معاونت دانشجویی و فرهنگی

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاهدر راستای اهدافاستراتژيک دانشگاه و همچنين اهداف فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی مبنی بر ايجادبستری برای توانمند سازی اجتماعی و مشارکت در فرآيند توسعه فرهنگی، اجتماعی واقتصادی کشور و همچنين با توجه به حساسيت ويژه اين معاونت به لحاظ عملکردهایاجتماعی، فرهنگی و سياسی دانشجويان و تعهد بر عملکرد فراجناحی به ارایه خدمات می‌پردازد. در همین بین مأموريت‌هایی چون تهيه فضای مناسب فرهنگی و اجتماعی جهت تربيت نيروی انسانی کارآمد، پرورش جسم و روح دانشجويان، تأمين تسهيلات رفاهی، بهداشتی، درمانی دانشجويان در چهارچوب الگوی مناسب، ارتقای سطح سلامت جسم و روح دانشجويان، ارتقای سطح کيفی و کمی خدمات رفاهی، بهداشتی و درمانی دانشجويان، نهادينه کردن ارزش‌های اسلامی در دانشگاه‌ها، ارتقای سطح آگاهي‌های فرهنگی، سياسی و دينی دانشجويان، توسعه مشارکت دانشجويان در امور فرهنگی، سياسی و اجتماعی، پيشگيری از تأثير شبيخون فرهنگی بر دانشجوياناز اهم اهداف معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه می‌باشد.

مدیریت ها و واحدهای تابعه این معاونت عبارت است از:

مدیریت امور دانشجویی، مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه، مدیریت تربیت بدنی، مرکز مشاوره دانشجویان، مرکز بهداشت و درمان دانشجویان،  شورای انضباطی، دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی، اداره تحقیق و توسعه، امور مالی، امور اداری، اداره روابط عمومی.

 

نشانی:ولنجک، خیابان شهید اعرابی، جنب بیمارستان آیت ا... طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره دو ستاد، طبقه چهارم

تلفن:22439830-22439831                     نمابر: 22439855

پست الکترونیک:Moavenat_fd@sbmu.ac.ir