صفحه اصلي > اخبار > اخبار دانشگاه 

ویزیت رایگان اهالی روستای علی آباد ورامین به همت بسیج دانشجویی دانشگاه

جمعی از دانشجویان بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در اردویی جهادی به رائه خدمات رایگان درمانی به مردم روستای باغ خواص ورامین پرداختند.