سه شنبه ٢٨ ارديبهشت ١٤٠٠ - 
1 2
منو اصلی
 
 
 

واحد گسترش:

 

اهم وظايف اين واحد شامل راه اندازي و ايجاد واحدهاي بهداشتي مورد نياز طبق طرح گسترش، بهبود استاندارد تجهيزات و تعميرات، تامين و توزيع نيروي انساني، نظارت بر برنامه هاي پزشك خانواده شهری و روستایی، امور بهورزي، جلب مشاركتهاي مردمي مي باشد.

واحد گسترش شبکه ها، در رابطه با برنامه هاي ذيل فعاليت مي نمايد :

طراحي و تدوين طرحهاي گسترش شبكه هاي تحت پوشش با هماهنگي معاونت امور بهداشتی

اقدام جهت ايجاد و راه اندازي مراكز ارائه خدمات از طريق احداث فضاي فيزيکي

بهبود استاندارد فضاي فيزيكي و تجهيزاتي مراكز ارائه خدمات تحت پوشش

تلاش در جهت افزايش بهره وري در مراكز ارائه خدمات

تهيه و جمع آوري آخرين اطلاعات جمعيتي و تقسيمات كشوري كه اثربخشي آن در سيستم نظام شبكه موثر مي باشد

تهيه و جمع آوري و استخراج شاخصهاي آخرين اطلاعات مورد نياز در ساختار شبكه سلامت تحت برنامه DTARHو HNIS

 

نیروی انسانی گسترش دماوند درقالب طرح هاي گسترش شبكه هاي بهداشتي درماني دانشگاه اقدامات ذيل را انجام ميدهد .

1-تامين وتوزيع نيروي انساني مورد نياز

2-ارتقاء سطح آگاهي ومهارت كاركنان ازطريق اجراي برنامه اي آموزش وبازآموزي

3- به روز كردن اطلاعات نيروي انساني ازطريق ورود اطلاعات  درنرم افزار DTARHو شناسنامه مراكزوHNIS

اين واحد درخصوص تامين نيروي انساني مورد نياز از طريق جذب نيروهاي مشمول طرح نيروي انساني ، استخدام و انتقال از سايردانشگاههاي علوم پزشكيطبق برنامه ریزی معاونت امور بهداشتی  اقدام مي نمايد .

برآورد نيروي مورد نياز براساس ضوابط طرح گسترش شبكه وتشكيلات سازماني مراكز ارائه خدمات مي باشد . بديهي است جايگزيني نيروهاي بازنشسته ، كاركناني كه دوره طرح نيروي انساني آنها به اتمام ميرسد و يا افرادي كه به خارج از دانشگاه منتقل مي شوند از اقداماتي است كه براساس آزمون وكميته نقل وانتقالات انجام مي شود.آموزش كاركنان دربدوخدمت ازطريق برگزاري كارگاههاي آموزشي بصورت آموزش عمومي وآموزش تخصصي با هماهنگي واحدهاي مربوطه صورت مي گيرد .

تعيين سرانه مراجعه بمنظور استاندارد نمودن فعاليت كاركنان و نيز زمان سنجي خدمات از اقداماتي است كه توسط اين واحد انجام مي گردد.

منابع انساني بعنوان با ارزش ترين منابع درهرسازمان درصورت اعمال مديريتي صحيح مي تواند موجب شكوفایي و ارتقاء سازمان شده وبا انجام فعاليتهاي مرتبط سازمان را درانجام ماموريتها و رسالت خود موفق نمايد .

مرکز بهداشت شهرستان دماوند كه مسئوليت هاي تامين دسترسي جمعيتي بالغ 84 هزار نفر را به خدمات بهداشتي درماني به عهده دارد . ازطريق مراكزي بشرح ذيل خدمات تعريف شده را به جمعيت تحت پوشش ارائه مي نمايند .اين تعداد نيروي انساني مورد نياز ازطريق استخدام نيروهاي رسمي وپيماني ومشمولين طرح نيروي انساني براساس ضوابط طرح گسترش شبكه ها طبق بسته هاي خدمتي استاندارد خدمات را ارائه مي نمايند . بديهي است با انجام دوره هاي آموزشي در بدو خدمت وحين خدمت نسبت به آموزش وبازآموزي كاركنان ا قدام خواهد شد تا نيروها خدمات استاندارد شده اي درقالب بسته هاي آموزشي و دستورالعمل هاي كشوري ومنطقه اي ارائه نمايند .

باتوجه به اينكه خدمات درنظام شبكه سطح بندي شده وبصورت ادغام يافته ارائه مي شود هرسطح خدمات مشخص و رده شغلي مناسب با آن سطح فعاليت مي نمايند .

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : ورامین - میدان امام حسین (ع) - خیابان شهید بهشتی - روبروی فرمانداری - شبکه بهداشت و درمان ورامین

تلفن : 36254185 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.