پنج شنبه ١٤ مهر ١٤٠١ - 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > گروه آمار زیستی > دانشجویان تحصیلات تکمیلی  

 

ابوالفضل پاينده چمگرد

نام و نام خانوادگي

آمار زيستي

رشته

دكتري تخصصي (PhD)

مقطع

مدل­سازی آماری، رگرسیون چندک، مدل­های چندسطحی (سلسله مراتبی، مدل با اثرهای آمیخته)، استنباط بیزی و کارآزمایی­های بالینی

گرايش و علاقه‌كاري

تحلیل بیزی رگرسیون چندکM  با اثرهای آميخته برای داده‌های چندسطحی و کاربرد آن در مدل‌بندی هزینه‌هاي بهداشت و درمان خانوارهای ایرانی 1390

عنوان پايان‌نامه

Payandeh61@gmail.com

پست الكترونيك

بهمن 90

سال ورود

عاطفه طالبی

نام و نام خانوادگي

آمار زیستی

رشته

دکتری

مقطع

زیستی-

تحلیل بقا-الگوریتم ژنتیک-توابع مفصل

گرايش و علاقه‌كاري

طراحی الگوریتم شبکه ژنی سه بعدی بر اساس معيارهای سنجش فاصله

عنوان پايان‌نامه

a_talebi5855@yahoo.com

پست الكترونيك

بهمن 89

سال ورود

 

ثریا معمرفیروزآبادی

نام و نام خانوادگي

آمارزیستی

رشته

کارشناسی ارشد

مقطع

تحلیل داده های بقا

گرايش و علاقه‌كاري

کاربرد مدل پارامتری وایبل تعمیم یافته در تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده ازمخاطرات رقیب

عنوان پايان‌نامه

moamersoraya@yahoo.com

پست الكترونيك

مهر92

سال ورود

  

فرزانه برومند

نام و نام خانوادگي

آمار زیستی

رشته

کارشناسی ارشد

مقطع

مدل های امیخته غیر خطی ، روش Mبراورد

گرايش و علاقه‌كاري

برآوردهای استوار نسبت به نقاط دورافتاده در مدل اثرات آمیخته غیرخطی و کاربرد آن در داده های مربوط به غلظت-پاسخ

عنوان پايان‌نامه

Farzaneh.boroumand@hotmail.com

پست الكترونيك

مهر 92

سال ورود

 

 

نیما حسین زاده تنبلی

نام و نام خانوادگي

آمار زیستی

رشته

دکتری

مقطع

Statistical Genetics

گرايش و علاقه‌كاري

 

عنوان پايان‌نامه

Nima_ingwie@yahoo.com       nima_hosseinzadeh@sbmu.ac.ir

پست الكترونيك

بهمن 91

سال ورود

 

 

مجتبی سلطانی

نام و نام خانوادگي

آمار زیستی

رشته

دکتری تخصصی

مقطع

برآورد ناحیه کوچک، تحلیل بقا ، تحلیل رگرسیون

گرايش و علاقه‌كاري

برآورد ناحیه کوچک تحت مدل فضایی و کاربرد آن در برآورد هزینه خوراک خانوارها در سطح شهرستان‌های ایران

عنوان پايان‌نامه

Mojtaba_78@yahoo.com

پست الكترونيك

بهمن 90

سال ورود

 

 

مرضیه عسگری

نام و نام خانوادگي

آمارزیستی

رشته

دکترا

مقطع

بقا

گرايش و علاقه‌كاري

پایان نامه ارشد: بررسي تابع تجمعي بروز مرگ در حضور رخدادهاي رقيب با استفاده از روش‌هاي پارامتريک در بيماران تحت درمان دياليز صفاقي شهر تهران

عنوان پايان‌نامه

Marziyeh1986@gmail.com

پست الكترونيك

بهمن 93

سال ورود

 

 

الهه طالبی قانع

نام و نام خانوادگي

آمار زیستی

رشته

PHD

مقطع

تحلیل بقا و رخدادهای تکراری، مدل های توام، خوشه بندی و رده بندی، روایی و پایایی، تحلیل داده ها با بعد بالا

 

Survival, Recurrent events, Joint models, Clustering and Classification, Reliability and Validity, Analysis of data with high dimension 

گرايش و علاقه‌كاري

کاربرد مدل شکنندگی توام در رخدادهای تکراری با حضور متغیر پایانی وابسته

عنوان پايان‌نامه

talebi_ghane@yahoo.com

talebi.ghane@gmail.com

 

پست الكترونيك

بهمن 91

سال ورود

 

 

پرویز شاه میرزالو

نام و نام خانوادگي

آمار زیستی

رشته

کارشناسی ارشد

مقطع

آمار زیستی+نرم افزار کامپیوتر

گرايش و علاقه‌كاري

برآورد بیزی مدلهای شفا با توزیع دوجمله ای منفی متغیر پنهان در داده های سرطان پستان

عنوان پايان‌نامه

pshkhoei@gmail.com

پست الكترونيك

مهر 91

سال ورود

 

 

 

 

نسرین برومندنیا

نام و نام خانوادگي

آمار زیستی

رشته

دکتری

مقطع

ROC Analysis, fMRI Analysis

گرايش و علاقه‌كاري

ارایه مدل مکان-زمان سه بعدی با تابع پاسخ همودینامیکی برآورد شده در تحلیل سری‌های زمانی fMRI با رو یکرد بیزی

عنوان پايان‌نامه

Borumand.n@gmail.com

پست الكترونيك

بهمن 91

سال ورود

 

 

سحر سعیدی مقدم

نام و نام خانوادگي

آمار زیستی

رشته

کارشناسی ارشد

مقطع

مطالعات بقا

گرايش و علاقه‌كاري

مقایسه مدل‌های بقای شفایافتگی آمیخته و غیرآمیخته در داده‌های مربوط به سرطان پستان

عنوان پايان‌نامه

s.saeedimoghaddam@gmail.com

پست الكترونيك

مهر 91

سال ورود

 

 

باقر پهلوان زاده

نام و نام خانوادگي

آمار زیستی

رشته

PhD

مقطع

مدل های توام، تابع های مفصل، ریسک های رقابتی

گرايش و علاقه‌كاري

 

عنوان پايان‌نامه

Db.pahlavan@gmail.com

پست الكترونيك

بهمن 91

سال ورود

 

 

حسین حسینی فرد

نام و نام خانوادگي

آمار زیستی

رشته

کارشناسی ارشد

مقطع

تحلیل بقا- سری­های زمانی- مباحث رگرسیون

گرايش و علاقه‌كاري

برآورد پارامترها در مدل­های شکنندگی با استفاده از درستنمایی تاوانیده و کاربرد آن در میزان بقا ایمپلنت­های کاشته شده در دهان مجروحین جنگی

عنوان پايان‌نامه

hosseinefard@gmail.com

پست الكترونيك

مهر 91

سال ورود

 

 

عطیه نظری

نام و نام خانوادگي

آمارزیستی

رشته

کارشناسی ارشد

مقطع

 

گرايش و علاقه‌كاري

 

عنوان پايان‌نامه

atiyenazari@sbmu.ac.ir

پست الكترونيك

 

 

زهرا ذوالقدر

نام و نام خانوادگي

آمار زیستی

رشته

کارشناسی ارشد

مقطع

داده کاوی و تحلیل داده های fMRI

گرايش و علاقه‌كاري

به کارگیری مدل های مبتنی بر شبکه تنک برای رده بندی داده های fMRI

عنوان پايان‌نامه

zahra.zolghadr@gmail.com

پست الكترونيك

مهر 92

سال ورود

 

 

فروغ پژوهیان

نام و نام خانوادگي

آمارزیستی

رشته

کارشناسی ارشد

مقطع

تحلیل رگرسیونی، تحلیل مدل طولی، تحلیل داده های گمشده

گرايش و علاقه‌كاري

کاربرد مدل  پارامتر مشترک زنجیر مارکوف در تحلیل پاسخ طولی دو حالتی با مقادیر گمشده غیرقابل‌چشم‌پوشی

عنوان پايان‌نامه

fpazhuheian@yahoo.com

پست الكترونيك

 

 

مریم مهدوی

نام و نام خانوادگي

آمار زیستی

رشته

کارشناسی ارشد

مقطع

استنباط بیزی

گرايش و علاقه‌كاري

مقایسه روش‌های متوسط بیزی و گام‌به‌گام برای انتخاب مدل در رگرسیون لجستیک و مدل مخاطرات متناسب کاکس: تحلیل عوامل مرتبط با ابتلا به بیماری دیابت نوع دو

عنوان پايان‌نامه

maryammahdavi@sbmu.ac.ir

پست الكترونيك

 

 

مینا زرمهرپری‌روی

نام و نام خانوادگي

آمارزیستی

رشته

کارشناسی ارشد

مقطع

مدل‌های خطای اندازه‌گیری، مدل‌های چند سطحی، تحلیل بقا

گرايش و علاقه‌كاري

بررسی اریبی رقت رگرسیونی در تحلیل ارتباط بین عملکرد هورمون‌های تیروئید و ابتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی در مطالعه قند و لیپید تهران

عنوان پايان‌نامه

minazarmehr@ymail.com

پست الكترونيك

 

 

زهرا رزاقی

نام و نام خانوادگي

آمار زیستی

رشته

دکتری

مقطع

 

گرايش و علاقه‌كاري

-

عنوان پايان‌نامه

z.razzaghi@sbmu.ac.ir

پست الكترونيك

 

 

آذین خسروی راد

نام و نام خانوادگي

آمار زیستی

رشته

کارشناسی ارشد

مقطع

مطالعات طولی

گرايش و علاقه‌كاري

تحلیل منحنی راک برای داده های طولی

عنوان پايان‌نامه

Azin.khosraviraad@gmail.com

پست الكترونيك

 

 

نام و نام خانوادگی

مصطفی فریدی زاده

رشته

آمار زیستی

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

گرایش و علاقه کاری

بقا

عنوان پایان نامه

-

پست الکترونیک

Oriental.mahone@gmail.com

 

 

مهسا نظری

نام و نام خانوادگي

آمار زیستی

رشته

کارشناسی ارشد

مقطع

 

گرايش و علاقه‌كاري

 

عنوان پايان‌نامه

Mahsanazari70@gmail.com

پست الكترونيك

 

 

نازنین  رمضانی

نام و نام خانوادگي

آمارزیستی

رشته

کارشناسی ارشد

مقطع

بقا

گرايش و علاقه‌كاري

توزیع جدید وایبول انتظار معکوس

عنوان پايان‌نامه

Nazaninramezani69@gmail.com

پست الكترونيك

 

 

زهرا شیرمحمدی حصاری

نام و نام خانوادگي

آمارزیستی

رشته

کارشناسی ارشد

مقطع

داده های طولی

گرايش و علاقه‌كاري

 

عنوان پايان‌نامه

Zahra.shirmohamadi@ymail.com

پست الكترونيك

 

سمانه منصوری      

نام و نام خانوادگي

آمارزیستی

رشته

دکتری

مقطع

آنالیز داده های طولی، مدل های توام، مدل های صفر انباشته

گرايش و علاقه‌كاري

 

عنوان پايان‌نامه

Samaneh.mansoory@gmail.com

پست الكترونيك

 

عرفان قاسمی

نام و نام خانوادگي

آمار زیستی

رشته

دکتری تخصصی

مقطع

مطالعه های طولی، تحلیل های چند متغیره، روان سنجی ابزار

گرايش و علاقه‌كاري

 

عنوان پايان‌نامه

Ghasemi.erfan@sbmu.ac.ir, Ghasemi.erfan@gmail.com

پست الكترونيك

 

فرزانه احمدی

نام و نام خانوادگي

آمار زیستی

رشته

دکتری

مقطع

گرايش و علاقه‌كاري

عنوان پايان‌نامه

ahmadi.farzan@gmail.com

پست الكترونيك

 

نسترن حاجی‌زاده باستانی

نام و نام خانوادگي

آمار زیستی

رشته

کارشناسی ارشد

مقطع

مباحث آماری

گرايش و علاقه‌كاري

برآورد پارامتر بد رده‌بندی به روش بیزی در داده‌های ثبت سرطان

عنوان پايان‌نامه

 

n.hajizade@sbmu.ac.ir

hnastaran@rocketmail.com

 

پست الكترونيك

 

 

سفیدکار ریحانه

نام و نام خانوادگي

آمار زیستی

رشته

دکتری

مقطع

تحلیل فضایی

گرايش و علاقه‌كاري

 

عنوان پايان‌نامه

reyhoonsefidkar@gmail.com

پست الكترونيك

 

پریسا احمدی

نام و نام خانوادگي

آمارزیستی

رشته

کارشناسی ارشد

مقطع

داده کاوی، داده های بیان ژن

گرايش و علاقه‌كاري

به کار گیری روش جنگل تصادفی وزنی در تحلیل داده های بیان ژن

عنوان پايان‌نامه

Ahmadi.ps92@gmail.com

پست الكترونيك

 

پريسا رضانژاداصل

نام و نام خانوادگي

آمارزيستي

رشته

دكتري تخصصي

مقطع

آناليزداده‌هاي طولي، آناليز داده‌هاي گمشده، طراحي مطالعات پژوهشي در زمينه مراقبت بيماري، Disease Mapping

 

گرايش و علاقه‌كاري

بررسي اثر درمان جامع برعملكرد اجتماعي-فردي بيماران اپيزود اول سايكوز بااستفاده از تحلیل داده های طولي با گم شدگي غیر یکنوا در متغیر پاسخ رسته اي

عنوان پايان‌نامه

Parisa.rezanejad@gmail.com

پست الكترونيك

 

کیمیا گوهری

نام و نام خانوادگي

آمار زیستی

رشته

کارشناسی ارشد

مقطع

تحلیل فضایی

گرايش و علاقه‌كاري

آماره کاوشی فضایی برای خوشه بندی داده های زمان بقای بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ در ایران

عنوان پايان‌نامه

Goharikimiya@gmail.com

پست الكترونيك

 

اعظم نجفی کهکی

نام و نام خانوادگي

آمار زیستی

رشته

کارشناسی ارشد

مقطع

مطالعات طولی ، مدل های رشد پنهان

گرايش و علاقه‌كاري

کاربرد مدل آمیخته رشد در داده‌های مربوط به زنان با حاملگی مولار

عنوان پايان‌نامه

an.statis@gmail.com

پست الكترونيك

 

نام و نام خانوادگی

نوید ولی زاده 

رشته

آمارزیستی 

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

گرایش و علاقه کاری

 داده کاوی

عنوان پایان نامه

 

پست الکترونیک

 Valizade.navid@gmail.com

 

Valizadeh.navid@sbmu.ac.ir

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی- دانشکده پیراپزشکی

آدرس : تهران - شمیران- تجریش- میدان قدس- ابتدای خیابان دربند- دانشکده پیراپزشکی

تلفن : 22718531 - 021

پست الکترونیک :
paramedical_school@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.