شنبه 17 خرداد 1393 - 0:0
بازدید ریاست دانشگاه و هیات همراه از بخش های مختلف مرکز پزشکی آموزشی لقمان-17-3-93
روابط عمومی