍اری‌ ن‍م‍ی‍ن‌

ب‍اب‍ک‌ ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌

۱۳۸۶

ت‎‎۲۶۲

ش‍ه‍روز ش‍ف‍ای‍ی‌ ف‍رد

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‌ ب‍ی‍م‍ار (posture) و ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ (general anesthesia) ب‍ر روی‌ رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ف‍ک‍ی‌ در ج‍راح‍ی‍ه‍ای‌ ارت‍وگ‍ن‍ات‍ی‍ک‌

م‍س‍ع‍ود ی‍غ‍م‍ای‍ی‌

م‍س‍ع‍ود اج‍لال‍ی‌

۱۳۸۶

ت‎‎۴۸۶

آرش‌ خ‍ج‍س‍ت‍ه‌

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ رژن‍راس‍ی‍ون‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ ای‍ج‍اد ش‍ده‌ ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ س‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ م‍زان‍ش‍ی‍م‍ی‌ در م‍ن‍دی‍ب‍ل‌ س‍گ‌ در اس‍ک‍اف‍ول‍ده‍ای‌  HA/TCPو BIO-OSS

م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍اغ‍ب‍ان‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍ژاد

ف‍اطم‍ه‌ م‍ش‍ه‍دی‌ ع‍ب‍اس‌

۱۳۸۶

ت‎‎۵۱۲

رض‍ا ش‍ری‍ف‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ و آن‍ات‍وم‍ی‍ک‌ راه‌ ه‍وای‍ی‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ م‍ت‍ع‍اق‍ب‌ ان‍ج‍ام‌ اع‍م‍ال‌ ج‍راح‍ی‌ اس‍ت‍ئ‍وت‍وم‍ی‌ ل‍ف‍ورت‌ ۱

ف‍ری‍دون‌ پ‍وردان‍ش‌

ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍ح‍ب‍ی‌

۱۳۸۷

ت‎‎۴۸۷

ارس‍لان‌ اوژن‍د

ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ درم‍ان‍ی‌ ن‍ئ‍واد ج‍وان‍ت‌ ، ه‍م‍زم‍ان‌ و ادج‍وان‍ت‌ در درم‍ان‌ س‍رطان‌ س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ س‍ن‍گ‍ف‍رش‍ی‌ س‍روگ‍ردن‌ : م‍ت‍اآن‍ال‍ی‍ز

ف‍ه‍ی‍م‍ه‌ اخ‍لاق‍ی‌

 

۱۳۸۷

ت‎‎۵۵۹

وح‍ی‍د م‍س‍گ‍رزاده‌

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارب‍رد digital volumetric tomographyپ‍س‌ از ان‍ج‍ام‌ sinus liftingج‍ه‍ت‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ زم‍ان‌ ج‍ای‍گ‍ذاری‌ ای‍م‍پ‍ل‍ن‍ت‌

س‍ی‍د ح‍س‍ن‌ م‍ه‍اج‍ران‍ی‌

ف‍اطم‍ه‌ م‍ش‍ه‍دی‌ ع‍ب‍اس‌

۱۳۸۷

ت‎‎۵۴۸

م‍ه‍ران‌ م‍ن‍ص‍وری‌

ت‍اث‍ی‍ر ج‍راح‍ی‌ ارت‍وگ‍ن‍ات‍ی‍ک‌ روی‌ اب‍ع‍اد راه‌ ه‍وای‍ی‌ ح‍ل‍ق‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍واب‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ طال‍ق‍ان‍ی‌

س‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‌ م‍رت‍ض‍وی‌

 

۱۳۸۸

ت‎‎۶۰۲

اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ق‍رب‍ان‍ی‌

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ب‍روز CD10در ان‍واع‌ آم‍ل‍وب‍لاس‍ت‍وم‍ا

ف‍ه‍ی‍م‍ه‌ اخ‍لاق‍ی‌

ف‍اطم‍ه‌ م‍ش‍ه‍دی‌ ع‍ب‍اس‌

۱۳۸۸

ت‎‎۵۲۰

ح‍م‍ی‍د ح‍م‍دزاده‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍ران‍گ‍زام‍ی‍ک‌ اس‍ی‍د ب‍ر م‍ی‍زان‌ ات‍لاف‌ خ‍ون‌ در ج‍راح‍ی‌ ه‍ای‌ ارت‍وگ‍ن‍ات‍ی‍ک‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۸۸و۱۳۸۹

ح‍س‍ی‍ن‌ م‍رت‍ض‍وی‌

 

۱۳۸۹

ت‎‎۶۴۳

ع‍ل‍ی‌ رض‍ا ن‍ای‍ب‍ی‌

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ وج‍ود و ن‍وع‌ ج‍ه‍ش‌ ژن‌ P16در ت‍وم‍ور آم‍ل‍وب‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ ک‍ارس‍ی‍ن‍وم‍ا در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ و دان‍ش‍ک‍ده‌ دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ از س‍ال‌ ۱۳۷۰ال‍ی‌۱۳۸۷

ع‍ب‍اس‌ خ‍دای‍اری‌، ف‍رزان‍ه‌ رح‍ی‍م‍ی‌

م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ق‍ادری‍ان‌، آرش‌ خ‍ج‍س‍ت‍ه‌

۱۳۹۰

ت‎‎۵۶۰

اح‍م‍د م‍س‍ج‍دی‌

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر روش‌ آم‍اده‌ س‍ازی‌ ح‍ف‍ره‌ ای‍م‍پ‍ل‍ن‍ت‌ ب‍ا دری‍ل‌ واس‍ت‍ئ‍وت‍وم‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ پ‍ای‍داری‌ اول‍ی‍ه‌ و زم‍ان‌ ب‍ارگ‍ذاری‌

م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر دالای‍ی‌

ن‍اص‍ر ولای‍ی‌

۱۳۹۰

ت‎‎۵۳۱

سهند سمیعی راد

بررسی اثرات بیهوشی طولانی مدت با پروپوفول در بیماران بزرگسال جراحی دهان و فک و صورت در بیمارستان طالقانی در سال 1390

فریدون پوردانش، مستانه داهی

آرش خجسته، محمدجواد خرازی فرد

1390

617 ت

فاطمه لطیفی

بررسی اثر کلیندامایسین موضعی بر آلودگی میکروبی بقایای استخوانی محل آماده سازی ایمپلنت

حسن مهاجرانی

غلامرضا ایراجیان

1390

634 ت

علیرضا جهانگیرنیا

بررسیپلی مورفیسمدو ژن   PKM2و MAPK8IP2در تومور آملوبلاستيك كارسينوما در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان طالقانی و دانشكدۀدندانپزشكی از سال 1370 الی 1387

فهیمه اخلاقی، محمد حسین قادریان

نسیم تقوی

1390

615 ت

یوسف جانباز

تهیه سل لاین از اسکواموس سل کارسینومای دهانی (طرح مصوب مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

فاطمه مشهدی عباس

حمید نظریان، حسن میرمحمد صادقی، فریدون پوردانش

1391

686 ت

هوشیار  عباسی

بررسی پیامد درمان انکیلوز مفصل گیجگاهی فکی با روش gap arthroplastyیا interpositional arthroplastyدر بیماران درمان شده در بخش جراحی دهان و فک و صورت بیمارستان طالقانی از فروردین 1382 تا فروردین 1390

فریدون پوردانش

حسین بهنیا

1392

690 ت

آناهیتا خیام پور

بررسی فراوانی تحلیل کندیل استخوان فک تحتانی پس از جراحی ارتوگناتیک در بیمارستان آیت الله طالقانی در سال 1391

فهیمه اخلاقی

 

1391

715 ت

امیرحسین پاکروان

بررسی نتایج درمانی ایمپلنت در مجروحین جنگی درمانگاه قاضی طباطبایی از سال 1379 تا سال 1386

محمد جعفریان

 

1391

649 ت

وثوقی، فرشاد

بررسی اثر میدان مغناطیسی پالسی بر روند ترمیم شکستگی استخوان مندیبل در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی در سال 1391

حسن مهاجرانی، فرج تابعی

 

1391

689 ت

منصوره محمدی

بررسي سطح سرمي كلسيم، فسفر، آلكالين فسفاتاز و پپتید وابسته به هورمون پاراتیروئید (PTHrP) و ویتامین دی در بيماران مبتلا به آملوبلاستوماي فكي قبل و بعد از رزكسيون ضايعه در بیمارستان های طالقانی و شریعتی در نيمه دوم سال 91 و سال92

حسن میرمحمد صادقی

حسین دلشاد

1393

622 ت

ابوالفضل محمدصالحی

بررسي اثرتوام تابش نور LEDو لیزر کم توان بر پایداری ایمپلنت های دندانی مندیبل  در سال 93-1392

حسن مهاجرانی

فرج تابعی، مهشید نامداری

1393

704 ت

شاهین شمس

بررسی تاثیر جلسه مشاوره بیهوشی در کاهش اضطراب قبل از عمل جراحی در بیماران بخش جراحی دهان، فک و صورت

فهیمه اخلاقی

بهمن مالک

1392

687 ت

نیما دهقانی

بررسی مقایسه ای ناهمواری بردر تحتانی مندیبل و تاثیر آن بر بافت نرم ناحیه چانه به دنبال اسئوس جنیوپلاستی در دو روش بدون بازسازی ناحیه استئوتومی و با بازسازی ناحیه استئوتومی

حسین بهنیا

فریدون پوردانش، مهشید نامداری

1393

713 ت

امید سلطانی نیا

بررسی تأثیر غضروف کوسه بر روی کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان، القا شده در موش نود(Nude)

فریدون پوردانش

زهیر محمد حسن، فاطمه مشهدی عباس

1394

735 ت

نیما صادقی

کاربرد سلول‌های بنیادی مشتق از چربی‌گونه به همران پیوند اتوژن استخوان ایلیاک در بازسازی ریج آتروفیک فکی: مطالعه انسانی آینده‌نگر

آرش خجسته

 

1393

739 ت

مهدی بمانعلی

اثر توام لیزر کم توان مادون قرمز و LEDبر ریکاوری عصب اینفراالوئولار بعد از استئوتومی ساجیتال

حسن مهاجرانی ، فرج تابعی

 

1393

729 ت

فرزاد آغداشی

مقایسه اثر میزان فشردگی و استحکام در فیکساسیون توسط مینی پلیت در شکستگی های مندیبل در ناحیه تنشن با قراردهی پیچ ها به صورت متباعد

محمد جعفریان

فریدون پوردانش

1394

766ت

علیرضا پورنبی

مقایسه یافته های آسیب شناسی و تصویربرداری لنف نود های متاستاتیک در دایسکشن گردنی افراد مبتلا به Squamous cell carcinoma(SCC) دهان در دو مرکز طالقانی و شریعتی

حسن میرمحمدصادقی

عباس کریمی؛ مشاور آماری مهشید نامداری

1394

764 ت

محمد اسمعیلی نژاد

طراحی ، ساخت  وارزیابی دستگاه عمق سنج ایمپلنت های دندانی روی نمونه های آزمایشگاهی و مندیبل حیوانی

آرش خجسته ، محسن احمدی

 

1395

768 ت

بهناز پوریان

ارزیابی تغییرات سگمان پروگزیمال توسط مدالیته CBCTبعد از پروسیجرساژیتال اسپلیت استئوتومی راموس (SSRO) در دو روش فیکساسیون توسط پیچ و فیکساسیون توسط مینی پلیت و ارتباط آن با میزان ریلاپس

فریدون پوردانش

رضا تبریزی

1395

774 ت

رضا مفیدیان

بررسی رابطه بين طول پيچ پليت و استحکام فشاری در شکستگی های تنه منديبل به روش پيچ و پلاک

دالبند

 

1395

805 ت

نیما حسامی

بررسی تاثیر کشت سلولهای بنیادی مزانشیمی بارگذاری شده بر روی غشای آمنیونی انسانی در رژنراسیون ضایعات فکین: مطالعه انسانی آینده‌نگر

فهیمه اخلاقی

آرش خجسته

1395

807 ت

فاطمه شکارچی

بررسی تاثیر استرانتیوم رانلات بر روی تمایز سلول های بنیادی مشتق از چربی گونه به سمت سمنتوبلاست جهت رژنراسیون بافت پریودنتال در درمان ریپلنتیشن تاخیری دندانهای بالغ اوالز شده

بهشته ملک افضلی

آرش خجسته

1395

808 ت

مهرداد دهقانپور باروج

بررسي safe marginعصب آلوئولار تحتاني در بيماران مبتلا به اسکواموس سل کارسینومای مندیبل

رضا تبریزی

حسن مهاجرانی، زینب فراهانی

1396

818 ت

مهرشاد جعفری

بررسی ارتباط تغییرات حجم اوربیت و میزان انوفتالموس در بیماران دارای شکستگی کمپلکس زایگوماتیکوماگزیلاری در جامعه ایرانی

حسن مهاجرانی

رضا تبریزی

1396

825 ت

آرش طهماسبی

بررسی تاثیر عمل جراحی سپتوراینوپلاستی برکیفیت صدا

مجید نعمتی

فریدون پوردانش، رضا تبریزی

1396

833 ت

مصطفی آلام

مقایسه جابجایی عرضی سگمان پروگزیمال پس از استئوتومی ساژیتال اسپلیت دوطرفه در دو روش فیکساسیون توسط پوزیشن اسکرو و مینی‌پلیت

محمد جعفریان

رضا تبریزی، مهشید نامداری

1397

839 ت

پدرام بخشایی شهربابکی

ارزیابی استفاده از فیبرین غنی از پلاکت در افزایش ثبات استئوتومی لفورت Iدر جراحی های ارتوگناتیک

حسن میرمحمد صادقی

رضا تبریزی

1397

863 ت

شقایق بزرگ زاده وسطی کلائی

بررسی ثبات آگمنتاسیون خلف مندیبل با استفاده از ترکیب گرفت اونلی  اتوژن و زنوژن

فهیمه اخلاقی

رضا تبریزی

1397

860 ت

محمد امیر علیزاده تبریزی

بررسی بیان  P16  به وسیله ی روش ایمونوهیستوشیمی در کارسینوم اسکواموس سل سر و گردن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب شهر تهران در سال 1397_1398

سید حسن مهاجرانی

رضا تبريزی، میتراسادات رضایی

1398

877 ت

آرش صراف زاده

بررسی تاثیر فیکساسیون بین فکی  بر روی میزان ریلاپس پس از جراحی جلو آوردن مندیبل

رضا تبریزی

-

1399

876 ت

حمید پاچناری

بررسی ارتباط  ثبات اولیه در قراردهی ایمپلنت دندانی به صورت فوری با عمق نفوذ اپیکال، در شکلهای مختلف ساکت دندانیِ طراحی شده به روش جراحی در دانسیته های استخوانی مختلف: آنالیز بیومکانیکال آزمایشگاهی

مجید نعمتی

رضا تبریزی، فرزاد آغداشی

1399

883 ت

شهاب الدین عزیزی

بررسی اثر low level laser therapyو استرس بر بهبود زخم در موش صحرایی

محسن دالبند

اثنی عشری، مجیدی

1398

881 ت

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
------------------------------------------
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
------------------------------------------
پایگاه اطلاع رسانی دولت
------------------------------------------
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
------------------------------------------
پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران اوین بلوار دانشجو -دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی


تلفن : 5-22175350 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.