شنبه 13 دی 1393 - 0:0
بازدید وزیر بهداشت و رئیس دانشگاه از بیمارستان 64 تختخوابی قرچک و جلسه کارگروه امنیت غذایی شهرستان قرچک-13-10-93
روابط عمومی