سه شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٠ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > آیین نامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها > ترکیب کمیته و شرح وظایف آن 
 
 

 ترکیب کمیته وشرح وظایف آن :

1- اعضاي كميتــه تخصصي نظام پذيــرش و بررسي پيشنهادها عبارت است از :
الف) دبیر کمیته که از طرف کمیسیون تحول اداری دانشگاه تعین می گردد .
ب ) نماینده تام الاختیار کلیه معاونین دانشگاه که از بین کارشناسان خبره در امور مربوط به حوزه تحت پوشش آن معاونت بعنوان عضو کمیته انتخاب می گردند.
تبصره1-1 : علاوه براعضــاي ثابـت حسب ضــرورت، كميته مي تواند از افراد كارشناس ، مديران و يا صاحب نظران، پيشنهاددهندگان و يا نمايندگان كاركنان حداکثر 2 نفر در هر موضوع تخصصی بعنوان اعضای موقت در جلسات كميته دعوت بعمل آورد.
تبصره 2-1 : مدت عضویت در کمیته دو سال است . تعیین مجـدد اعضـا منوط به اعلام کتبـی معاونت مربوطـه می باشد.
2- جلسات كميته با دوسوم اعضاء ثابت رسميت مي يابد و تصميمات با نصف باضافه يك حاضرين معتبرخواهد بود.
3- جلسات كميته هـر دو هفته يكبار برگزارمی گردد و درصورت نياز به جلسات اضافي حسب مورد تشكيل خواهدشد.
4- کمیته دارای دبیر خانه مستقل بوده ، کارکنان آن به پیشنهاد دبیر کمیته وابلاغ کمیسیون تحول اداری تعیین می گردند .
تبصره : باتوجه به حجم  كاري دبيرخانه نظام پذیرش وبررسی  پيشنهادها ،‌ یک نفر از كاركنان بصورت تمام وقت دراختيار دبيرخانه قرارداده مي شود .
5- به منظور دسترسی بیشتر وسریع تر به کارکنان کلیه واحدها در سطح دانشگاه ، یک نفر بعنوان رابط کمیته پذیرش وبررسی پیشنهادها در هر واحد با معرفی مسئول واحد تعیین می گردد تا بعنوان همکار دبیر خانه کمیته در خصوص دریافت وثبت پیشنهادهای کارکنان آن واحد فعالیت نماید .

وظايف كميته پذيرش و بررسي پيشنهادها:

1 - اجرای برنامه های تشویقی و زمینه سازی فرهنگی و آموزشی برای برانگیختن کارکنان به ارائه پیشنهاد .
2 - ساماندهی چگونگی دریافت، ثبت، رسیدگی و پذیرش یا رد پیشنهادها و پاسخ دادن به پیشنهاددهندگان و نظارت بر انجام امور .
3 - رسيدگي (درخواست اصلاح ، تأیید ، ارجاع كارشناسي ، رد) نسبت به طرحهاي پيشنهادي كه نياز به تصميم گيري كميته تخصصي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادها دارد.
4 - ارجاع طرحهاي پيشنهادي به افراد يا گروههاي كارشناسي از طريق دبيرخانه نظام پيشنهادها در صورت لزوم.
5 - بررسي پيشنهادهاي  دریافت شده از کارکنان دانشگاه و يا خارج از دانشگاه(ارباب رجوع، خانواده كاركنان و بازنشستگان) .
6 - ابلاغ دستور اجرای پیشنهادها پذیرفته شده در کمیسیون تحول اداری به واحدهای مربوطه.
7 - اخذ نظرات حوزه ها و واحدهای ذیربط در خصوص قابلیت اجرایی پیشنهادها مورد تأیید در کمیته جهت ارائه به کمیسیون تحول اداری.
8 - پیش بینی ساز و کار مناسب برای اعطای پاداش و جایزه به پیشنهادهای پذیرفته شده و نظارت بر آن.
9 - ابلاغ دستور پرداخت حق الزحمه مذكور آئين نامه به مبادی ذیربط که توسط کمیسیون تحول اداری تصویب گردیده است  .
10 - تعيين حق الزحمه  پيشنهاددهندگان و حق الزحمه كارشناسي .
11 - تعيين بهترين طرحها ، بهترين كارشناسان و بهترين مجريان و اعلام به کمیسیون تحول اداری جهت تأیید و اعطای جوایز ویژه بر اساس دستورالعمل مربوطه.
12 - تعيين نحوه پرداخت حق حضور در جلسه کارشناسان و صاحب نظران مدعو و پیشنهاد به کمیسیون تحول اداری جهت تصویب نهایی.
13 - برنامه ريزي ساليانه جهت توسعه نظام پذیرش و بررسی پيشنهادها.
14 - تشكيل گروههاي كارشناسي بنا به ضرورت و تعيين حدود وظايف واختيارات هريك از آنها و نظارت برعملكرد آنها .
تبصره : بکارگیری کارشناسان ومتخصصین از داخل وخارج از دانشگاه با نظر کمیته نظام پذیرش وبررسی پیشنهادها انجام می پذیرد .
15- تدوین برنامه های اطلاع رسانی برای معرفی فعالیت های کمیته نظام پذیرش وبررسی پیشنهادها ( با همکاری واحد روابط عمومی دانشگاه ) .
16 – برگزاری مراسم وجشنهای لازم جهت قدردانی از کارهای برجسته پیشنهاددهندگان .
17- پیگیری و نظارت برحسن اجراي پيشنهادهاي پذیرفته شده .
18- بررسی نتایج اخذ شده از اجرای پیشنهادها در واحدهای تابعه و ارائه گزارش به کمیسیون تحول اداری.

وظايف دبيرخانه کمیته پذیرش و بررسی پيشنهادها:

1- دريافت پيشنهاد درمقابل ارائه رسيد به پيشنهاددهندگان از طریق رابطین کمیته در هر واحد ویا بصورت مستقیم از طریق دبیر خانه کمیته .
2 - بررسی اولیه پیشنهادهای رسیده از نظر دارا بودن شرایط اولیه و راهنمايي پيشنهاددهندگان درجهت اصلاح وتكميل پیشنهادها آنها درصورت نیاز .
3 - تنظيم پيشنهادها جهت  طرح دركميته تخصصي نظام پذیرش و بررسی پيشنهادها .
4 - اعلام وضعيت نتایج بررسی پيشنهادهاي دريافتي به پیشنهاددهندگان پس از طرح درجلسات کمیته پذیرش وبررسی پیشنهادها .
5 - ارجاع پيشنهادهاي مصوب پس از تائيد کمیسیون تحول اداری  به معاونت های مربوطه جهت اجرا.
6 - پیگیری امور مربوط به كنترل برنامه ، هماهنگي ونظارت بر اجراي پيشنهادهاي تصويبي و ساير مصوبات کمیسیون در دوره هاي زماني مشخص .
7 - جمع بندي و اعلام نتایج اجرايي نظام پذیرش و بررسی پيشنهادها به كميته پذیرش وبررسی پیشنهادها .
8 - تنظیم ابلاغ مصوبات کمیسیون تحول اداری وپیگیری پرداخت پاداش وحق الزحمه ها از مبادی ذیربط .
9 - ثبت وحفظ سوابق پيشنهاددهندگان ودر دسترس قراردادن پيشنهادهاي پذیرفته شده به علاقه مندان جهت اطلاع وآشنايي با نظرات ارائه شده .
10 - تهيه دستورجلسه كميته تخصصي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها ودعوت از اعضاء جهت تشكيل جلسه.
11 - تنظيم صورتجلسات كميته تخصصي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها و ارسال رونوشت به اعضا پس از اخذ تایید اعضای شرکت کننده.
12 - تهيه وتنظيم فرمها، دفاتر، منابع آماري واطلاعاتي .
13 - گزارش عملكرد ماهيانه دبيرخانه بـه كميته پذيرش و بررسي پيشنهادها .
14 - برنامه ریزی واجراي فعاليتهاي فرهنگي مناسب بر اساس تصمیمات کمیته پذیرش وبررسی پیشنهادها (ازقبيل برگزاري همايشها، بازديد، تبليغات ، انتشارات و... ).
15 - تهیه برنامه  ساليانه نظام پذیرش و بررسی پيشنهادها بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در كميته .
16 - شركت دبیر کمیته درجلسات كميته نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها و شرکت درجلسات گروههای کارشناسی حسب مورد و درصورت نیاز .
17 - اخذ گزارشات مربوط به کارشناسان یا گروههای کارشناسی تعیین شده جهت ارائه در جلسات کمیته تخصصی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها .
18 - همکاری باکارشناسان یا گروههای کارشناسی تعیین شده جهت استفاده از امکانات موجود ، نظرات و تجربیات سایرکارشناسان در داخل وخارج از دانشگاه و دسترسی به منابع اطلاعاتی مورد نیاز .
19 - همكاري باسايردانشگاههاي علاقه مند بــه نظام پيشنهادها در جهت توسعه وپيشبرد مدیریت مشارکتی .
20 - گردآوري منابع و مآخذ علمي،  تجربيات و دست آوردهاي ساير دانشگاهها و سازمانها در زمينه نظام پذیرش و بررسی پيشنهادها و تشكيل بانك اطلاعاتي دراين خصوص .
21 - پیش بینی ساز وکار انتشار اخبار نظام پذیرش وبررسی پیشنهادها واطلاع رسانی کارکنان در خصوص پیشنهادها ارائه شده ،آمار ، مقالات ،ضوابط ومقررات و دستاوردهاي داخلي و خارجي درزمينه نظام پيشنهادها .
22 - انجام نظرسنجي ازكاركنان در خصوص نظام پذیرش وبررسی پیشنهادها،  نتایج حاصل از اجرای پیشنهادها در سطح دانشگاه و ارائه گزارش به کمیته پذیرش وبررسی پیشنهادها .
23 - انجام پیگیری سایر امور مربوط به نظام پذیرش وبررسی پیشنهادها .
24– اعطای هدیه مشارکت به پیشنهاددهنده در ازای دریافت پیشنهاد.

وظایف کارشناسان عضو کمیته پذیرش وبررسی  پيشنهادها (اعضای ثابت وموقت ) :

1- بررسی دقیق پیشنهادها از نظر فنی ، علمی ، عملی و قانونی .
2 – تعیین کارشناسان ویا متخصصین مورد نیازجهت  بررسی پیشنهادهای خاص از طریق حوزه معاونت مربوطه در دانشگاه .
3 – بررسی وانجام محاسبات مورد نیاز به منظور تشخیص اقتصادی بودن پیشنهاد و تعیین هزینه های اجرای آن در موارد لازم .
4 – تعیین آثار ونتایج اجرائی هر پیشنهاد .
5 – تعیین روشهای مطلوب اجرای هر پیشنهاد .
6 – تعیین امتیاز پیشنهادهای مورد پذیرش جهت محاسبه میزان پاداش جهت اعطا به پیشنهاد دهنده .
7 – تعیین چگونگی انجام بررسی کارشناسی و امتیازات مربوطه در خصوص هر پیشنهاد جهت محاسبه حق الزحمه کارشناسی .
8 – تهیه و ارائه گزارش مستدل به کمیته و آمادگی برای دفاع از نظرات کارشناسی  .
9 – شرکت فعالانه اعضای ثابت درجلسات کمیته .

وظایف رابطین کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادها:

1- هماهنگی با دبیرخانه کمیته درخصوص امور مربوط به نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
2- راهنمایی پیشنهاددهندگان در خصوص تکمیل و اصلاح برگه های ارائه پیشنهاد
3- دریافت برگه ها و دفاتر مربوط به ارائه و ثبت پیشنهاد از دبیرخانه کمیته و تحویل برگه ارائه پیشنهاد به کارکنان واحد مربوط
4- دریافت برگه های تکمیل شده پیشنهاد از پیشنهاد دهندگان
ثبت پیشنهادهای دریافتی در دفاتر مخصوص و ارائه رسید به پیشنهاد دهندگان
تحویل برگه های تکمیل شده پیشنهاد به دبیرخانه کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادها

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.