چهار شنبه 16 بهمن 1392 - 0:0
آخرین وداع دانشگاهیان علوم پزشکی شهیدبهشتی با شادروان پروفسور حکمت با حضور ریاست دانشگاه-16-11-92
روابط عمومی