چهار شنبه 30 اردیبهشت 1394 - 0:0
نشست فرماندهان بسیج وزارتخانه ها وادارات با رییس سازمان انقلاب اسلامی و موزه دفاع مقدس وریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-30-2-94
روابط عمومی