شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > آیین نامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها > شرایط و روش ارائه پیشنهاد 
 
 

شرايط و روش ارائه پیشنهاد :  

1 - كليه كاركنان دانشگاه مي توانند پيشنهادهاي خودرا با توجه به ضوابط مذكور درآيين نامه ، بصورت فردي و ياگروهي ارائه كنند.
تبصره : سايرافرادي كه بنحوي با دانشگاه در ارتباط می باشند ( نظير ارباب رجوع ‌، خانواده كاركنان ، بازنشستگان ، مراكزعلمي  و…) نيز مي توانند پيشنهادهاي خود را در چهارچوب اين آيين نامه به دبیر خانه کمیته پذیرش وبررسی پیشنهادها ارائــه نمایند.
2 - پيشنهادها مي تواند درمورد بهبود كارشخص يا گروه پيشنهاددهنده و يا مربوط به واحدها و قسمتهاي ديگر باشد .
3 - چنانچه پيشنهاد در رابطه مستقيم با كار دانشگاه نبوده ، اما بصورت غيرمستقيم ومحسوس روي نتايج كاري دانشگاه اثــرداشته باشد ، قابـل بررسي خواهد بود .
4 - چنانچه پيشنهادي تكميل كننده پيشنهادهاي ارائه شده قبلي باشد، پيشنهاد مذكور بعنوان پيشنهاد جديد پذيرفته شده و مـورد بررسي قرارخواهدگرفت .
5 - درصورتي كه اجراي پيشنهادي فوريت داشته باشد و فرصت كافي براي طي زمان ثبت و بررسي پيشنهاد در كميته نباشد، پيشنهاددهنده مي تواند با هماهنگي مدير مربوطه ، پس از ثبت در دبیر خانه و تائید کمیته پذیرش وبررسی پیشنهادها ، پيشنهاد را اجرانموده تا مراحل ارزیابی وبررسی پیشنهاد انجام پذیرد و در صورت پذیرش پیشنهاد وتائید در کمیسیون تحول اداری ، امتیازات و پاداش مربوطه قابل اعطا خواهد بود .
6 - پيشنهادها بايد در فرمهاي مخصوص و از طريقي كه درآئين نامه پيش بيني شده است ، ارائه گردد .
7 - در موارد زیر پیشنهادهای ارائه شده در دبیر خانه کمیته قابل پذیرش نمی باشد:
الف - پيشنهادهاي تكراري كه مشابه آنها  قبلاً ارائه شده باشد.
ب - پيشنهادهايي كه در زمان دریافت در دستوركار دانشگاه قرارگرفته است .
ج - پيشنهادهايي كه دقيقاً وظيفه فردپیشنهاددهنده و یا سایر کارکنان محسوب می گردد .
د - پيشنهادهايي كه تنها به ذکر وتوضیح مشکلی پرداخته و راهکاری همراه ندارد.
هـ - پيشنهادهايي كه مربوط به خارج از حوزه دانشگاه باشد.
8 – کارکنان دانشگاه پیشنهادها ی خود را با جزئیات مورد نظر در قالب برگه مخصوص ارائه پیشنهاد تکمیل نموده، به رابطین کمیته در واحد مربوطه و یا مستقیماً به دبیر خانه کمیته پذیرش وبررسی پیشنهادها تحویل و رسید دریافت می نمایند .

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.