سه شنبه 15 بهمن 1392 - 0:0
هفتمین مجمع عمومی سازمان بسیج جامعه پزشکی با حضور وزیر محترم بهداشت و ریاست دانشگاه و رییس سازمان بسیج جامعه پزشکی-15-11-92
روابط عمومی