چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > درباره ما > مأموریت 
 
 

مأموریت

· انجام پروژه هاي كاربردي و بنيادي در زمينه علوم بیهوشی ، مراقبتهای ویژه و کنترل درد.  

· ايجاد پل بين رشته اي در تحقيقات مشترك، تدوين و راهبري استانداردهاي مربوطه و ارائه آموزش هاي مرتبط.  

· برگزاري كارگاه هاي آموزشي مرتبط با موضوعات فوق.  

· ارتباطات بين المللي و آموزش و تحقيق مشترك با ديگر كشورها.   

· آموزش نيروي انساني محقق در زمينه بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه.  

· جذب پژوهشگران توانمند.  

· همكاري با مراكز تحقيقاتي و آموزشي داخل كشور.  

· توسعه تجهيزات.  

· هدفمند نمودن تحقيقات و هدايت پژوهش ها در جهت الويت ها.  

· تهيه بانك اطلاعاتي پژوهشهاي انجام شده در گستره بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه از سراسر كشور.  

· ارائه مشاوره در امر سياستگزاري ها و تصميم سازي ها.