چهارشنبه ٢٦ تير ١٣٩٨ - 
1 2
 
صفحه اصلي > ویژه مراجعین > آموزش به بیمار 
 

تعریف آموزش به بیمار:
آموزش به بیمار فرآیندي است که فرصت هاي یادگیري را براي بیمار و خانواده وي در زمینه بیماري ، درمان ، مکانیسمهاي سازگاري و افزایش مهارت ها فراهم می کند.
از نظر باستابل ( 2003 ) آموزش به بیمار فرایند کمک به افراد است که رفتارهاي مربوط به سلامتی را از نظر دانش ، مهارت، نگرش و ارزشها بیاموزند به طوري که این رفتارها را در زندگی روزانه شان به کار برند.
فرهنگستان پزشکان خانواده آمریکا، آموزش به بیمار را فرآیند تاثیرگذاري بر رفتار بیمار و ایجاد تغییر در دانش ،نگرش و مهارتها که براي حفظ و ارتقاء سلامتی ضروري است، معرفی می کند.
آموزش به بیمار فرایندي است هدفمند، سیستماتیک، منظم و طراحی شده که به موجب آن یادگیري اتفاق می افتد و به دنبال آن در آگاهی، نگرش و مهارت بیمار تغییر ایجاد می شود و صلاحیت و توانایی او در مراقبت از خود افزایش یافته و فعالیت هایی را انجام میدهد که به سطح سلامت و رفاه وي می افزایند و از بروز در عوارض بالقوه پیشگیري می کند. آموزش به بیمار در برگیرنده تمام فعالیت هاي آموزشی مربوط به بیماري شامل آموزشهاي درمانی، بهداشتي و ارتقاي سلامت بالینی است که براي کمک به بیمار به منظور تصمیمگیري آگاهانه در مورد بیماري خود و کسب مهارت خود مراقبتی صورت میگیرد.

   دانلود فایل : رژیم اولسری.pdf           حجم فایل 78 KB
   دانلود فایل : تغذیه در اسهال2.pdf           حجم فایل 130 KB
   دانلود فایل : تغذیه در اسهال1.pdf           حجم فایل 154 KB
   دانلود فایل : پمفلت قلبی.pdf           حجم فایل 135 KB
   دانلود فایل : پمفلت دیابت.pdf           حجم فایل 127 KB
   دانلود فایل : مراقبت از نوزاد.pdf           حجم فایل 628 KB
   دانلود فایل : راهنمای تزریق خون آموزش به بیمار.pdf           حجم فایل 421 KB
   دانلود فایل : هیداتیک.pdf           حجم فایل 246 KB
   دانلود فایل : کرونا.pdf           حجم فایل 126 KB
   دانلود فایل : سل.pdf           حجم فایل 2880 KB
   دانلود فایل : سالک1.pdf           حجم فایل 178 KB
   دانلود فایل : چه زمانی باید دست ها رو بشوریم.pdf           حجم فایل 159 KB
   دانلود فایل : آنچه بیماران قلبی باید بدانند.pdf           حجم فایل 1997 KB
   دانلود فایل : بیماری وبا.pdf           حجم فایل 116 KB
   دانلود فایل : آنژیوگرافی.pdf           حجم فایل 614 KB
   دانلود فایل : وارفارین.pdf           حجم فایل 1161 KB
   دانلود فایل : انزین صدری2__.pdf           حجم فایل 870 KB
   دانلود فایل : انزین صدری1.pdf           حجم فایل 206 KB
   دانلود فایل : نارسایی احتقانی قلب.pdf           حجم فایل 203 KB
   دانلود فایل : فشار خون بالا.pdf           حجم فایل 564 KB
   دانلود فایل : دیگوکسین1.pdf           حجم فایل 746 KB
   دانلود فایل : راهنمای سی سی یو1.pdf           حجم فایل 295 KB
   دانلود فایل : پمفلت تب.pdf           حجم فایل 656 KB
   دانلود فایل : تب مالت.pdf           حجم فایل 3853 KB
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی ( بیمارستان زعیم )
آدرس : تهران - 35 کیلومتری جاده امام رضا (ع) خاوران بعد از پاکدشت ، اول شریف آباد بیمارستان زعیم
تلفن : 36472121-36472040
پست الکترونیک : zaeemhospital@sbmu.ac.ir
 
 
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.