پنج شنبه 21 آذر 1392 - 0:0
افتتاح نخستین موزه چشم پزشکی کشوربا حضور وزیر بهداشت در مرکز پزشکی لبافی نژاد 21-9-92
روابط عمومی