چهارشنبه ٠١ ارديبهشت ١٤٠٠ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت آموزشي پژوهشی > واحدهای تابعه > امور پژوهش 
 
 

امور پژوهش

 

مدیر پژوهش خانم دکتر عالیه دریابر
دکترای تخصصی  ارتوز پروتز

aliyehdaryabor@sbmu.ac.ir

aliyehdaryabor@gmail.com

 

کارشناس پژوهش خانم فرناز فتح الله زاده
کارشناس ارشد شنوایی شناسی

fathollahzadeh@sbmu.ac.ir

farnaz1363f@gmail.com

 

آموزش دریافت کد اخلاق پایان نامه

 

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir