1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  
بازدید وزیر و ریاست دانشگاه از بخش های مختلف مرکز در حاشیه عیادت رییس‌ جمهورمحترم  از بیماران بستری در مرکز پزشکی آموزشی  شهدای تجریش
بازدید وزیر و ریاست دانشگاه از بخش های مختلف مرکز در حاشیه عیادت رییس‌ جمهورمحترم از بیماران بستری در مرکز پزشکی آموزشی شهدای تجریش
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28