شنبه 13 دی 1393 - 0:0
بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان در حال ساخت آیت ا... مهاجری پیشوا و مرکز بهداشتی جواد آباد-13-10-93
روابط عمومی