شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
 

اهداف برنامه آموزش دستيار فوق تخصص جراحي اطفال

  

رسالت :
تربيت دانش آموختگاني است كه در پايان دوره كليه مسائل مربوط به اورژانس ها ،multiple
Trauma مربوط به رده سني  14-0 سال رادرمان كرده، قادر به بررسي ،تشخيص ودرمان هاي كنسرواتيو و جراحي ناهنجاري هاي مادرزادي ،جراحي هاي سروگردن ،قفسه سينه ،شكم و لگن ودستگاه ادراري باشند تا بتوانند نقش خود را در سيستم ارائه خدمات بهداشتي درماني كشور در جهت حفظ وارتقاي سطح سلامت جامعه ايفا نمايد.

 اهداف كلي :

دستيار رشته فوق تخصصي جراحي كودكان و نوزادان پس از پايان دوره 3 ساله دستياري اين رشته بايد:

1 – قادر به بررسي ، شناخت ، پيشگيري و درمان بيماريهاي طبي و جراحي مادر زادي و اكتسابي و اورژانس اعضاء و دستگاههاي سرو گردن ، قفسه سينه ، شكم و لگن (گوارش و تناسلي ادراري )  و درمان ناهنجاريهاي نسج نرم دستها و پاها باشد . به اين منظور لازم است : اطلاعات لازم را در مورد آناتومي ، فيزيولوژي ، جنين شناسي و آسيب شناسي ، بيوشيمي ، فارماكولوژي و ژنتيك نوزادان و كودكان و  به ويژه تفاوت هاي آنها را با بزركسالان بداند .

الف : بتوانند مديريت مناسب ارتباط بين خود ، والدين ، پرسنل  درماني و اداري بيمارستان و مراكز ارجاع دهنده و مركز پزشكي خود را به نفع نوزاد و كودك اعمال نموده و از يك هماهنگي خوب جهت انتقال ، بستري و درمان برخوردار شود .

ب : شرح حال مناسبي ازوالدين ، كادر پزشكي همراه كودك و در صورت امكان از خود كودك به دست آورد .

ج : با ايجاد ارتباط صميمانه با كودك معاينه كاملي از وي به عمل آورد.

د : درخواست هاي منطقي و عملي لازم را در مورد مسايل پاراكينيك آزمايشگاهي و تصويربرداري انجام داده و در انجام آنها نظارت و همكاري نمايند .

ه: انديكاسيون هاي مختلف ، درمان هاي جراحي و مراقبت هاي درماني را بداند و اقدامات قبل از عمل و آمادگي بيمار را انجام دهد

و : قادر به انجام دقيق و كامل اعمال جراحي اورژانس هاي نوزادان و كودكان و بيماران تروماتيزه بوده و داراي قدرت تصميم گيري منطقي و سريع در حين جراحي باشد .

ظ: تا بتواند عوارض اعمال جراحي را در حين عمل و بعد از عمل شناسايي و برطرف نمايد .

ح : قادر به همكاري تيمي بوده و بتواند رهبري يك تيم درماني جراحي كودكان و نوزادان را به عهده گرفته و از همكاري متخصص هاي ديگر در مورد افراد زير 14 سال در رشته هاي جراحي مغز و اعصاب، ارتوپدي ، جراحي ترميمي ، چشم ، متخصص اطفال و نوزادان ، گوارش ،  نفرولوژي ، خون ، راديولوژي ، راديوايزوتوپ ، پاتولوژي ، طب فيزيكي و همه رشته هايي كه به نوعي با اطفال سروكار دارند استفاده نمايد.  ط: به اصول برخورد انساني احترام بگذارد و از مسايل پزشكي قانوني در مورد جنين و نوزاد و اطفال و وظايف پزشك ، والدين و ... آگاه باشد .

ي : دستيار فوق تخصصي جراحي اطفال بايد ضمن شركت در كلاس هاي روش تحقيق و مقاله نويسي بتواند به تهيه پروپوزال تحقيقاتي و تهيه مقاله جهت سخنراني و چاپ به زبانهاي فارسي و خارجي اقدام نموده و حداقل در طي دوره 2 مقاله چاپ شده در مجلات داخلي و خارجي داشته باشد

اهداف رفتاري سال اول

الف)حوزه دانش

دستيار فوق تخصصي درپايان سال اول بايد بتواند:

شناخت مطالب عمومي وپايه:

- كلياتي در مورد شناخت انواع مالفورماسيون ها وكاربرد تشخيصي ژنتيك مولكولي ، ژن درماني و ژنتيك باليني ارائه دهد.
- مشكلات متابوليك ،آب و الكتروليت وتغذيه نوزاد را  توضيح دهد.
- فيزيولوژي اعضاي مختلف نوزادان را توضيح دهد . 
- مراقبت تنفسي نوزادان را  توضيح دهد. 
- نحوه مراقبت تنفسي نوزادان راتوسط دستگاه هاي تنفسي ورسپيراتور توضيح دهد. 
- انديكاسيون هاي استفاده از دستگاه هاي تنفسي و رسپيراتور را در NICU شرح دهد . 
- فيزيولوژي كارديوواسكولر جنين را توضيح دهيد. 
- نحوه مراقبت و درمان را در مورد گردش خون جنين ، گردش خون بينا بيني و كار قلب در جنين و نوزاد را توضيح دهيد. 
- ناهنجاريهاي قلب عروقي و علائم غير طبيعي راتوضيح دهيد. 
- مسائل مربوط به خون ، مشتقات آن و مسائل هماتولوژي ( شامل آنمي ، ترومبوسيتوپني ، اختلالات انعقاد خون و تزريق خون و فرآورده هاي آن )را توضيح دهيد . 
- مسائل مختلف تغذيه، تغذيه المنتال ،TPN وانديكاسيون ها و عوارض را توضيح دهد .
- داروهاي رايج بيهوشي ، انواع بيهوشي و بي حسي منطقه اي و انديكاسيون هاي مربوطه، پره مديكيشن مربوط به نوزادان راتوضيح دهيد .

شناخت تومورهاي مهم و شايع دوران كودكي:

1 – اصول سرطان شناسي كودك را توضيح دهد  .
2 – انواع روش هاي بيوپسي در كودكان مبتلا به سرطان را توضيح دهد . ( روش مستقيم ، استفاده از تصوير برداري و بيوپسي ، لاپاراسكوپي ، توراكوسكوپي ، جراحي و .... ) 
3 -  آسيب شناسي،طبقه بندي و پيش آگهي تومور ويلمز را توضيح دهد. . 
4-  آسيب شناسي،طبقه بندي و پيش آگهي نوروبلاستوما  را توضيح دهد.
5 - آسيب شناسي،طبقه بندي و پيش آگهي تومورهاي كبد را توضيح دهد.
6-  آسيب شناسي،طبقه بندي و پيش آگهي رابدوميوساركوما را توضيح دهد.
7-  آسيب شناسي،طبقه بندي و پيش آگهي تومور  Germ cell را توضيح دهد. 
8 - آسيب شناسي،طبقه بندي و پيش آگهي لنفوم هوچكين و نان هوچكين  را توضيح دهد.
9 -   آسيب شناسي،طبقه بندي و پيش آگهي تومورهاي شايع استخواني  را توضيح دهد. 
10-  آسيب شناسي،طبقه بندي و پيش آگهي تومورهاي سيستم عصبي و ناهنجاريهاي عروقي  را توضيح دهد.
11 - آسيب شناسي،طبقه بندي و پيش آگهي تومورهاي تخمدان  را توضيح دهد.
12-آسيب شناسي،طبقه بندي و پيش آگهي تومورهاي بيضه را توضيح دهد.

شناخت بيماريهاي سر و گردن:

1 – لب شكري و شكاف كام را  توضيح دهد.
2 – غدد بزاقي را  توضيح دهد. 
3 – بيماريهاي غدد لنفاوي را توضيح دهد.
4 – تيروئيد و پاراتيروئيد را توضيح دهد . 
5 – كيست ها و سينوسهاي گردن را توضيح دهد.
6 – تورتيكولي را توضيح دهد.

شناخت بيماريهاي قفسه سينه :

1 – ناهنجاريها و اختلالات پستانها را توضيح دهد.
2 – نقايص مادر زادي قفسه سينه را توضيح دهد. 
3 – فتق مادرزادي ديافراگم و اوانتراسيون را توضيح دهد.
4 – كيست ها و تومورهاي خوش خيم مدياستن را توضيح دهد. 
5 – لارنگوسكوپي ، برونكوسكوپي ، توراكوسكوپي را توضيح دهد. 
6 – ضايعات لارنكس و تراشه را توضيح دهد.
7 – مسايل تنفسي در ارتباط با راههاي تنفسي و ريه ها را توضيح دهد.
8 – بيماريها و اختلالات مربوط به حفره قفسه سينه ، پلور و عفونت هاي ريه ، پلور و مدياستن را توضيح دهد.
9 – تومورهاي ريه را توضيح دهد. 
10 – ازوفاگوسكوپي و روش هاي تشخصيصي ديگر راتوضيح دهد. 
11 – پرفوراسيون مري را توضيح دهد.
12 – ناهنجاريهاي مادرزادي مري را توضيح دهد.
13 – تنگي ناشي از مواد سوزانده در مري را توضيح دهد. 
14 – جايگزيني مري را توضيح دهد.
15 – اختلالات كار و حركات مري را توضيح دهد.
16 – ريفلاكس گاستروازوفاژيال را توضيح دهد.

  شناخت بيماريهاي شكم :

1 – ناهنجاريها و بيمارهاي ناف را توضيح دهد. 
2 – نقايص ديواره شكم را توضيح دهد.
3 – فتق كشاله ران و هيدروسل را توضيح دهد.
4 – عدم نزول بيضه ، پيچش بيضه و واريكوسل را توضيح دهد. 
5 – استنوز مادرزادي هيپرتروفيك يپلور را توضيح دهد .
6 – اولسرپپتيك و ساير اختلالات معده را توضيح دهد. 
7 – آترزي و تنگي ژژونوايلئال را توضيح دهد. 
8 – ايلئوس مكونيوم را توضيح دهد. 
9 – ديورتيكول مكل را توضيح دهد. 
10–  انواژيناسيون را توضيح دهد. 
11 – اختلالات مربوط به چرخش و تثبيت روده ها را توضيح دهد .
12 – ساير علل انسداد روده ها را توضيح دهد. 
13 – سندرم روده كوتاه را توضيح دهد .
14 –آندوسكوپي دستگاه گوارش و لاپارسكوپي و روش هاي غيرتهاجمي جراحي راتوضيح دهد. 
15 – خونريزي دستگاه گوارش را توضيح دهد. 
16 – دوپليكاسيون دستگاه گوارش را  توضيح دهد. 
17 – كيست هاي مزانترواومنتوم را  توضيح دهد. 
18 – آسيت و انواع آن را توضيح دهد. 
19 – پوليپ هاي دستگاه گوارش را  توضيح دهد. 
20 – آنتروكوليت نكروزان را  توضيح دهد. 
21 – بيماري كرون را  توضيح دهد. 
22 – كوليت اولسروز را  توضيح دهد. 
23 – پريتونيت اوليه را  توضيح دهد. 
24 – استومادر روده بزرگ و كوچك را  توضيح دهد . 
25 – آترزي ، تنگي و ساير انسداهاي روده بزرگ را  توضيح دهد . 
26 – آپانديست را  توضيح دهد. 
27 – بيماريهاي هيرشپرونگ و بيماريهاي وابسته به اختلالات نوروموسكولر روده را  توضيح دهد.
28 – ناهنجاريهاي آنوركتال را  توضيح دهد. 
29 – ساير بيماريهاي مقعد و ركتوم و عملكرد آنوركتال را  توضيح دهد. 
30 – تومورهاي كولوركتال را  توضيح دهد. 
31 – زردي نوزادان (شامل آترزي مجاري صفراوي و ساير عوامل) را  توضيح دهد. 
32 – كيست كلدوك را  توضيح دهد . 
33 – بيماريهاي كيسه صفرا و عفونت هاي كبدي را  توضيح دهد. 
34 – تومورهاي غير سرطاني و سرطاني كبد را  توضيح دهد. 
35 – هيپرتانسيون پورتال را  توضيح دهد. 
36 –  فيزيوپاتولوژي اختلالات پانكراس را  توضيح دهد. 
37 –  فيزيوپاتولوژي اختلالات طحال را  توضيح دهد. 
38 –  فيزيوپاتولوژي اختلالات غدد فوق كليوي (آدرنال ) را  توضيح دهد.  

  شناخت بيماريهاي دستگاه تناسلي-ادراري واختلالات وابسته :

1-آژنزي،ديسپلازي وبيماريهاي كيستيك كليه را توضيح دهد. 
2-كليه هاي بهم چسبيده (Renal fusion)و اكتوپي كليه را توضيح دهد. 
3-ناهنجاريهاي مادر زادي محل اتصال حالب به لنگنچه را توضيح دهد. 
4-عفونت كليه /آبسه /رفلاكس مثانه به حالب/ تنگي مجاري ادراري/ ترمبوزوريدكليوي را توضيح دهد. 
5- دو پليكاسيون حالب و اورتروسل را توضيح دهد . 
6-مگا اورتروسندرم پرون بلي را توضيح دهد. 
Undiversion/diversion-7دستگاه ادراري را توضيح دهد.
8- اختلالات كاركردي مثانه را توضيح دهد. 
9- اختلالات عضوي مثانه وaugmentation را توضيح دهد. 
10-اكستروفي مثانه را توضيح دهد. 
11- اكستروفي واپيسپادياس:روش ترميمkelly را توضيح دهد. 
12-هيپوسپادياس را توضيح دهد. 
13-ناهنجاريهاي يورترا ،آلت واسكروتوم را توضيح دهد.
14-ابهام جنسي در نوزادان راتوضيح دهد.
15-ناهنجاري هاي دستگاه تناسلي زنانه را توضيح دهد.

1-Oneill pediatric surgery (5thedition) 1998 
2-Ashcraft pediatric surgery (4th ed.) 2000 
3-Kelalis clinical pediatric urology (3rd ed.)1992 
4-Nelson Textbook of pediatrics (17th.ed)2004 
5-Caffeys pediatric x-ray diagnosis (9th.ed.)1993 
6-Tachdjian pediatric orthopedics ,1972 
7-Diagnostic nuclear medical Sandler (last ed) 1996 
8-Ped. Pathology th. Stocker-L-Dehner

ب)حوزه مهارت

 دستيار فوق تخصصي درپايان سال اول بايد بتواند:

روش هاي آندوسكوپي:

- براي تعيين محل ضايعه و يافتن پوليپ ،تومور و ساير موارد قبل از اعمال جراحي ركتوسيگموئيدوسكوپي و كولونوسكوپي انجام دهد.

مهارت هاي جراحي :

- براي تشخيص ،درناژ ،تغذيه ياديلاتاسيون احشاء (مري ، معده و روده ها ، ركتوم، مجراي ادرار ، مثانه ومحل فيستول ها يا تجمع ترشحات و چرك...) انواع سوندها و كاتترها ( سوند ادراري ، ديلاتاسيون مري، ترو كار سيستوستومي و .... در نوزادان و اطفال) را بكار ببرد.

 - دستيابي به عروق و گرفتن IV-line را به روش مستقيم يا جراحي (كات دان)در نواحي مختلف (سافن و ژوگولر...) با مهارت انجام دهد.

- CVPتعبيه كند،Hickman line و ساير روش هاي مشابه را انجام دهد.

جراحي باز

اعمال جراحي اورژانس:

- تمام بيماران تروماتيزه را اداره كند. 
-  وضعيت تمام بيماران تروماتيزه را بررسي كرده و تعيين تكليف كند. 

اعمال جراحي سرو گردن :

  - جراحي توده ها و ضايعات پوستي سرو گردن را به تنهايي انجام دهد. 
 - جراحي و بيوپسي غدد لنفاوي و آدنوپاتي هاي سطحي و عمقي گردن رابه تنهايي انجام دهد.

جراحي قفسه سينه:

- جراحي ضايعات پستان/ بيوپسي/‌ توده / ضايعات التهابي / ناهنجاريهاي مادرزادي را به تنهايي انجام دهد.

جراحي در حفره شكم :

- هرنيوتومي اينگوينال/جراحي هيدروسل  را به تنهايي انجام دهد. 
- اوركيدوپكسي/تورسيون بيضه/ واريكوسل را  به تنهايي انجام دهد. 
- پيلوروميوتومي را به تنهايي انجام دهد. 
- جراحي انواژيناسيون را به تنهايي انجام دهد. 
- آپاندكتومي را به تنهايي انجام دهد. 
- بيوپسي ركتوم را به تنهايي انجام دهد. 
- كات بك را به تنهايي انجام دهد. 
-  ايجاد كولستومي (‌انواع مختلف:‌كولستومي كولون عرضي ,‌سيگموئيد , Endcolostomy) را به تنهايي انجام دهد. 
- جراحي پوليپ ركتوم را به تنهايي انجام دهد. 
- جراحي  فيشرانال / ديلاتاسيون / اسفنگروتومي لاترال را به تنهايي انجام دهد. 
- فيستولكتومي آنال را به تنهايي انجام دهد. 
-  درمان جراحي پرولايس ركتوم را به تنهايي انجام دهد. 
- Thiersh Operationرا به تنهايي انجام دهد. 
- Locart memory را به تنهايي انجام دهد. 
-  Ekhornرا به تنهايي انجام دهد. 
-  اسپلنكتومي در تروماي طحال را به تنهايي انجام دهد. 
-  اسپلنكتومي در بيماريهاي خوني و تروما را به تنهايي انجام دهد. 
-  كوله سيستكتومي را به تنهايي انجام دهد. 
- جراحي كبد ,‌ بيوپسي كبد wadge resection را به تنهايي انجام دهد.

 جراحي اورولوژي كودكان و نوزادان:

- ختنه ، ماتوتومي ، ماتوپلاستي را به تنهايي انجام دهد.

ساير موارد:

- جراحي ارتوپدي در حد اورژانس هاي جااندازي ، اتل بندي و گچ گيري را  به تنهايي انجام دهد. 
- پولي داكتيلي را به تنهايي ترميم كند. 
- جراحي توده هاي نسج نرم در دست ها و پاها رابه تنهايي انجام دهد. 
- كيست هاي دست ها و پاها از جمله كيست بيكر (پوپليتال سيست ) را به تنهايي جراحي كند.

اهداف رفتاري سال دوم

الف)حوزه دانش

 دستيار فوق تخصص در پايان سال دوم بايد بتواند:

شناخت انواع تروما:

- نحوه بررسي و اقدامات تشخيصي درماني لازم در مورد نوزادان و كودكان دچار multiple trauma را  توضيح دهد .( 1R:)
- نحوه بررسي  و اقدامات تشخيصي درماني لازم در مورد نوزادان و كودكان دچار تروماي قفسه سينه را  توضيح دهد.(2، 1R:)
- نحوه بررسي و اقدامات تشخيصي درماني لازم در مورد نوزادان و كودكان دچار تروماي شكم را  توضيح دهد.(2، 1R:)
- نحوه بررسي و اقدامات تشخيصي درماني لازم در مورد نوزادان و كودكان دچار تروماي دستگاه تناسلي ادراري را  توضيح دهد.( 3R:)
- نحوه بررسي و اقدامات تشخيصي درماني لازم در مورد نوزادان و كودكان دچار تروماي دست و نسوج نرم را  توضيح دهد.(2، 1R:)
- نحوه بررسي و اقدامات تشخيصي درماني لازم در مورد نوزادان و كودكان دچار تروماي عضلاني و استخواني را  توضيح دهد .(2، 1R:)
- نحوه بررسي و اقدامات تشخيص درماني لازم در مورد نوزادان و كودكان دچار تروماي دستگاه عصبي مركزي را توضيح دهد .(2، 1R:)
- نحوه بررسي و اقدامات تشخيص درماني لازم در مورد نوزادان و كودكان دچار تروماي عروقي را  توضيح دهد.(2، 1R:)
- نحوه بررسي  و اقدامات تشخيص درماني لازم در مورد نوزادان و كودكان دچار سوختگي ها را توضيح دهد .(2، 1R:)
- نحوه بررسي  و اقدامات تشخيص درماني لازم در مورد نوزادان و كودكان دچار تروماي زايماني و كودك آزاري را توضيح دهد .(4، 1R:)

 شناخت نكات اختصاصي جراحي كودكان:

1-ناهنجاريهاي شديد مادرزادي اورتوپديك را توضيح دهد.(1،2،4 R:)
2-عفونت استخوانها ومفاصل را  توضيح دهد.(1،2،4 R:)
3- آمپوتاسيون در دوران كودكي را توضيح دهد.(1،2R:)

شناخت نقايص مادرزادي پوست و عروق خوني:

1- تومورهاي نسج نرم را توضيح دهد.(1،2R:)
2-دوقلوهاي بهم چسبيده را توضيح دهد.(1،2R:)
3-ناهنجاريهاي عروقي،همانژيوم وتغييرات غير طبيعي را توضيح دهد.(1،2R:)
4-بيماريهاي شرياني را توضيح دهد.(1،2R:)
5-بيماريهاي وريدي در زمان كودكي را توضيح دهد.(1،2R:)
6-اختلالات لنفاتيك را توضيح دهد.(1،2R:)

تصوير برداري:

1-كاربرد ،انديكاسيون ها وكنترانديكاسيون هاي راديو گرافي هاي ساده جمجمه ومهره هاي گردن را توضيح دهد.(5، 1،2R:)
2- كاربرد ،انديكاسيون ها وكنترانديكاسيون هاي سي تي اسكن و MRI درجمجمه ومهره هاي گردن را توضيح دهد.(5، 1،2R:)
3-كاربرد ،انديكاسيون ها وكنترانديكاسيون هاي فيستولوگرافي و سينو گرافي از فيستولها وسينوس هاي مادرزادي گردن را توضيح دهد.(5، 1،2R:)
4-كاربرد ،انديكاسيون ها وكنترانديكاسيون هاي سونو گرافي از سروگردن وتوده هاي آن را توضيح دهد.(5، 1،2R:)
5-كاربرد ،انديكاسيون ها وكنترانديكاسيون هاي اسكن راديو ايزوتوپ تيروئيد و پاراتيروئيد را توضيح دهد. (1،2R:)
6-كاربرد ،انديكاسيون ها وكنترانديكاسيون هاي راديوگرافي قفسه سينه و تشخيص افتراقي انواع ضايعات مادرزادي و اكتسابي  را توضيح دهد.(5، 1،2R:)
7-كاربرد ،انديكاسيون ها وكنترانديكاسيون هاي MRI وCT scan قفسه سينه را توضيح دهد.  (5، 1،2R:)
8-كاربرد ،انديكاسيون ها وكنترانديكاسيون هاي برونكوگرافي را توضيح دهد.(5، 1،2R:)
9-كاربرد ،انديكاسيون ها وكنترانديكاسيون ازوفاگوگرام  را توضيح دهد. (5، 1،2R:)
10-كاربرد ،انديكاسيون ها وكنترانديكاسيون هاي پرفيوژن اسكن ريه را توضيح دهد.(5، 1،2R:)
11-كاربرد ،انديكاسيون ها وكنترانديكاسيون راديو گرافي ايستاده و خوابيده شكم را توضيح دهد.(5، 1،2R:)
 12-كاربرد ،انديكاسيون ها وكنترانديكاسيون هاي باريم ميل وupper GI series راجهت بررسي معده،دوازدهه و ريفلاكس توضيح دهد.(5، 1،2R:)
 13 -كاربرد ،انديكاسيون ها وكنترانديكاسيون هاي Bowel Series (راديو گرافي روده ها)با ماده حاجب را توضيح دهد. (5، 1،2R:)
 14-كاربرد ،انديكاسيون ها وكنترانديكاسيون هاي باريم انما  را توضيح دهد.(5، 1،2R:)
 15-كاربرد ،انديكاسيون ها وكنترانديكاسيون هاي باريم انما با دوبل كنتراست جهت بررسي پوليپ ها و نيز بدخيمي ها و ضايعات مادرزادي و اكتسابي را توضيح دهد.(5، 1،2R:)
 16-كاربرد ،انديكاسيون ها وكنترانديكاسيون هاي بررسي هاي اختصاصي دستگاه گوارش با گاسترو گرافين را توضيح دهد.(5، 1،2R:)
 17-كاربرد ،انديكاسيون ها وكنترانديكاسيون هاي سونو گرافي از دستگاههاي مختلف داخل شكم و لگن را توضيح دهد.(5، 1،2R:)
 18-كاربرد ،انديكاسيون ها وكنترانديكاسيون هاي CT scan شكم و لگن ساده يا با ماده حاجب تزريقي و خوراكي را توضيح دهد.(5، 1،2R:)
 19-كاربرد ،انديكاسيون ها وكنترانديكاسيون هاي MRI شكم و لگن را توضيح دهد .  (5، 1،2R:)
20-كاربرد ،انديكاسيون ها وكنترانديكاسيون هاي بررسي هاي راديو ايزوتوپ داخل شكم براي بررسي GER  و نقاط خونريزي دهنده،ديورتيكول مكل،كيسه صفرا و كبد در بيماري هاي مادرزدي و آترزي مجاري صفراوي،جستجوي آبسه ها با گاليوم اسكن را توضيح دهد. (كتاب راديوايزوتوپ و5،1،2R:)
21- كاربرد ،انديكاسيون ها وكنترانديكاسيون هاي اورو گرافي داخل وريدي (IVP )را توضيح دهد. (5، 1،2R:)
 22 -كاربرد ،انديكاسيون ها وكنترانديكاسيون هاي اورترو گرافي ،رترو گراديو رترو گرافي ،سيستو گرافي،VCUG و پيلو گرافي رترو گرادو آنته گرادرا توضيح دهد. (5، 1،2R:)
 23-كاربرد ،انديكاسيون ها وكنترانديكاسيون آنژيو گرافي كليه ها و عروق لگني را توضيح دهد. (5، 1،2R:)
 24-كاربرد ،انديكاسيون ها وكنترانديكاسيون هاي ونوگرافي در مناطق لازم از جمله ونا كاوا  راتوضيح دهد. (5، 1،2R:)
 25-كاربرد ،انديكاسيون ها وكنترانديكاسيون هاي اولترا سونو گرافي و اندو سونو گرافي(ترانس ركتال سونو گرافيTRUSو..) دستگاه تناسلي ادراري  را توضيح دهد.(5، 1،2R:)
 26-كاربرد ،انديكاسيون ها وكنترانديكاسيون هاي داپلر سونو گرافي جهت بررسي عروق شكم و لگن و نواحي ادراري وتناسلي  را توضيح دهد.(5، 1،2R:)
27-كاربرد ،انديكاسيون ها وكنترانديكاسيون هاي اسكن راديو ايزوتوپ (DMSAكليه،DTPA  براي UPJO ، سيستو گرافي با راديو ايزوتوپ اسكن اسكروتوم و بيضه ،گاليوم اسكن و WHOLE BODY SCAN استخوان براي بررسي متاستازها) را توضيح دهد. (كتاب راديو ايزوتوپ و1،2R:).
 28-كاربرد ،انديكاسيون ها وكنترانديكاسيون هاي CT scan  و MRI رابراي بررسي دستگاه تناسلي وادراري توضيح دهد. (5، 1،2R:)
29-كاربرد ،انديكاسيون ها وكنترانديكاسيون هاي اروديناميك و فالو ديناميك  را توضيح دهد. (1،2،3R:)  30 -  عوارض احتمالي اين روش ها را توضيح دهد.(5،3 ،1،2R:)
31- استفاده از مواد حاجب مناسب راديوگرافي هاي اختصاصي را توضيح دهد.(5،3 ،1،2R:)
32- بتواند هدف و نوع درخواست تصوير برداري موضوع اهداف 29-1 راتوضيح داده وتوجيه كند.
(5،3 ،1،2R:)

روش هاي تشخيصي و تكنيك هاي آزمايشگاهي وپاتولوژي:

1-  همه موارد انديكاسيون ،اصول علمي ، عملي و تفسيرآزمايشات هماتولوژي،بيوشيمي ،ايمونو هيستو شيمي و بررسي تومور ماركرها،بررسي هاي اختصاصي در مورد ارگانهاي ديگر از جمله دستگاه ادراري و تناسلي و آزمايشات هورموني را شرح دهد.(3 ،1،2R:)
2- كاربرد بيوشيمي ،بررسي هاي سلولي ،ژنتيك ،بررسي هاي كروموزومي را در بررسي هاي پره ناتال بيان كند. (1،2R:)
3 - موارد درخواست بررسي هاي تكميلي و اختصاصي پاتولوژي  راتوضيح دهد. (1،2R:وكتاب پاتولوژي اطفال)
4- كاربرد(انديكاسيون ،كنترانديكاسيون ،طرز راه اندازي و به كار گيري )نحوه استفاده ،شستشو و نگهداري لاپاراسكوپي تشخيصي را توضيح دهد.
5- كاربرد(انديكاسيون ،كنترانديكاسيون ،طرز راه اندازي و به كار گيري )نحوه استفاده ،شستشو و نگهداري ليزر هاي متداول در جراحي كودكان را توضيح دهد.
6- كاربرد(انديكاسيون ،كنترانديكاسيون ،طرز راه اندازي و به كار گيري )نحوه استفاده ،شستشو و نگهداري electrosurgery راتوضيح دهد.
7- كاربرد(انديكاسيون ،كنترانديكاسيون ،طرز راه اندازي و بكارگيري)نحوه استفاده،شستشو و نگهداري انواع اندوسكوپي(ازوفاگوسكوپي, گاستروبولبوسكوپي, ركتوسيگموئيدوسكوپي ,كولونوسكوپي, برونكوسكوپي و سيستوسكوپي )را توضيح دهد.
8-كاربرد(انديكاسيون ،كنترانديكاسيون ،طرز راه اندازي و به كار گيري )نحوه استفاده ،شستشو و نگهداري آنوركتال مانومتري وPHمانيتورينگ (در بيماري هاي آنوركتال و مري )را توضيح دهد.

1-Oneill pediatric surgery (5thedition) 1998
2-Ashcraft pediatric surgery (4th ed.) 2000
3-Kelalis clinical pediatric urology (3rd ed.)1992
4-Nelson Textbook of pediatrics (17th.ed)2004
5-Caffeys pediatric x-ray diagnosis (9th.ed.)1993
6-Tachdjian pediatric orthopedics ,1972
7-Diagnostic nuclear medical Sandler (last ed) 1996
8-Ped. Pathology th. Stocker-L-Dehner

ب) حوزه مهارت

 دستيار فوق تخصص در پايان سال دوم بايد بتواند:

  اعمال جراحي سرو گردن :

- جراحي كيست ها / فيستولهاي مادرزادي( مانند: برانكيال كلفت اول - كيست تاير و گلوس
- برانكيال كلفت سينوس - پري اوريكولار وكيست تيموس را به تنهايي انجام دهد.
- جراحي غدد بزاقي ( پاروتيد , فكي و زيرزباني ) را به تنهايي انجام دهد.
- ترميم  تورتيكولي را به تنهايي انجام دهد.
- جراحي  تراكئوستومي اورژانس و انتخابي را به تنهايي انجام دهد.
- جراحي از وفاگوستومي را به تنهايي انجام دهد.

جراحي قفسه سينه:

-  ترميم هرني ديافراگماتيك مادرزادي بوكدالك  را به تنهايي انجام دهد.
-  پليكاسيون اوانتراسون ديافراگم را به تنهايي انجام دهد.
- ترميم هرني ساب استرنال (‌مورگاگني ) را به تنهايي انجام دهد.
- انواع توراكوتومي / ميداسترنوتومي راجهت دستيابي به اعضاء و عروق داخل قفسه سينه   را به تنهايي انجام دهد.
- دكورتيكاسيون ريه را به تنهايي انجام دهد.
-  ترميم پارگي مري ‌رابه تنهايي انجام دهد.
- ترميم آترزي مري فيستول تراكئوازوفاژيال را به تنهايي انجام دهد.
- فيستول تراكئوازوفاژيال را به تنهايي انجام دهد.
-          pericardial window     از راه ساب گزيفوئيد و توراكوتومي را به تنهايي انجام دهد.
- كارديوميوتومي هلر از راه قفسه سينه را به تنهايي انجام دهد.

جراحي در حفره شكم:

- هرني نافي/فتق بند ناف/ اومفالوسل بزرگ و كوچك / گاستروشزي را به تنهايي ترميم نمايد.
- انواع گاستروستومي را به تنهايي انجام دهد.
-  از راه شكم كارديو ميوتومي هلر را به تنهايي انجام دهد.
-  دئودنودئودنوستومي را به تنهايي انجام دهد.
- جراحي مالروتاسيون را به تنهايي انجام دهد.
-  ترميم آترزي ژژونوايلئال  را به تنهايي انجام دهد.
- جراحي در ايلئوس مكونيوم را به تنهايي انجام دهد.
-  جراحي در اومفالومزانتريك داكت را به تنهايي انجام دهد.
-         جراحي ديورتيكول مكل  را به تنهايي انجام دهد.
- جراحي در دوپليكاسيون هاي دستگاه گوارش/مري/معده/روده باريك/كولون/آپانديس/ركتوم را به تنهايي انجام دهد.
- جراحي آنترو كوليت نكروزان را به تنهايي انجام دهد.
- بستن كولستومي را به تنهايي انجام دهد.
- ركتوپكسي از راه شكم ‌را به تنهايي انجام دهد.
-  لاپاراتومي و بررسي دستگاه صفراوي و راديوگرافي حين عمل و بيوپسي كبدرا به تنهايي انجام دهد .
- در جراحي  لوبكتومي كبد بعنوان كمك جراح عمل كند.
- بعنوان كمك در جراحي نوروبلاستوما وسيع كه  توسط اساتيد انجام مي شود،عمل كند.
- جراحي  كيست ها و تومورهاي تخمدان را به تنهايي انجام دهد.
- با استفاده از انسيزيون midline  بالاي ناف/ midlineپائين ناف/پارامدين/ ساب كوستال راست/ساب كوستال چپ/عرضي بالاي ناف/عرضي پائين ناف/ Graderion /Rocky Davis /Hocky Stick
…لاپاراتومي را به تنهايي انجام دهد.

جراحي اورولوژي كودكان و نوزادان:

- نفركتومي را به تنهايي انجام دهد.

- شكاف دادن اورتروسل از طريق آندوسكوپي را به تنهايي انجام دهد.

- اورتروستومي را به تنهايي  انجام دهد.

- وزيكوستومي را به تنهايي  انجام دهد.

- درمان سنگهاي دستگاه ادراري ،سنگ شكني برون اندامي را به تنهايي انجام دهد.

- خارج كردن سنگ كليه از طريق جراحي باز را به تنهايي انجام دهد.

- اصلاح انحراف آلت را به تنهايي انجام دهد

- اسكروتوپلاستي را به تنهايي انجام دهد

 

ساير موارد

- سينداكتيلي را به تنهايي ترميم كند

- آمپوتاسيون اورژانس و elective را به تنهايي انجام دهد
- ناهنجارهاي عروقي و همانژيوم هاي همه اندام ها را به تنهايي انجام دهد.

اهداف رفتاري سال سوم

الف)حوزه دانش

دستيار فوق تخصصي در پايان سال سوم بايد بتواند:

شناخت انواع پيوند اعضاء :

1 – اصول پيوند اعضاء را توضيح دهد .(2، 1R:)
2 – پيوند كليه را توضيح دهد.(2،3، 1R:)
3 – پيوند پانكراس را توضيح دهد.(2، 1R:)
4 – پيوند كبد را توضيح دهد.(2، 1R:)
5 – پيوند روده را توضيح دهد.(2، 1R:)
6 – پيوند قلب و ريه را توضيح دهد. (2، 1R:)
7 – مسائل جراحي در رابطه با پيوند مغز و استخوان را توضيح دهد.(2، 1R:)

1-Oneill pediatric surgery (5thedition) 1998
2-Ashcraft pediatric surgery (4th ed.) 2000
3-Kelalis clinical pediatric urology (3rd ed.)1992
4-Nelson Textbook of pediatrics (17th.ed)2004
5-Caffeys pediatric x-ray diagnosis (9th.ed.)1993
6-Tachdjian pediatric orthopedics ,1972
7-Diagnostic nuclear medical Sandler (last ed) 1996
8-Ped. Pathology th. Stocker-L-Dehner

ب)حوزه مهارت

 دستيار فوق تخصصي در پايان سال سوم بايد بتواند:

روش هاي آندوسكوپي :

- بمنظور تشخيص بيوپسي ، ديلاتاسيون و درمان انواع سوختگي ها و خارج كردن اجسام خارجي ازو فاگوسكوپي رژيد و فلكسيبل انجام دهد.

- براي بررسي قسمت فوقاني دستگاه گوارش مري، معده ،پيلور و GERD  ازوفاگوگاستروبولبوسكوپي انجام دهد.

- PEG (پركوتانئوس ازوفاگوگاستروستومي) را مشاهده كرده و انجام دهد.
- برونكوسكوپي انجام دهدو.
 توسط آن  تراشه را مورد بررسي قرار دهد،

 تراكئومالاسي ،فيستول، تنگي ها را تشخيص دهد ،

اجسام خارجي را تشخيص داده و خارج كند،

  شستشوو بيوپسي انجام دهد.

- پان سيستوسكوپي انجام دهد و توسط آن :

يورترا ،مثانه ،سوراخ حالب ها را مورد بررسي قرار دهد،

 براي بيوپسي مثانه ودرمان بعضي از ضايعات (ماننداورتروسل)بكاربرد،

اطراف سوراخ حالب ها براي درمان ريفلاكس وزيكواورترال تزريق انجام دهد،

سوند حالب بگذارد،

اوررتروگرافي رتروگراد انجام دهد،

ليتوتريپسي داخل  مثانه انجام دهد،

بسكت سنگهاي حالب بگذارد،

با دستگاه رزكتوسكوپ ablation والو انجام دهد.
- توراكوسكوپي ولاپاراسكوپي، روشهاي تشخيصي و درماني آنها را مشاهده كرده و انجام دهد.جراحي باز

 

اعمال جراحي اورژانس:

- مناطق سروگردن - قفسه سينه - شكم - دستگاه تناسلي ادراري را به صورت مستقل جراحي كند ، ساير قسمت هايي را كه مربوط به ديگر رشته ها هستند(مانند جراحي مغز و اعصاب- فك وصورت - ارتوپدي - جراحي ترميمي و ...) با همكاري متخصصان و نظارت اساتيد مربوطه عمل نمايد.

اعمال جراحي سرو گردن :

- ترميم  لب شكري و شكاف كام را به تنهايي انجام دهد.
   - در جراحي ماكروگلوسيا بعنوان كمك جراح عمل كند.

جراحي قفسه سينه:

-   در ترميم Pectus Excavatum بعنوان كمك جراح عمل كند.
-  در ترميم Pectus Carinatum  بعنوان كمك جراح عمل كند.
-  در ترميم ساير ضايعات قابل اصلاح قفسه سينه( مانند: سندرم پولاند و نقائص استرنوم و دفورميتهاي قفسه سينه همراه با دفورميتي اسكلتال) بعنوان كمك جراح عمل كند.
- در جراحي توده ها /كيست ها/ ضايعات خوش خيم و بدخيم مدياستن بعنوان كمك جراح عمل كند.
- در جراحي و اصلاح تنگي / ضايعات تراشه / تراكئومالاسي / آئورتوپكسي بعنوان كمك جراح عمل كند.
- سگمنتكومي / لوبكتومي / پنومونكتومي ريه را در بيماري هاي مختلف التهابي، نئوپلاستيك يا مادرزادي از جمله برونشكتازي ,‌ كيست ها و بول هاي مادرزادي , سكستراسيون ريه ,‌ مالفورماسيونهاي آدنوماتوئيد و ناهنجاريهاي مادرزادي و دوپليكاسيون ها  به تنهايي انجام دهد
- جراحي لارنگوتراكئوازوفاژيال كلفت بعنوان كمك جراح عمل كند
-.در اعمال جراحي جايگزيني مري مانند كولون , اينترپوزيسيون ،گاستريك تيوب ازوفاگوپلاستي ،ژژونال اينترپوزيسيون، گاستريك ترانس يوزيشن بعنوان كمك جراح عمل كند. 

جراحي در حفره شكم:

- GERرا با جراحي آنتي ريفلاكس (نظير فوندوپليكاسيون نيسن،تال و بوكس اوكوا)را  به تنهايي درمان كند.
- انواع استپلر را به تنهايي در جراحي هاي دستگاه گوارش بكار برد.
- جراحي ناهنجاري هاي آنوركتال را به تنهايي انجام دهد.
- PSARP  /آنوپلاستي  را به تنهايي انجام دهد.
- ترميم فيستول هاي ركتويورينري تراكت  رابه تنهايي انجام دهد.
- درجراحي ناهنجاريهاي كلواك بعنوان كمك جراح عمل كند.
- Malone procedure for antegrade Continence enema  را به تنهايي انجام دهد.
- جراحي پولتر وسوئن سون را به تنهايي انجام دهد.
- جراحي پولتر و دوهامل  را به تنهايي انجام دهد.
- در انجام شنت هاي پورتوسيستميك /‌ شنت سانترال اسپلينورنال/‌ديستال  اسپلينورنال(‌وارن/H  مزوكاوال / مزوكاوال   بعنوان كمك جراح عمل كند.
-  اقدامات جراحي اورژانس در درمان خونريزي شديد واريس مري(‌ترانسكشن و آناستومورازوفاژ با استفاده از استپلر ,‌دواسكولاريزه كردن مري , اسپينكتومي و دوسكولاريزه كردن معده) را به تنهايي انجام دهد.
- پورتوآنتروستومي (‌عمل كازايي ) را به تنهايي انجام دهد.
- جراحي كيست كلدوك را به تنهايي انجام دهد.
- درجراحي Extended Right lobectomy بعنوان كمك جراح عمل كند.
- آدرنالكتومي جراحي تومورهاي داخل شكم امنتوم , مزانتر ‌ را به تنهايي انجام دهد.
-  جراحي تومورويلمز را به تنهايي انجام دهد.
- جراحي نوروبلاستوما رادر مراحل اوليه و محدود به تنهايي انجام دهد
- جراحي رابدوميوساركوم پاراتستيكولر ,‌واژن و اندامها را به تنهايي انجام دهد.
- جراحي  تراتوم ساكروكوكسيجيال خارج لگن  را به تنهايي انجام دهد.
- بعنوان كمك در جراحي تراتوم ساكروكوكسيجيال دمبلي ( داخل و خارج لگن ) كه  توسط اساتيد انجام مي شود،عمل كند. 
-  پانكراتكتومي (‌انواع مختلف ) را به تنهايي انجام دهد.

 جراحي اورولوژي كودكان و نوزادان:

- جراحي و ترميم تنگي محل اتصال حالت به لگنچه با يا بدون استفاده از فلاپ را] به تنهايي[ انجام دهد.
- در جراحي و ترميم تنگي محل اتصال حالب به لگنچه در سيستم دوپلكس كه  توسط اساتيد انجام مي شود به عنوان كمك عمل نمايد.
-  در عمل اورتروكاليستومي Oreterocalcostomy به عنوان كمك عمل نمايد
- د رجراحي و ترميم حالب آترتيك وسيع يا تروماتيك با فاصله زياد يا استفاده از روده ILeal Ureter و كليه نعل اسبي به عنوان كمك عمل نمايد.
- پارشيل نفركتومي را به تنهايي انجام دهد.
- جراحي ريفلكس مثانه به حالب از طريق اندوسكوپي و تزريق Subureteric يا اورترونئوسيستوستومي با روشهاي مختلف از جمله كوهن Leed beter politano و ژيل ورنه رابه تنهايي انجام دهد.
- در درمانهاي جراحي حالب , دوپليكاسيون پارسيل , اورتروپيلوروستومي , دوپليكا سيون كامل حالب ها ,‌دوپليكاسيون با مگااورتر كه  توسط اساتيد انجام مي شود به عنوان كمك عمل نمايد.
- همي نفركتومي را به تنهايي انجام دهد.
- برداشتن حالب اكتوپيك را به تنهايي انجام دهد.
- برداشتن اورتروسل از طريق داخل مثانه و reimplant آن را به تنهايي  انجام دهد.
- جراحي اورتروسل خارج مثانه اي را  به تنهايي  انجام دهد.
-  ايلئال لوپ يورينري دايورژن را  به تنهايي  انجام دهد.
- كولون كاندوئيت يورينري دايورژن را به تنهايي  انجام دهد.
-  درمان كاندوئيت ايلئوسكال را به تنهايي انجام دهد.
- درمان Koch pouch را  به تنهايي انجام دهد.
- Mainz pouch را به تنهايي انجام دهد.
- Righ clonic pouch را به تنهايي انجام دهد.
- جراحي بروش ميتروفانوف را به تنهايي انجام دهد.
- جراحي وصله به مثانه Bladderaugmentation/ ileocecal augmentionرا به تنهايي انجام دهد.
- جراحي Bowel ureter را به تنهايي  انجام دهد.
- Small bowel Augmentation  را به تنهايي انجام دهد.
- Augmentation with colon  را به تنهايي انجام دهد.
- Gastrocystoplasty را به تنهايي انجام دهد.
- ileal loop undiversion را به تنهايي انجام دهد.
- درخارج كردن سنگ از طريق پوست و آندوسكوپيPercutaneous removal  بعنوان كمك جراح عمل كند.
- در جراحي والو خلفي مجاري ادرار( PUV (   با استفاده از  رزكتوسكوپ بعنوان كمك جراح عمل كند.
- ترميم هيپوسپادياس و اصلاح كوردي (هيپوسپادياس ساب گلاندولر ، ديستال شفت  ميد شفت ، اسكروتال ، پنواسكروتال ) با استفاده از فلاپهاي مختلف پايه دار پوستي و آزاد مانند استفاده از مخاط دهان يا مثانه و اصلاح كوردي به هر شكل و اندازه را به تنهايي انجام دهد.
- بستن اكستروفي مثانه را به تنهايي انجام دهد.
- ترميم اپيسپادياس رابه تنهايي انجام دهد.
- جراحي  و بازسازي دو جنسي و ناهنجاريهاي  آن / بازسازي پرينه نوزاد  براي تبديل شدن به مرد / ترميم هيپوسپادياس در مرحله 1 و 2 / استفاده از گرافت مثانه براي ايجاد يورترا / برداشتن مولرين راكت باقيمانده و ايجاد سمينال وزيكول رابه تنهايي انجام دهد.
- جراحي و بازسازي دو جنسي و ناهنجاريهاي آن براي تبديل شدن به زن  / پارشيل كليتوركتومي / ايجاد لابيا و اژينوپلاستي ، (با يا بدون استفاده از قلاپ) رابه تنهايي انجام دهد.
- اصلاح ناهنجاريهاي دستگاه تناسلي زنانه را به تنهايي انجام دهد.
- پيوند اعضاء را به تنهايي انجام دهد
- در پيوند كليه كه  توسط اساتيد انجام مي شود به عنوان كمك عمل نمايد.
- در پيوند كبد كه  توسط اساتيد انجام مي شود به عنوان كمك عمل نمايد.
- در پيوند روده باريك كه  توسط اساتيد انجام مي شود به عنوان كمك عمل نمايد.
- در تيم جداسازي دوقلوهاي بهم چسبيده به عنوان كمك عمل نمايد

اهداف رفتاري پايان دوره

الف) حوزه دانش

دستيار در پايان دوره فوق تخصص بايد بتواند:

- برخوردمناسب با نوزاد بعمل آورد.(1،2،4R:)
- بررسي هاي لازم براي نوزادان را از نظر وزن ،وضعيت عمومي تنفسي ،هموديناميك،ناهنجاري هاي نوزادان  بعمل آورد.(1،2،4R:)

ب)حوزه مهارت

دستيار در پايان دوره فوق تخصص بايد بتواند:

- نوزاد را براي عمل جراحي آماده كرده و بررسي هاي لازم را بعمل آورد.
- زمان مناسب براي عمل جراحي نوزاد راتعيين نمايد.
- در حين بيهوشي بيمار با همكارا ن متخصص بيهوشي همكاري نموده اطلاعات لازم را در اختيارشانقرار دهد .
-  وضعيت تنفسي نوزادان را توسط دستگاههاي تنفسي ورسپيراتوركنترل كند.
- نارسايي تنفسي را  باهمكاري متخصص اطفال درمان كند.
- با كمك فوق تخصص قلب نوزادان و اطفال ناهنجاري هاي قلبي عروقي و علائم غير طبيعي را تشخيص داده و درمان كند .
- عفونت ها را تشخيص داده ، بررسي هاي لازم آزمايشگاهي را بعمل آورده و درمان مناسب شامل انتي بيوتيك درماني را اجراء كند .
- تغذيه المنتال TPN را تجويز نموده و موارد اختلال مربوطه را درمان نمايد.
- در حين بيهوشي بيمار با متخصص بيهوشي همكاري نموده اطلاعات لازم را در اختيار آنها قرار دهد.
- بعد از بررسي سريع،اقدامات تشخيصي لازم و ارزيابي تروماي قفسه سينه آن را درمان نگهدارنده نموده و جراحي احتمالي كند.
- بعد از بررسي سريع،اقدامات تشخيصي لازم و ارزيابي تروماي شكم آن را درمان نگهدارنده نموده و جراحي احتمالي كند.
- بعد از بررسي سريع،اقدامات تشخيصي لازم و ارزيابي تروماي دستگاه تناسلي ادراري آن را درمان نگهدارنده نموده و جراحي احتمالي كند.
- بعد از بررسي سريع،اقدامات تشخيصي لازم و ارزيابي تروماي دست و نسوج نرم آن را درمان نگهدارنده نموده و جراحي احتمالي كند.
- بعد از بررسي سريع،اقدامات تشخيصي لازم و ارزيابي تروماي عضلاني واستخواني آن را با همكاري ارتوپد اطفال درمان نگهدارنده نموده و جراحي احتمالي كند.
- بعد از بررسي سريع،اقدامات تشخيصي لازم و ارزيابي تروماي دستگاه عصبي مركزي آن رابا همكاري جراح مغز وا عصاب اطفال درمان نگهدارنده نموده و جراحي احتمالي كند.
- بعد از بررسي سريع،اقدامات تشخيصي لازم و ارزيابي تروماي  عروقي آن را درمان نگهدارنده نموده و جراحي احتمالي كند.
- بعد از بررسي سريع،اقدامات تشخيصي لازم و ارزيابي سوختگي هادرمان اوليه آنها را انجام دهد.
- بعد از بررسي سريع،اقدامات تشخيصي لازم و ارزيابي تروماي زايماني و كودك آزاري آن را درمان نگهدارنده نموده و جراحي احتمالي كند.
- بعد از بررسي سريع،اقدامات تشخيصي لازم و ارزيابي تروماي multiple trauma آن را درمان نگهدارنده نموده و جراحي احتمالي كند.
- بتواند نتايج تصوير برداري را براساس اصول راديولوژي كودكان و رفرانس هاي 1و2 تفسير نمايد.
- با  راديولوژيست همكاري نمايد.
- عوارض احتمالي روش هاي تصوير برداري  راطبق اصول جراحي كودكان و نوزادان و رفرانس هاي 1و2 تشخيص داده و درمان نمايد.
- بتواند موارد مختلف لام هاي پاتولوژي بيماري هاي جراحي كودكان و نوزادان را تشخيص داده و تفسير كند. 

1-Oneill pediatric surgery (5thedition) 1998
2-Ashcraft pediatric surgery (4th ed.) 2000
3-Kelalis clinical pediatric urology (3rd ed.)1992
4-Nelson Textbook of pediatrics (17th.ed)2004
5-Caffeys pediatric x-ray diagnosis (9th.ed.)1993
6-Tachdjian pediatric orthopedics ,1972
7-Diagnostic nuclear medical Sandler (last ed) 1996
8-Ped. Pathology th. Stocker-L-Dehner

ج)حوزه نگرش

دستيار رشته فوق تخصصي جراحي كودكان و نوزادان درپايان دوره بايد بتواند :

1 – با بيماران مختلف (‌با وجه به سن آنها ) و با والدين آنها (‌با توجه به مسائل اجتماعي , فرهنگي و اقتصادي ) ارتباط برقرار كرده و راهنمائيهاي لازم در مورد بيماري كودك به آنها بنمايد و همه توان خود را در جلب همكاري و حمايت خانواده جهت درمان ناهنجاريهاي مادرزادي يا اكتسابي نوزادان و كودكان بنمايد و از همه مسايل به نفع درمان بيماري نوزادان و كودكان استفاده كند .
2 – اطلاعات لازم را در مورد بيماري كودك به والدين بدهد و براي مراقبتهاي لازم قبل و بعد از عمل با همكاري تيم پرستاري به آنها آموزش دهد .
3 – احساس مسئوليت در مقابل بيمار و خانواده وي داشته باشد و ضمن پيگيري مسائل مختلف بيماران خود در موارد لزوم در دسترس بيمار و خانواده وي باشد و با خونسردي , متانت و مهرباني به حل مشكلات آنها بپردازد . اسرار بيماران را حفظ نموده و شرايط روحي و رواني آنان را درك كرده و راهنمائيهاي لازم را بنمايد .
4 – درصورت لزوم و در موارد اعمال جراحي پيچيده و ناهنچاريهاي وسيع و متعدد تيم درماني تشكيل دهد و هدايت و رهبري اين تيم را با مطالعه كافي و برخورد متين و مناسب بعهده گرفته و ارتباط صميمانه و موفق بين خود و اعضاء تيم با هم بوجود آورد و از امكانات موجود حداكثر استفاده را بنمايد .
5 – با نهايت صداقت و دقت در ارائه صحيح گرارشنهاي باليني و علمي بكوشد و مسائل و مشكلات و موفقيتها را به صورت مفهوم و خوانا در پرونده بيماران ثبت كند .
6 – واكنش ها ,‌روحيات و احساسات و جهت گيريهاي خود را در مورد بيماران و خانواده آنها بصورت كامل كمنرل نموده و بدون توجه به مسائل جانبي احتماعي ,‌سياسي , اقتصادي ,‌نژادي و ... در درمان دقيق بيماران خود بكوشد.

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.