یک شنبه 25 اسفند 1392 - 0:0
نشست صمیمانه پایان سال ریاست دانشگاه با روسا و مدیران مراکز پزشکی و بیمارستان های دانشگاه-25-12-92
روابط عمومی