یک شنبه 6 مرداد 1392 - 0:0
افتتاح چهارمین نمایشگاه وانتشارات دانشگاه با حضور وزیر بهداشت و ریاست دانشگاه-6-5-92
روابط عمومی