معاونت امور بهداشتي

معاونت اموربهداشتی دانشگاه مسوول مدیریت برنامه‌های بهداشتی در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

این معاونت بر اساس شرح وظائف پيش بيني شده در سيستم بهداشتي (با مديريت معاون امور بهداشتي) در قالب 13 واحد ستادي به برنامه‌ريزي، آموزش، هدايت، نظارت، سازماندهي و ارزشيابي برنامه‌ها در سطح مراكز بهداشت تابعه مي‌پردازد.

معاونت بهداشتی دانشگاه، وظيفه اصلي خود را در قالب ايجاد پل ارتباطي میان جامعه و نيازهاي بهداشتي و درماني از يك طرف و نقش آموزش مبتني بر جامعه در دانشگاه از سوي ديگر و انجام پژوهش‌هاي كاربردي به انجام می‌رساند.

هشت شبكه بهداشت و درمان، دو مركز بهداشت، 82 مركز بهداشتي درماني شهري،  16مركز بهداشتي درماني روستايي، 148 پايگاه بهداشتي شهري ضميمه، غير ضميمه، روستايي و حاشیه و 131خانه بهداشت تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشگاه قرار دارد.

معاونت‌ها و واحدهای ستادی این معاونت شامل معاون فني معاونت بهداشت، معاون اجرايي معاونت بهداشت، گروه تخصصی پيشگيري و مبارزه با بيماريها، گروه تخصصی هماهنگي و گسترش شبكه هاي بهداشتي و درماني، گروه تخصصی سلامت  دهان و دندان، گروه تخصصي جمعيت، خانواده و تغذيه، واحد امور دارويي، واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس، واحد امور آزمايشگاه، واحد بهداشت حرفه‌اي، واحد بهداشت محيط، واحد آموزش و ارتقای سلامت، واحد سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد، واحدHSR، واحد برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی می‌باشد.

 

نشانی: تقاطع خيابان جمهوري اسلامي و خيابان حافظ، ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، طبقه 5

تلفن:66710116