پنج شنبه 3 مهر 1393 - 0:0
مراسم افتتاح بخش شیمی درمانی(بهنام دهش پور) مرکز پزشکی آموزشی امام حسین با حضور ریاست دانشگاه-3-7-93
روابط عمومی