پنج شنبه ٠٢ آبان ١٣٩٨ - 

1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > مقالات مرتبط > ارزیابی برنامه های آموزش مداوم  

                                                                         بسمه تعالی


عنوان مقاله : ارزیابی برنامه¬های آموزش مداوم از دیدگاه پزشکان عمومی استان ایلام
The evaluation of  continuing  education programs  from  the general medical practitioners, point of  view in Ilam province.
دکتر زهرا صباغیان  ، دکتر محمود ابوالقاسمی  ، محسن فتاحی  ، دکتر امیر مازیار نیائی

 

چکیده:
زمینه و هدف (background & purpose):هدف این پژوهش، ارزیابی کمیت وکیفیت برنامه های آموزش مداوم از دیدگاه پزشکان عمومی استان ایلام بوده است.
روش (method):روش پژوهش،توصیفی پیمایشی و نمونه آماری شامل 61 نفر از پزشکان عمومی  شاغل دراستان ایلام در سال 89/ 1388بود،که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه  محقق ساخته بود.
یافته ها (result): یافته های پژوهش نشان داد بین برنامه های بازآموزی ارائه شده وارتقای مهارتهای بالینی پزشکان عمومی با اطمینان 99درصد رابطه معنی داری  وجود دارد (r=0.502) بین نحوه ارائه مباحث آموزش مداوم و رضایتمندی رابطه معنی داری وجود نداشت (r=0.160)  .بین زمان ارائه  محتوا  و مواد  آموزشی و رضایتمندی رابطه معنی داری وجود نداشت .(r=0.073) بین محتوا و مواد آموزشی و نیازهای شغلی پزشکان با اطمینان 95 درصد رابطه معنی دار وجود داشت (r=0.326) . بین زمان اختصاص یافته به هر مبحث و ارتقای مهارتهای بالینی پزشکان رابطه معنی داری وجود نداشت. (r=0.096) بین روزآمدی محتوای برنامه ها  و ارتقای مهارت ها با اطمینان 99درصد رابطه معنی داری وجود داشت (r=0.409).
نتیجه گیری(conclusion): هر چه کمیت و کیفیت برنامه ها افزایش یابد بر ارتقای مهارتهای بالینی پزشکان تاثیر مثبت می گذارد. در مجموع  پزشکان از نحوه ارائه مباحث از قبیل استفاده از وسایل کمک آموزشی، روشهای تدریس، رفتار و معلومات مدرسان  رضایت  مطلوبی نداشتند. میزان رضایتمندی پزشکان از زمان ارائه محتوا و  مواد آموزشی در سطح پایین است. ارائه مواد آموزشی مناسب و محتوای مربوط به نیازهای شغلی پزشکان  باعث  افزایش  میل به شرکت در کلاسهای آموزشی از سوی ایشان گردیده است. نتایج  این مطالعه بیانگر آن بود که بین اولویت عناوین از نظر پزشکان و زمان اختصاص داده شده  به عناوین برنامه های آموزش مداوم  برگزار شده انطباق  وجود نداشت. هرچه محتوای ارائه شده در برنامه های آموزش مداوم  به روز و نو  باشد می تواند در ارتقای مهارتهای پزشکان مفید باشد و بالعکس.
کلید واژه ها:برنامه ها،آموزش مداوم،پزشکان عمومی
                                                            

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.