يکشنبه ١٦ مرداد ١٤٠١ - 
Fmenu Not Found
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > فرم ها و دستورالعمل ها > دستورالعمل نحوه نگارش مقالات طرح‌های تحقيقاتي 
 
 

دستورالعمل نحوه نگارش مقالات طرح‌های تحقيقاتي مصوب

پژوهشکده بیماری­های گوارش و کبد

 

مقدمه :

پيشرفت وتوسعه روزافزون دانش بشري و پديد آمدن رشته‌هاي تخصصي مختلف سبب افزايش تلاش‌ها درراستاي انتشار اطلاعات و مدارك علمي و فني شده است. بديهي است  اين روند در آينده نيز با سرعت بيشتري دنبال خواهد شد و آنچه دراين ميان قابل تامل و بررسي است، مديريت بر حجم انبوه اطلاعات و استفاده از انواع روش‌ها و فن‌آوري‌ها به منظور سامان بخشيدن به آنها و نيز ذخيره‌سازي، اشاعه و بازيابي به موقع اطلاعات مورد نياز مي‌باشد . از طرف دیگر یکی از راه­های ارتقاء علمی جوامع، انتشار علم به اشکال مختلف است. چاپ مقالات در مجلات معتبر این امکان را فراهم می کند تا دیگران از فعالیت های علمی همدیگر مطلع شده و علاوه بر نشر علم بستری را برای همکاری های مشترک فراهم می کند.

معاونت پژوهشی پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به منظور حفظ حقوق همکاران طرح از نظر مالکیت معنوی و همچنین افزایش امتیازات پژوهشکده دستورالعمل ذیل را تنظيم و پس از تایید ریاست پژوهشکده به شرح ذیل ابلاغ می نماید:

دستورالعمل:

·ماده 1-واحدها هم زمان یا پس از ارائه گزارش نهایی به معاونت پژوهشی باید نسبت به نوشتن مقالات اقدام نمایند و با توجه به زمان ارائه شده در جدول گانت یا حداکثر ظرف دو ماهپس از پایان طرح موظفند به مجلات معتبر ارسال کنند.

ü     تبصره 1-تعیین نوع مجله بر اساس کیفیت طرح پژوهشی است. لازم است تا حد امکان مقاله در مجلات ISIیا PUBMEDچاپ شود.

 

·  ماده 2-مقالات و ترتیب نویسندگان و واحدهای اجرایی آنان و نیز فهرست مجلات مورد نظر، قبل از ارسال باید در اختیار این معاونت قرار گیرند.

ü     تبصره 1-مسوولیت ترتیب نویسندگان با مجری مسوول طرح می باشد.

 

·  ماده 3-در مورد طرح های پژوهشی مشترک باید مالکیت معنوی افراد و مراکز تحقیقاتی و سازمان­های همکار مورد توجه قرار گیرد و بر اساس تفاهم نامه موجود می­باشد.

 

·ماده 4-کسانی باید به عنوان نویسنده در مقاله قرار گیرند که در مراحل مختلف طرح تحقیقاتی درگیر بوده اند و به عبارت دیگر نام آنها جزو همکاران طرح تحقیقاتی باشد.

ü     تبصره 1-اگر نویسنده یا نویسندگانی، به جز آنهایی که در طرح تحقیقاتی نامشان موجود است، اضافه شوند و یا افرادی که نامشان در طرح مصوب بوده در فهرست نویسندگان حذف شوند، باید علت اضافه یا حذف شدنشان به این معاونت ارائه شود.

ü     تبصره 2-در صورت اعتراض به فهرست نویسندگان، معاونت پژوهشی می تواند بر اساس مدارک موجود در این مورد تصمیم گیری کند.

 

·ماده 5-تماميافراديكهدرانجامپژوهشونگارشمقالهنقشداشتهاندبايدبهعنواننويسندهمقالهآورده شوند. شخصينويسنده مقالهخواهدبودكهمشمولتماميمواردزيرباشد:

ü     تبصره 1-سهمقابلتوجهيدرارائهايدهپژوهشيياطراحيمطالعهوياجمعآوريدادههاوياتحليلوتفسير نتايجپژوهشيداشتهباشد.

ü     تبصره 2-درنوشتنپيشنويسمقالهواصلآن،يامرورنقادانه آنكهمنجربهاصلاحمحتوايعلميمقاله ميگرددنقشداشتهباشد.

ü     تبصره 3-مقالهنهاييرامطالعهوتأييدكردهباشد.

 

·ماده 6- نويسندهمسؤولكسياستكهبهنمايندگيازسايرنويسندگانصحتمطالبدرجشدهدرمقالهراپذيرفته استوازسويآنانمسؤوليتمكاتباتوپاسخگوييبهابهاماتوايراداتمطرحشدهدرموردمقالهوانتقال نظراتومكاتباتمهمبهسايرنويسندگانوتنظيمروابطبينآنهارابرعهدهميگيرد.

 

·  ماده 7-ترتيباسامينويسندگانمقاله در موارد کلی به قرار زیر است:

ü   تبصره 1-نامفرديكهبيشترينسهمرادرانجامپژوهشداشتهباشد، بايد بهعنواننفراولنويسندگاندرمقاله درجشودبهعبارتديگرتوافقدرموردترتيباساميبايدبراساسسهمهريكازنويسندگاندرانجام پژوهشونگارشمقالهومشاركتخلاقانهآنهاباشدونهبرمبنايجايگاهياسوابقافراد.

ü   تبصره 2-درمقالههايمستخرجازپاياننامهكارشناسيارشدورسالهدكتريباید بهترتيباسمدانشجو، استاد)ان( راهنما واستاد)ان( مشاورآوردهشود.

 

·  ماده 8-با توجه به اهمیت کسب امتیازات پژوهشی مراکز زیرمجموعه پژوهشکده و سیاست های وزارت بهداشت در مورد امتیازات مراکز تحقیقاتی از پایان نامه های دانشجویی کلیه مقاطع، الزامی است در قسمت تقدیر و تشکر ذکر "این مقاله منتج از پایان نامه......." آورده شود.

 

·  ماده 9-نویسنده مقاله باید از مقالات پژوهشکده به عنوان منابع استفاده کند.

ü     تبصره 1-توصیه می شود بین 5-3 رفرنس از مقالات منتشر شده توسط مراکز زیرمجموعه پژوهشکده باشد.

 

·  ماده 10-در مقالات ارسالی توصیه می شود تا حد امکان بصورت بین مرکزی از مراکز زیرمجموعه پژوهشکده استفاده شود تا کلیه مراکز امتیاز کسب نمایند.

ü   تبصره 1-نام انگلیسی و فارسی مراکز باید عینا همانی باشد که وزارت بهداشت معرفی کرده است و از طریق معاونت پژوهشی در اختیار واحدها قرار گرفته است.

 

·  ماده 11-پژوهشکده به نویسندگان مقالات چاپ شده ای که دستورالعمل را رعایت کرده باشند، به شرح زیر مبالغی به عنوان جایزه در نظر می گیرد:

ü     تبصره 1-به مقالاتی که در مجلات اندکس شده در بانک اطلاعاتی ISIچاپ شده باشد مبلغی به شرح زیر به عنوان تشویقی تعلق گیرد.

o       از impact factor  یک تا دو: 000 ،500 ،3 ریال

o       از impact factor  دو تا سه: 000، 000، 5 ریال

o       از impact factor  سه تا چهار: 000، 500، 7 ریال

o       از impact factor  چهار تا پنج: 000، 000، 10 ریال

o       از impact factor  پنج به بالا: به ازای هر یک ایمپکت بالاتر از پنج، 10 میلیون ریال به مبلغ 000، 000، 10 ریال اضافه می شود.

·  ماده 12-مبلغتشویقی بر اساس تصمیم مجری مسوول طرح بین نویسندگان تقسیم می شود.

ü   تبصره 1-در مواردی که هر کدام از نویسندگان به نحوه تقسیم مبلغ تشویقی اعتراض داشته باشد، معاونت پژوهشی در این مورد تصمیم گیری خواهد کرد و مجری مسوول ملزم به اجرای آن است.

ü     تبصره 2-به افرادی حق التشویقی تعلق می گیرد که عنوان نویسنده اول یا نویسنده مسوول و با آدرس یکی از مراکز زیرمجموعه پژوهشکده باشند.

 

·  ماده 13:در صورتی که مقاله در مجله با ایمپکت بالاتر از 5 پذیرش شود، ولی نویسنده مسوول ملزم به پرداخت هزینه حق چاپ باشد، پژوهشکده کل هزینه چاپ را با نظر معاونت پژوهشی پرداخت می کند.

·    

·  ماده 14: مسئولیت حسن اجرای این آئین‌نامه و تصمیم‌گیری درخصوص موارد پیش‌بینی نشده به عهده معاونت پژوهشی پژوهشکده می‌باشد. مفاد این آئین‌نامه هر سال یک بار قابل تجدیدنظر است.

 

این آئین‌نامه در 13 ماده در تاریخ 00/00/00 به تصویب شورای پژوهشی رسیده و از تاریخ ............... لازم‌الجرا می‌باشد.

 

معاون پژوهشی پژوهشکده

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.