چهارشنبه ٠٥ آذر ١٣٩٩ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
 

ماده11 – ترکيب شوراي اجرايي بورس وزارت:

   ترکيب شوراي اجرايي بورس وزارت به شرح ذيل مي باشد:

1-      معاون آموزشي بعنوان رئيس شورا

2-      معاون تحقيقات و فن آوري 

3-      رئيس مركز خدمات آموزشي  به عنوان دبير شورا

4-      دبير شوراي آموزش علوم پايه پزشكي ،بهداشت و تخصصي

5-      چهار نفرعضو هيات علمي با حکم وزير

6-      معاون مركز خدمات آموزشي در حوزه بورسها

          ماده12 –  وظايف شوراي اجرايي بورس

   وظايف شوراي اجرايي بورس بشرح ذيل مي باشد:

1-      ارائه پيشنهاد در خصوص سياستهاي کلان

2-      تعيين اولويتها و ظرفيتها در اعزام دانشجو به خارج از کشور . اولويتهاي رشته هاي مورد نياز جهت اعزام توسط    دبيرخانه هاي  شوراي آموزش علوم پايه پزشکي ، بهداشت وتخصصي ، شوراي آموزش  دندانپزشکي و تخصصي و شوراي آموزش داروسازي و تخصصي ودبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مشخص شده و در شوراي اجرايي بورس بر اساس سياستهاي کلان مورد بررسي نهايي قرار مي گيرد.

3-      تعيين سهميه دانشگاهها و موسسات

4-       تصويب نهايي بورس بر اساس ضوابط مربوطه

5-      نظارت بر حسن اجراي عملكرد دانشگاههاي خارج و ارزيابي وضعيت تحصيلي دانشجويان بورسيه شاغل به تحصيل در خارج از کشور

6-      پيشنهاد اصلاح و يا تغيير در آئين نامه  اعطاي بورس تحصيلي

7-      نظارت بر حسن اجراي فرايند ها ي دانشگاه هاي داخل و خارج كشور

8-      تصميم گيري در كليه مواردي كه طبق آئين نامه بر عهده شوراي اجرايي بورس گذاشته شده است. 

9-      بررسي وتصميم گيري و تاييد دانشگاههاي خارج از كشور جهت  اعزام بورسيه

      ماده13 – ترکيب شوراي بورس دانشگاهها:

 رئيس دانشگاه بعنوان رئيس شورا

1-      معاون آموزشي دانشگاه

2-      معاون پژوهشي دانشگاه

3-      دبير هيات اجرائي جذب دانشگاه مربوطه                              

4-      سه نفر از اعضاي هيات علمي به انتخاب رئيس دانشگاه

تبصره:يكي از اعضاي شورا به انتخاب رئيس دانشگاه به عنوان دبير شوراي بورس دانشگاه منصوب مي گردد.

     ماده14  – وظايف شوراي بورس دانشگاهها: 

1-      معرفي افراد متقاضي بورس بر اساس مفاد اين آيين نامه

2-      پيگيري امور متقاضيان قبل از اعزام

3-      رسيدگي به وضعيت تحصيلي دانشجويان بورسيه پس از اعزام به خارج و تعيين اساتيد ناظر داخلي و معرفي به مركز خدمات آموزشي

4-      نياز سنجي مدون و ساليانه

5-      ارائه پيشنهادهاي اصلاحي به وزارت متبوع

6-      پيگيري و اعلام بازگشت و عدم بازگشت دانشجويان بورسيه  

     ماده15– نحوه پرداخت هزينه هاي دانشجويان بورسيه 

نحوه پرداخت هزينه هاي تحصيلي دانشجويان بورسيه بشرح ذيل است:

15.1.حقوق و مزاياي دانشجويان بورسيه مامور به تحصيل  پس از کسر کسورات قانوني (ماليات و بازنشستگي)  جهت پرداخت کليه هزينه هاي تحصيلي از قبيل (شهريه ، مقرري ، هزينه کتاب، هزينه بيمه ، چاپ رساله و بليط هواپيما ، جهت دانشجو، همسر و فرزندان بورسيه و ...) از طريق دانشگاه محل خدمت  در اختيار وزارت متبوع  قرار مي گيرد و در صورتي که حقوق و مزاياي بورسيه پس از کسر ماليات و بازنشستگي تکافوي هزينه هاي فوق الذکر را ننمايد مابه    التفاوت آن از محل اعتبار وزارت پرداخت خواهد شد.

15.2.كليه هزينه هاي مربوط به مقرري ، شهريه ، هزينه کتاب، هزينه بليط دانشجو و همراهان ، هزينه بيمه و چاپ رساله و ... بورسيه هايي که رابطه استخدامي ندارند بعهده وزارت خواهد بود.

تبصره :در خصوص افرادي كه رابطه استخدامي داشته و از سقف ماموريت آموزشي استفاده نموده و بورس ايشان  به اتمام نرسيده باشد از زمان اتمام ماموريت آموزشي تا زمان اتمام بورس محل تامين هزينه وزارت متبوع خواهد بود.

15.3.پرداخت هزينه هاي ريالي و معادل ريالي هزينه هاي ارزي دوران تحصيل بورسيه هاي ساير دستگاهها به عهده دستگاه بورس دهنده و هزينه هاي ارزي بنابر مورد به عهده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي خواهد بود .

15.4.پرداخت هزينه هاي ارزي ريالي متعلقه به بورسيه و خانواده وي بر اساس مصوبات هيات محترم دولت،دستور العمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطابق موافقتنامه رديف بودجه هر سال خواهد بود.

15.5.هزينه ارزي علاوه بر بورسيه به همسر و حداكثر سه فرزند تعلق مي گيرد. 

 اين آيين نامه در 15 ماده ، 98بند و  28 تبصره به پيشنهاد شوراي اجرايي بورس به تصويب رسيد.  

                                                                                                         دکتر لنكراني 

                                                                                    وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.