چهارشنبه ٠٥ آذر ١٣٩٩ - 
1 2 3
 
منو اصلی
صفحه اصلي > ادارات و واحدهای تابعه > مدیریت امور هیات علمی > بورس > بورس تحصیلی خارج > بورس تحصیلی خارج دوره های دکتری تخصصی Ph.D 
 
 
اعزام دانشجو به خارج از کشور

هدف كلي  :

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با توجه به نيازهاي آموزشي و پژوهشي جمهوري اسلامي ايران در راستاي كمك به تامين نيروي انساني متعهد و متخصص مورد نياز دانشگاههاي وابسته و شناخت نو آوريهاي علمي و آشنائي با آخرين تجربيات كشور هاي خارجي در زمينه هاي مختلف علمي و تخصصي و امكانات موسسات آموزش عالي مربوطه و نيز انتقال فن آوري نوين به داخل كشور و به منظور تلاش در جهت خود كفا نمودن جامعه علمي اقدام به اعزام دانشجويان در دوره هاي بلند مدت و كوتاه مدت بر اساس قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور و مقررات شوراي اجرائي بورس و دستور العمل اجرائي مي نمايدكه آيين نامه آن بر اساس اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تدوين گرديده است.

  دوره هاي بلند مدت

هدف :

به منظور تامين كادر هيات علمي و راه اندازي دوره ها ي جديد و رشته هاي خاص در دانشگاههاي علوم پزشكي، دانشجو در مقطع دكتراي Ph.D به خارج از كشور اعزام مي گردد.

ماده-1  رشته هاي مورد نياز:

1.1.    دانشگاههاي علوم پزشكي  وموسسات وابسته ملزم به اعلام رشته هاي مورد نياز خودتاپايان دي ماه هر سال با شرايط ذيل  مي باشند :

1.1.1. اعزام صرفاً در رشته هايي خواهد بود كه امكان ادامه تحصيل در آن رشته در داخل كشور وجود ندارد. مگر اينكه ظرفيت  پذيرش دانشگاهها در رشته مذكور طي 5 سال آتي كمتر از نياز كشور باشد و اين امر به تاييد شوراي اجرائي بورس برسد.

1.1.2. اعلام نياز دانشگاهها بايستي جهت رشته هايي باشد كه  دانشگاه مذكور قصد راه اندازي و سرمايه گذاري در آن رشته را  داشته و بر اساس اولويت هاي کشورونيازهاي منطقه اي بوده  واين امر به تاييد شوراي اجرائي بورس برسد.

تبصره: ساير دستگاهها که رشته هاي مرتبط با وزارت متبوع دارند با تقبل پرداخت معادل ريالي هزينه هاي بورس مي توانند رشته هاي مورد نياز خود را به اين وزارت اعلام نمايند.

1.2.    رشته ها و سهميه ساليانه  هر دانشگاه در اولين شوراي اجرائي بورس هر سال در وزارت متبوع بررسي ، مصوب و به دانشگاه مربوطه  اعلام مي گردد.

ماده2- شرايط عمومي متقاضيان اعطاي بورس:

   متقاضيان بايد واجد شرايط عمومي ذيل باشند:

2.1.    دارا بودن ضوابط آئين نامه جذب اعضاي هيات علمي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 19/4/86

تبصره: با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي كشور وقانون مديريت خدمات كشوري به شماره 109740/385 مورخ 24/7/1386 مصوب  مجلس شوراي اسلامي، اعطاي بورس و ماموريت آموزشي به كارمندان دستگاههاي اجرائي جهت اخذ مدرك  دانشگاهي ممنوع  مي باشد.

2.2.  دارا بودن مدرک تحصيلي حداقل کارشناسي ارشديا دکتراي عمومي پزشکي،دندانپزشکي، داروسازي،علوم آزمايشگاهي  ودامپزشکي

2.3.    سن متقاضيان در زمان در خواست بورس بايستي  حداكثر 35 سال باشد.

تبصره:حداكثر سن بورسيه ها بر حسب مورد مي تواند به شرح  ذيل افزايش يابد و در هر حال نبايد بيش از 40 سال باشد.

الف-اعضاي هيات علمي دانشگاهها يك سال به ازاي هر سال  خدمت اعم از پيماني يا رسمي .

 ب-دارندگان كارت پايان خدمت وظيفه عمومي معادل طول خدمت (حداکثر دو سال ).

 ج-شركت كنندگان در جبهه هاي جنگ تحميلي ،يك سال به  ازاي هر سال حضور داوطلبانه در جبهه.

 د-آزادگان جنگ تحميلي ،يك سال به ازاي هر سال اسارت.

1.1.    متقاضيان ذکور بايد داراي کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت تحصيلي ويا کارت معافيت دائم و يا دفترچه آماده به خدمت که مهلت آن تا تاريخ تصويب بورس منقضي نگرديده، باشند.

تبصره:چنانچه در تاريخ اعزام ،متقاضي در حال انجام خدمت وظيفه عمومي باشد وزارت متبوع در چارچوب قانون وظيفه عمومي نسبت به ترخيص وي اقدام خواهد نمود.

1.2.    متقاضيان مونث طبق اصلاحيه قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 14/12/79 مجلس شوراي اسلامي با رعايت  مفاد ماده 18 قانون گذر نامه مجاز به اعزام مي باشند.

ماده3- شرايط اختصاصي  اعطاي بورس . 

 متقاضيان بايد واجد شرايط اختصاصي ذيل باشند:

2.1.     محل اشتغال بكار متقاضيان در صورت استخدام رسمي نبايد با موسسه معرف  متفاوت   باشد.

 

2.2.  متقاضيان نبايدبه مؤسسه يادستگاه ديگري غيرازمحل سهميه قبولي و يا موسسه معرف  تعهد خدمت داشته باشندو محل‌ تعهد متقاضيان براي ‌استفاده ‌از بورس‌ داخل ‌درمقطع كارشناسي ‌ارشد نبايد متفاوت ‌با محل‌ سهميه قبولي ‌در مقطع  دكترا  باشد.  

2.3.  دارندگان مدارك دكتراي تخصصي(Ph.D) و دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره هاي دكتراي تخصصي (Ph.D) يا دستياري مجاز به شركت در آزمون و معرفي جهت اخذ بورس  نمي باشند.

2.4.    ضوابط و شرايط برگزاري آزمون بر اساس مصوبه ساليانه شوراي اجرائي بورس خواهد بود.

2.5.  پذيرش نهايي و اعطاي  بورس  به متقاضيان معرفي شده توسط دانشگاه پس از تاييد هيات مركزي جذب، در چارچوب ضوابط شورا و  از طريق شوراي اجرايي بورس وزارت  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صورت  مي پذيرد و نقش دانشگاه صرفاً معرفي افراد به وزارت متبوع مي باشد.   

2.6.    سهميه هاي پذيرش در آزمون (سهميه آزاد و سهميه مربي) بر اساس مصوبات سالانه شوراي اجرايي بورس مي باشد

            الف – داوطلب مربي به شخصي اطلاق مي گردد كه عضو هيات علمي رسمي يا پيماني  دانشگاه معرف باشد.

ب-داوطلباني كه مشمول بند الف نمي شوند بايد از سهميه آزاد استفاده نمايند .

2.7.  بيست درصد  (20%) از سهميه هاي فوق كه حد نصاب نمره علمي لازم را كسب كرده باشند، بر اساس مصوبه مجلس  شوراي اسلامي مختص سهميه رزمندگان، جانبازان، همسران و فرزندان جانباران بالاي پنجاه درصد ، آزادگان ، فرزندان و همسران شهدا مي باشد.

2.8.  حد نصاب پذيرش براي سهميه مربيان دانشگاهها و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پزشكي و سهميه رزمندگان، اخذ 80% (هشتاد درصد) نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد مي باشد.

2.9.  هردانشگاه مجاز مي باشدازسهميه تعيين شده درهررشته50% رابدون شركت درآزمون جهت اعطاي بورس وتصويب نهايي درشوراي اجرائي بورس به مركزخدمات آموزشي معرفي نمايد متقاضيان علاوه براحراز شرايط عمومي و اختصاصي بايستي داراي يكي از شرايط ذيل باشند :

3.9.1. استعدادهاي درخشان به استناد آيين نامه تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان.

3.9.2.  مربيان آموزشي دانشگاههاكه 80% نمره ارتقاء را كسب  نموده باشند.

3.9.3. افرادي كه در پست هاي علمي- اجرائي داراي خدمات ارزنده باشند. (با تاييد و تشخيص شوراي اجرايي بورس وزارت متبوع )

   تبصره:حوزه ستادي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي تواند بر اساس مصوبه                  شوراي اجرائي بورس در هر سال سهميه اي از شوراي اجرائي بورس دريافت كرده و برا سا س بند9, 3 عمل نمايد.    

3.10.مرجع نظارت بر حسن انجام مراحل اعطاي بورس،وزارت متبوع خواهد بود و در صورتيکه در هر مرحله مشخص گردد که روند فوق  در معرفي افراداز سوي دانشگاه رعايت نگرديده است بورس اعطائي لغو مي گردد و از سهميه دانشگاه در سال آتي کاسته مي شود.

3.11.بورس همراه به اشخاصي تعلق مي گيرد كه:

            الف :مدت تحصيل بورسيه بامدت بورس همسرهمخواني داشته باشد و حداكثر 6 ماه پس از اتمام بورس بورسيه اصلي تحصيل وي به اتمام برسد.                   

             ب:اعلام نياز از يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي و يا مراكز تابعه وزارت متبوع(هماهنگ با محل تعهد خدمت بورسيه اصلي ) را اخذ نمايد.                

  ج: شرايط عمومي متقاضيان مندرج در اين آيين نامه را داشته باشد.  

 تبصره- اعطاي نهايي‌بورس همراه، منوط‌به تصويب  شوراي‌اجرايي بورس وزارت متبوع ميباشد.          

 ماده4- ساير شرايط اعزام دانشجو

4.1.    مدت اعتبار بورس از تاريخ موافقت نهايي حداكثر به مدت 2 سال مي باشد.

4.2.    احراز حد نصاب نمره زبان در آزمون   IELTS طي سال اول ضروري مي باشددرغير اين صورت بورس فرد لغو  مي گردد.

             تبصره :در خصوص دانشگاههايي كه نمره زبان مورد درخواست آنها  بيش از حدنصاب تعيين شده اين وزارت مي باشد.  بورسيه ملزم به اخذ  نمره مورد نظر دانشگاه محل تحصيل  قبل از اعزام    مي باشد 

4.3.  براي پذيرفته شدگان نهايي تعيين نوع بورس، گرايش تحصيلي، كشور و دانشگاه محل تحصيل با انتخاب و تاييددانشگاه محل تعهد  خدمت  و مركز خدمات آموزشي(بر اساس ضوابط شوراي اجرائي بورس)  خواهد بود.

4.4.  انتخاب کليه متقاضيان بر اساس بند 3 و 4 ماده 5 آيين نامه تشکيل هيات عالي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود.

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.