صفحه اصلي > اخبار > اخبار دانشگاه 

کتاب های جدید به خوابگاه ها رسید

خوابگاه های دانشجویان با کتاب های تخصصی و عمومی مجهز شدند.