دوشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٩ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت آموزشي پژوهشی > واحدهای تابعه > دفتر توسعه آموزش 
 
 

مرکز توسعه و مطالعه آموزش

 

مسئول واحد: سرکار خانم دکتر صدیقه سادات نعیمی

 

آئين نامه اجرايي شرح وظايف مراكز مطالعات و توسعه آموزش

فرآیندهای برتر

طرح درس

 

ارتقای کیفیت ارزیابی دانشجو :

 

الف. تشكيل  مرکز توسعه

 

  • تشكيل مراکز توسعه آمـوزش علوم پزشكي در كليه دانشكده هـا و بيمارستان هاي آمـوزشي (بر حسب نياز و ضرورت) توصيه مي شود.
  •  متناسب با پتانسيل دانشكده ها از نظر تعداد اعضاء هيأت علمي، تنوع رشته و مقاطع تحصيلي، تعداد دانشجو و غيره ساختار تشكيلاتي تدوين مي گردد.
  • بستر سازي و مهيا نمودن شرايط براي تشكيل دفاتر به عهده مديريت واحد آموزش دانشكده (رئيس و معاونين آموزشي)، رئيس بيمارستان و با همكاري مركز مطالعات و توسعه مي باشد.
  • كسب توفيق در انجام وظايف محوله و پويايي فعاليت ها، تغييرات ساختاري را به همراه خواهد داشت.

 

ب- عمده فعالیت مرکز توسعه اموزش شامل موارد زیر است:

 

1- سامان دهی برنامه های درسی و پیگیری تدوین Course plan,Lesson plan,Study guide,Log book 

2- پیگیری امور مربوط به ارتقاء توانمندی اعضای هیات علمی در امر پژوهش های مرتبط با آموزش

3- پیگیری و نظارت بر فرایند ارزشیابی و حسن اجرای آن

4- امور مربوط به ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

5- پیگیری امور مربوط به نیاز سنجی،هماهنگی در برنامه ریزی دوره های آموزشی جهت توانمند سازی اعضاء هیات علمی

6- پیگیری امور مربوط به ارتقاء توانمندی اعضای هیات علمی در امر پژو هش های مرتبط با آموزش  

 

از سال 1389 تا به حال هر سال دانشکده علوم توانبخشی دارای فرایندهای آموزشی مطرح در سطح دانشگاهی یا کشوری(1390) بوده است.

(فرآیندهای برتر )

تا به حال حداقل 5 سری کارگاه تدوین طرح درس  ، روش تدریس، ارزشیابی دانشجو و دیگر کارگاههای مرتبط مانند اخلاق حرفه ای را برای اعضای گروههای آموزشی دانشکده و دیگر دانشکده ها برگزار کرده است.

مدیر مرکز توسعه در تدوین و نگارش بسته های آموزشی مرتبط با ارتقائ کیفیت تدریس اساتید با مرکز توسعه دانشگاه هماکری فعال داشته است.

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir