دوشنبه 22 شهریور 1395 - 0:0
دیداروزیر بهداشت با خانواده شهیدقنبری مسئول گروه بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال گذشته در فاجعه منابه شهادت رسید-22-6-95
روابط عمومی