سه شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٠ - 
1 2
 
منو اصلی
 
 
 

 دانشکده پزشکی

    رئیس حسابداری:آقای عباس صفری مذنبی

    رئیس واحد:دکتر علی حائری

    شماره های تماس : 3-23872532 و 23872502

 

دانشکده پزشکی

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

12

مورد نیاز

 

بستر ارتباطی

Lan

شبکه داخلی

Lan

رابط مالی

آقای عباس صفری مذنبی

رابط انفورماتیک

مهندس رضا شاقدمی

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

 

آموزش پرسنل

27/3/88

تاریخ بازدید

 

بازدید کننده

 

تاریخ شروع

 

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور    (APS)

Antivirus

 

Backup

 

IP

 

تاریخ آموزش

 

بازدید کننده

 

تاریخ بازدید

 

تاریخ شروع

 

 

  دانشکده دندانپزشکی

    رئیس حسابداری: آقای منوچهر کیانی

    رئیس واحد: دکتر بهزاد هوشمند

    شماره های تماس: 22423250و 22403080

دانشکده دندانپزشکی

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

11

مورد نیاز

 

بستر ارتباطی

فیبر

شبکه داخلی

دارد

رابط مالی

آقای منوچهر کیانی

رابط انفورماتیک

دکتر مهتاب نوری

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

 

آموزش پرسنل

27/3/88

تاریخ بازدید

 3/6/88

بازدید کننده

خانم مهندسکرمی زنده دل

تاریخ شروع

 

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور    (APS)

Antivirus

 

Backup

 

IP

 

تاریخ آموزش

 

بازدید کننده

 

تاریخ بازدید

 

تاریخ شروع

 

 

 دانشکده داروسازی

    رئیس حسابداری: آقای بیژن کاتبیان

    رئیس واحد: دکتر حسن وحیدی

    شماره های تماس: 88200086-88664253 و 88209620

 

دانشکده داروسازی

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

9

مورد نیاز

1

بستر ارتباطی

-

شبکه داخلی

دارد

رابط مالی

آقای بیژن کاتبیان

رابط انفورماتیک

پژوهنده

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

دارد

آموزش پرسنل

27/3/88

تاریخ بازدید

-

بازدید کننده

 

تاریخ شروع

×

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور    (APS)

Antivirus

 

Backup

 

IP

192.168.20.3

تاریخ آموزش

3/8/88 

بازدید کننده

خانم مهندس قره داغی   خانم مهندس کرمی زنده دل 

تاریخ بازدید

 

تاریخ شروع

 

 

 دانشکده پرستاری و مامائی

    رئیس حسابداری: خانم اکرم کیمیایی

    رئیس واحد: دکتر مهرنوش پازارگادی

    شماره های تماس: 22920909و 22224513

دانشکده پرستاری و مامائی

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

7

مورد نیاز

3

بستر ارتباطی

1mbs

شبکه داخلی

دارد

رابط مالی

خانم اکرم کیمیایی

رابط انفورماتیک

آقای ک يارش ميزاخانی

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

دارد

آموزش پرسنل

2/4/88

تاریخ بازدید

27/5/88

بازدید کننده

خانم مهندس قره داغی   خانم مهندس کرمی زنده دل

تاریخ شروع

×

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور    (APS)

Antivirus

 

Backup

 

IP

 

تاریخ آموزش

 

بازدید کننده

 

تاریخ بازدید

 

تاریخ شروع

 

 

 دانشکده علوم تغذیه

    رئیس حسابداری: خانم ترانه نیکنام

    رئیس واحد: دکتر احمدرضا درستی مطلق

    شماره های تماس: 22376474و 2-2360661

 

دانشکده علوم تغذیه

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

3

مورد نیاز

3

بستر ارتباطی

1mbs

شبکه داخلی

دارد

رابط مالی

خانم ترانه نیکنام

رابط انفورماتیک

آقای محسن مسلمی فر

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

دارد

آموزش پرسنل

31/3/88

تاریخ بازدید

28/5/88

بازدید کننده

خانم مهندس قره داغی   

تاریخ شروع

×

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور    (APS)

Antivirus

 

Backup

 

IP

 

تاریخ آموزش

 

بازدید کننده

 

تاریخ بازدید

 

تاریخ شروع

 

 

 دانشکده بهداشت

    رئیس حسابداری: خانم خدیجه نجفقلیزاده

    رئیس واحد: دکتر حسین حاتمی

    شماره های تماس: 22431996و 22432036

 

دانشکده بهداشت

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

1

مورد نیاز

5

بستر ارتباطی

 

شبکه داخلی

دارد

رابط مالی

خانم خدیجه نجفقلیزاده

رابط انفورماتیک

خانم مهری جباری

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

 

آموزش پرسنل

31/3/88

تاریخ بازدید

 

بازدید کننده

 

تاریخ شروع

 

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور    (APS)

Antivirus

 

Backup

 

IP

 

تاریخ آموزش

 

بازدید کننده

 

تاریخ بازدید

 

تاریخ شروع

 

 

 دانشکده توانبخشی

    رئیس حسابداری: خانم نرگس حکیمی

    رئیس واحد: دکتر قاسمی برومند

    شماره های تماس: 77549228 و 77561407

 

دانشکده توانبخشی

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

1

مورد نیاز

4

بستر ارتباطی

1mbs

شبکه داخلی

دارد

رابط مالی

خانم  نرگس حکیمی

رابط انفورماتیک

خانم افسانه قنبری

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

دارد

آموزش پرسنل

28/3/88

تاریخ بازدید

31/5/88

بازدید کننده

خانم مهندس کرمی زنده دل

تاریخ شروع

1/1/88

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور    (APS)

Antivirus

 

Backup

 

IP

 

تاریخ آموزش

 

بازدید کننده

 

تاریخ بازدید

 

تاریخ شروع

 

 

 دانشکده پیراپزشکی

    رئیس حسابداری: خانم صدیقه صادقی

    رئیس واحد: دکتر حسن مقدم نیا  

    شماره های تماس: 22721153 و 22737140

 

دانشکده پیراپزشکی

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

2

مورد نیاز

6

بستر ارتباطی

1mbs

شبکه داخلی

دارد

رابط مالی

خانم صدیقه صادقی

رابط انفورماتیک

آقای بهزاد سیدعلی خانی

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

دارد

آموزش پرسنل

31/3/88

تاریخ بازدید

9/6/88

بازدید کننده

خانم مهندس کرمی زنده دل

تاریخ شروع

×

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور    (APS)

Antivirus

 

Backup

 

IP

 

تاریخ آموزش

 

بازدید کننده

 

تاریخ بازدید

 

تاریخ شروع

 

 

 دانشکده بهداشت سلامت و ایمنی

    رئیس حسابداری: آقای جهانگیر گلستان

    رئیس واحد:  دکتر جزنی

    شماره های تماس: 77302973و  65-77309595

دانشکده بهداشت سلامت و ایمنی

فاز اولیه

سخت افزار

موجود

2

مورد نیاز

3

بستر ارتباطی

 

شبکه داخلی

دارد

رابط مالی

آقای جهانگیر گلستان

رابط انفورماتیک

 صادقی

فاز پایلوت (نصب ورژن ACC)

سرور

دارد

آموزش پرسنل

31-27/3/88

تاریخ بازدید

9/6/88

بازدید کننده

خانم مهندس قره داغی   

تاریخ شروع

×

فاز راه اندازی (نصب ورژن Rates)

وضعیت سرور    (APS)

Antivirus

دارد

Backup

دارد

IP

192.168.100.7

تاریخ آموزش

 

بازدید کننده

خانم مهندس قره داغی   

تاریخ بازدید

3/8/88

تاریخ شروع

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.