دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد بهشتي

دانشكده بهداشت، چاپ سوّم، 1392 

(منبع درسي و آزمونهاي كارشناسي، ارشد و دكتراي رشتههاي مختلف بهداشت، جامع علوم پايه پزشكي و دندانپزشكي و MPH)

كتب الكترونيك دورههاي عالي بهداشت عمومي (MPH)

جلد سوّم

فصل دهم تا چهاردهم

جلد دوّم

فصل هفتم تا نهم

جلد اوّل

فصل اوّل تا ششم

به كوشش: دكتر حسين حاتمي

فهرست موضوعي (اندكس)

معرفي فصول چهارده گانه

نويسندگان

جلد كتاب (لاتين)

جلد كتاب (فارسي)