شنبه 3 خرداد 1393 - 0:0
مراسم تکریم ومعارفه روسای قدیم و جدید مرکز پزشکی شهداء تجریش با حضور ریاست دانشگاه -3-3-93
روابط عمومی